Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2118. Odlok o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu Gorica pri Slivnici, stran 5056.

Na podlagi 34. in 62. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02), ter na podlagi 15. člena statuta Občine Šentjur (Uradni list RS, št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 4. seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu
Gorica pri Slivnici
1. člen
V odloku zazidalnega načrta in odlokih o spremembah in dopolnitvah odloka zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici (Uradni list RS, št. 1/74, 37/89, 1/94, 31/01), se doda člen, kjer je opredeljena možnost in pogoji za gradnjo nadomestnih objektov znotraj zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici.
Opredelitev možnosti nadomestne gradnje
2. člen
V območju zazidalnega načrta Gorica pri Slivnici je možna naslednja nadomestna gradnja: nadomestna gradnja stanovanjskih hiš, poslovno, gospodarskih in pomožnih objektov, če namembnost ni v nasprotju z namembnostjo osnovnega zazidalnega načrta in ne poslabša bivalne pogoje obstoječega stanja.
3. člen
Pri gradnji nadomestnih objektov je potrebno upoštevati naslednje pogoje:
– da se nadomestni objekt gradi na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča. Večji odmik od objekta, ki se nadomešča, je možen v primerih, če je to potrebno zaradi geološko nestabilnega terena ali pa zaradi same arhitekture objekta in potrebne umeščenosti v obstoječi prostor, vendar vselej znotraj gradbene parcele,
– da je novi objekt iste namembnosti kot objekt, ki se nadomešča. Pri tem ni odločilno stanje vpisano v katastru, temveč je gradnja nadomestnega objekta možna le takrat, ko je po ogledu na terenu možno ugotoviti namembnost objekta, ki se nadomešča;
– da je objekt, ki se nadomešča, statično ali funkcionalno neprimeren. V primeru dvoma ali se objekt šteje za statično ali funkcionalno neprimernega, si pristojni organ pridobi strokovno mnenje na stroške investitorja;
– da se investitor zaveže, da bo v primeru, ko se nadomestni objekt ne gradi na istem mestu kot stoji objekt, ki se nadomešča, stari objekt najkasneje v štirih letih od izdaje gradbenega dovoljenja oziroma pred začetkom uporabe nadomestnega objekta, odstranil;
– da je zagotovljena ustrezna komunalna in infrastrukturna opremljenost zemljišča;
– da na objektu, ki se nadomešča z novim – nadomestnim objektom, niso dovoljena nikakršna gradbena dela.
4. člen
Pogoji za urbanistično oblikovanje mikro območja in arhitektonskega oblikovanja nadomestnega objekta:
– obvezno upoštevanje gradbene linije obstoječega stavbnega fonda naselja in odmikov od komunikacij, parcelnih mej in ostale infrastrukture;
– oblikovanje objektov mora biti usklajeno z osnovnim zazidalnim načrtom in obstoječo zazidavo,
– sama struktura poselitve ne sme bistveno vplivati na koncept poselitve znotraj zazidalnega načrta.
5. člen
Možen je odmik od zazidalnega načrta, ki pa se določi v strokovnih osnovah, k predvidenemu posegu, za katere pa je potrebno pridobiti vsa soglasja pristojnih organov in institucij, ki so jih podali k osnovnemu ZN.
6. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
7. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-219/02-100
Šentjur, dne 10. aprila 2003.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost