Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2089. Uredba o programih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za leti 2003 in 2004
2090. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
2091. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Jelšane
2092. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje
2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti

MINISTRSTVA

2094. Pravilnik o spremembah navodila za izdelavo in potrditev etažnega načrta
2095. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec april 2003
2096. Seznam zdravil, za katera je bilo od 26. 2. 2003 do 25. 4. 2003 izdano dovoljenje za promet
2097. Seznam zdravil, za katera je od 26. 2. 2003 do 25. 4. 2003 prenehalo veljati dovoljenje za promet

OBČINE

Cerkno

2098. Odlok o pokopališkem redu na območju Občine Cerkno
2099. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Cerkno
2100. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Občine Cerkno
2101. Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno

Kočevje

2102. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje
2103. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje
2104. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave ter o delavcih v upravi Občine Kočevje
2105. Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Kočevje
2106. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in določanju najemnin

Podlehnik

2107. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Radeče

2108. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Radeče za leto 2002
2109. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Radeče
2110. Sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

Ravne na Koroškem

2111. Odlok o območju prepovedi parcelacije zemljišč in prometa z njimi v Občini Ravne na Koroškem
2112. Odlok o območju predkupne pravice Občine Ravne na Koroškem
2113. Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ravne na Koroškem
2114. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Ravne na Koroškem
2115. Spremembe programa priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Kotlje III
2116. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišča-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93) - (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP): sprememba oziroma dopolnitev PUP za podeželje oziroma razpršeno gradnjo

Šentjur

2117. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2002
2118. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Gorica pri Slivnici
2119. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu Mestno jedro Šentjur

Škocjan

2120. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2002

Škofja Loka

2121. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta za obrtno cono Trata, kot dela ureditvenega območja P1/2, Gorenjska predilnica, Lokateks, EGP
2122. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc
2123. Odlok o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Škofja Loka
2124. Odlok o predkupni pravici Občine Škofja Loka
2125. Sklep o vrednosti točke za izračun komunalnih taks
2126. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2003
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti