Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2088. Spremembe in dopolnitve pravilnika o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih-državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Videm, stran 4941.

Na podlagi uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 16. člena statuta Občine Videm (Uradni list RS, št. 18/99, 117/00, 109/01 in 13/03) je Občinski svet občine Videm na 3. redni seji sveta dne 25. 2. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P R A V I L N I K A
o namenih in pogojih za dodeljevanje občinskih-državnih pomoči namenjenih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Videm
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 8. člena in se glasi:
“Sredstva za razvoj se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, kot nepovratna sredstva ali subvencioniranje obrestne mere pri kreditih.”
Spremeni se drugi odstavek 8. člena in se glasi:
“Občinski svet na predlog odbora za gospodarstvo sprejme sklep o razpisu za pridobivanje sredstev za razvoj in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja.”
2. člen
V 9. členu se v prvi alinei beseda “župan” zamenja z besedama “občinski svet”.
3. člen
V celoti se spremeni 11. člen in se glasi:
“11. člen
Prijave na javni razpis obravnava odbor za gospodarstvo in jih predlaga občinskemu svetu v potrditev.
Občinska uprava izda sklep o dodelitvi sredstev najkasneje v 30 dneh po potrditvi na občinskem svetu.”
4. člen
Doda se nov 15. člen in glasi:
“15. člen
Krediti:
– doba odplačevanja kredita je odvisna od višine kredita, pri čemer je do višine kredita 1,5 mio SIT doba odplačevanja 3 leta, od višine kredita 1,5 mio SIT do 5 mio SIT je doba odplačevanja 5 let ter nad 5 mio SIT doba odplačevanja 10 let;
– prosilci lahko pridobijo kredit z bonificirano obrestno mero do tiste višine vrednosti investicije, kot jo za posamezno proračunsko obdobje določi občinski svet;
– najvišja vrednost kredita z bonificirano obrestno mero, ki ga investitor lahko pridobi je 15 mio SIT;
– jamstvo za vračilo kredita določi banka;
– enoletni moratorij odplačevanja kredita pripada prejemnikom sredstev, ki pridobijo kredit, višji od 3 mio SIT z dobo odplačevanja, daljšo od 5 let. V tem obdobju se kreditojemalec subvencionira celotna obrestna mera;
– doba za odplačevanje kreditov za nakup premičnin je največ 5 let, za nakup oziroma za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin (stavbe, zemljišča) za 10 let;
– potrebno dovoljenje za gradnjo je pridobljeno v obdobju, ki ga natančneje določa javni razpis.”
5. člen
Dosedanji 15. člen se spremeni v 16. člen in dosedanji 16. člen se spremeni v 17. člen.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03/891-13
Videm, dne 16. aprila 2003.
Župan
Občine Videm
Friderik Bračič l. r.

AAA Zlata odličnost