Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2082. Odlok o javnem glasilu Občine Turnišče, stran 4926.

Na podlagi 9. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in 19. člena statuta Občine Turnišče (Uradni list RS, št. 52/99, 9/01, 108/01 in 65/02) je Občinski svet občine Turnišče na 5. redni seji dne 16. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o javnem glasilu Občine Turnišče
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ustanavlja javno glasilo Občine Turnišče (v nadaljevanju: glasilo), njegovo urejanje, izdajanje, financiranje ter programsko zasnovo.
2. člen
Ime glasila je »Glas Občine Turnišče«.
3. člen
Izdajatelj glasila je: Občina Turnišče.
Sedež izdajatelja glasila je: Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
4. člen
Glasilo izhaja najmanj dvakrat letno.
Glasilo prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.
5. člen
Naslov uredništva je: Občina Turnišče, Uredništvo glasila, Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče.
6. člen
Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in v približni nakladi 1000 izvodov.
II. GLAVNI NAMEN IN CILJI GLASILA
7. člen
Glasilo je namenjeno obveščanju občanov Občine Turnišče in javnosti o vseh področjih življenja in dela v občini, zlasti pa o delu organov Občine Turnišče, krajevnih skupnosti, javnega zavoda, društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu.
Cilj glasila je objavljanje objektivnih in celovitih informacij.
8. člen
Glasilo objavlja programske vsebine in informacije o:
– delu organov občine in njegovih delovnih teles,
– delu krajevnih skupnosti,
– delu javnega zavoda, društev in drugih organizacij,
– vseh področjih dela in življenja v občini,
– problematiki posameznih področij,
– prireditvah oziroma javnih dogodkih v občini,
– predlogih, pobudah, odzivih in stališčih ter mnenjih občanov in pravnih oseb.
Programske vsebine morajo temeljiti na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti, svobodnem pretoku informacij, odprtosti za različna mnenja, avtonomnosti urednika in uredniškega odbora ter avtorjev besedil pri ustvarjanju programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in kodeksi ter na osebni odgovornosti avtorjev prispevkov za posledice njihovega dela.
Odgovorni urednik oziroma uredniški odbor ima pravico zavrniti objavo posamezne programske vsebine, če je v nasprotju z drugim odstavkom tega člena ali zakonom o medijih.
9. člen
Glasilo ureja uredniški odbor, ki ga sestavljajo odgovorni urednik ter trije člani uredništva. Uredniški odbor imenuje občinski svet.
Predlog za prve člane uredniškega odbora poda Komisija za izdajanje občinskega glasila, ki po imenovanju uredniškega odbora preneha obstajati. Po prenehanju delovanja te komisije je za predlaganje članov uredniškega odbora pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Člani uredniškega odbora so lahko razrešeni pred potekom mandata, če sami odstopijo ali če ne opravljajo svojega dela, po postopku kot so bili imenovani.
Člani uredniškega odbora so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni. Odločitve o objavi posameznih vsebin ter informacij sprejema odgovorni urednik v soglasju z uredniškim odborom.
Člani uredniškega odbora imajo pravico do honorarja v višini, ki ga določi občinski svet. Člani uredniškega odbora so občani Občine Turnišče.
10. člen
Glasilo ima odgovornega urednika. Odgovorni urednik bo imenovan za obdobje štirih let. Imenuje ga občinski svet.
Predlog za prvega odgovornega urednika poda Komisija za izdajanje občinskega glasila, po prenehanju delovanja te komisije je za predlaganje odgovornega urednika pristojna Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Odgovorni urednik je lahko razrešen pred potekom mandata po postopku kot je bil imenovan, če krši določbe 11. člena tega odloka.
Odgovorni urednik je praviloma občan Občine Turnišče.
11. člen
Za odgovornega urednika je lahko imenovan kandidat, ki ima najmanj 6. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in izpolnjuje pogoje za odgovornega urednika, ki jih določa Zakon o medijih. Kandidat za odgovornega urednika ne sme biti član političnih strank.
Odgovorni urednik glasila je pristojen za:
– uresničevanje programske zasnove,
– spoštovanje določb zakona o medijih,
– zagotavljanje rednega izhajanja glasila,
– oblikovanje mreže stalnih in občasnih dopisnikov v vseh krajih občine,
– naročanje, pripravo in koordinacijo dela od priprave do izida posamezne številke,
– predlaga cenik honorarjev iz 9. člena tega odloka,
– izvajanje drugih nalog s področja uresničevanja programske zasnove in izdaje glasila.
Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove in za vsako objavljeno informacijo v skladu z zakonom o medijih.
12. člen
Posamezna tehnična in organizacijska opravila, kot so npr. lektoriranje, oblikovanje, fotografiranje, se lahko prenesejo na zunanjega izvajalca. O tem odloča župan.
13. člen
Viri financiranja glasila so:
– proračunska sredstva izdajatelja,
– prihodek od oglasov in drugih sporočil,
– drugi prihodki.
Glasilo sme izhajati samo v okviru zagotovljenih sredstev.
14. člen
Sredstva iz prejšnjega člena se smejo nameniti samo za:
– stroške priprave in tiska glasila,
– stroške dostave glasila,
– materialne stroške uredništva,
– honorarje iz 9. člena odloka,
– druge stroške, ki so neposredno povezani s pripravljanjem, urejanjem in izdajanjem glasila.
III. OGLAŠEVANJE
15. člen
Oglaševalske vsebine po tem odloku so oglasi in druge vrste plačanih obvestil (v nadaljevanju; oglasi), katerih objavo naroči pravna ali fizična oseba z namenom, da bi s tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev, nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime. Objavljajo se samo plačani oglasi.
Za oglase po tem odloku ne štejejo:
– obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami novic;
– brezplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih prireditev in dobrodelnih akcij;
– brezplačno navajanje organizatorjev ali sponzorjev kulturno-umetniških prireditev in dobrodelnih akcij.
Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej označeni kot taki.
Oglaševati ni mogoče na naslovnici glasila.
IV. VRSTE OBJAV IN OGLASOV
16. člen
Storitve oglaševanja so objave oglasa na notranji strani in objave oglasa na zunanji strani novic. K oglasu se lahko doda tudi predstavitev dejavnosti. Oglaševati je mogoče v naslednjih formatih:
– cela stran,
– polovica strani,
– četrtina strani,
– osmina strani.
Cene oglaševanja (oglasi ter oglasi s predstavitvijo dejavnosti) v novicah najmanj enkrat letno sprejema občinski svet na predlog župana.
V. OBJAVA PRISPEVKOV PRED VOLITVAMI
17. člen
Vse politične stranke, liste in druge osebe, ki kandidirajo na lokalnih volitvah, imajo v času volilne kampanje, ki ga določa zakon, na voljo določen enak brezplačen prostor, ki ga glede na število strani glasila ter število strank določi uredništvo.
Naročilo volilnega oglasnega sporočila mora biti označeno z navedbo naročnika.
VI. KONČNE IN PREHODNE DOLOČBE
18. člen
Na vsakem izvodu glasila morajo biti, poleg imena glasila, navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredništva.
Izvod vsake izdaje glasila se pošlje Narodni univerzitetni knjižnici.
19. člen
Po sprejemu odloka bo občinska uprava v skladu z zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) in pravilnikom o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida medijev (Uradni list RS, št. 58/01) vložila na pristojno ministrstvo predlog za vpis glasila v razvid medijev.
20. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 42/05-2003
Turnišče, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Turnišče
Jožef Kocet l. r.

AAA Zlata odličnost