Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2102. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Kočevje, stran 5027.

Na podlagi 64. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – pop. sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – ugotovitev US, 87/01, 16/02 – sklep US in 51/02), 27. in 99. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02 in 117/02) je Občinski svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Kočevje
1. člen
V statutu Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop., 73/02 in 117/02) se v drugem stavku drugega odstavka 3. člena za besedo »namen« doda besedi »ustanavlja zveze,«, za besedo »ustanove« pa se postavi pika in se črta besedilo »ter se povezuje v skupnosti, zveze in združenja«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Občina se z drugimi občinami zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov povezuje v združenja.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V drugem stavku 16. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
3. člen
Črta se prvi odstavek 28. člena.
4. člen
Doda se nov 28.a člen, ki se glasi:
»Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega sveta.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah po razpustitvi prejšnjega občinskega sveta, ali odstopu večine članov občinskega sveta,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile opravljene iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona in so bile opravljene po rednih volitvah v občinske svete.«
5. člen
V 29. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne more opravljati funkcije člana občinskega sveta.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
V 36. členu se v prvem odstavku za peto alineo doda nova šesta alinea, ki se glasi:
»– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski, oziroma državni upravi, ki na podlagi določb 37.b člena zakona o lokalni samoupravi ni združljiva, oziroma ni združljivo s funkcijo člana občinskega sveta.«
Dosedanja šesta alinea postane sedma alinea.
Za prvim stavkom drugega odstavka se dodata nova drugi in tretji stavek, ki se glasita:
»Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Postopki za nadomestitev člana občinskega sveta, se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.«
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
7. člen
Za prvim stavkom drugega odstavka 48. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporablja prvi odstavek 28.a člena tega statuta«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Do prve seje novoizvoljenega občinskega sveta traja tudi:
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred pretekom mandatne dobe,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
– mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »Župan je izvoljen na neposrednih volitvah« nadomesti z besedilom »Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče na neposrednih in tajnih volitvah«.
8. člen
49 člen se spremeni tako, da se glasi:
»Glede prenehanja mandata župana in podžupana se primerno uporabljajo določbe prvega in drugega odstavka 36. člena tega statuta.
Dodajo se novi drugi, tretji in četrti odstavek, ki se glasijo:
»Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se lahko začno po preteku roka za vložitev tožbe, če tožba ni bila vložena, po preteku roka za vložitev pritožbe zoper odločitev upravnega sodišča, če pritožba ni bila vložena, oziroma po pravnomočni odločitvi sodišča.
Če je župan imenovan:
– na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
– za načelnika upravne enote, ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
– na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.
Če župan opravlja funkcijo ali dela iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.«
9. člen
Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:
»Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:
– skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
– imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poveljnike za civilno zaščito,
– sprejme načrt zaščite in reševanja,
– vodi zaščito reševanja in pomoči,
– določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite reševanja in pomoči ter organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
– ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
– sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
– v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
– predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.«
10. člen
Za 55. členom se doda nov 55.a člen, ki se glasi:
»Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.
Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za preučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.«
11. člen
V 65. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
»Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.«
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek in besedi »tajnika občine« se nadomestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.
12. člen
Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi direktor občinske uprave, ki ga imenuje in razrešuje župan. Direktor občinske uprave je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev.«
V drugem odstavku se beseda »tajnika« nadomesti z besedilom »direktorja občinske uprave«.
13. člen
Črta se 67. člen.
14. člen
V 68. členu se beseda »tajnik« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
15. člen
Prvi odstavek 69. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Upravne naloge občine izvaja občinska uprava.«
V drugem odstavku se besedi »tajnika občine« nadomestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.
16. člen
V prvem, četrtem in petem odstavku 70. člena se besedi »del plače« oziroma »dela plače« nadomestita z besedilom »plačila za opravljanje funkcije«.
V četrtem odstavku 70. člena se »80%« nadomesti s »40%«.
V sedmem odstavku se beseda »tajnika« nadomesti z besedilom »direktorja občinske uprave«.
Za dosedanjim sedmim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita:
»Merila za določanje plač direktorjev javnih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina ter plačil za opravljanje nalog predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih, če z zakonom ni določeno drugače določi s svojim aktom občinski svet.
Merila za določanje plač direktorjev skupnih javnih podjetij, javnih skladov in agencij določi skupni organ, ki ga za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom javnega zavoda ali javnega podjetja, katerega zaradi gospodarnejšega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovijo dvoje ali več občin, ter za usklajevanje odločitev občin v zvezi z zagotavljanjem javnih služb ustanovijo občinski sveti udeleženih občin.«
17. člen
V prvem odstavku 72. člena se beseda »tajnik« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
18. člen
V prvem odstavku 74. člena se beseda »tajnik« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
19. člen
Doda se nov 74.a člen, ki se glasi:
»Organ skupne občinske uprave ali skupno službo občin za opravljanje posameznih nalog občinske uprave ustanovijo občinski sveti na podlagi aktov iz prvega odstavka 65. člena tega statuta.
Župani se lahko dogovorijo, da se naloge skupnega organa občinske uprave ali skupne službe iz prejšnjega odstavka opravljajo v eni od občinskih uprav.«
20. člen
V prvem odstavku 77. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
V drugem odstavku se besedi »tajnika občine« nadomestita z besedilom »direktorja občinske uprave«.
21. člen
85. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe občine morajo biti zajeti v proračunu občine.
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. Odhodki so v tem delu proračuna razporejeni po natančnejših namenih.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti oziroma plani razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni in drugimi predpisi.«
22. člen
Drugi odstavek 86. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom in odlokom občinskega sveta predpisani pogoji za uporabo sredstev.«
23. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.«
24. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Občina oblikuje svoje rezerve v skladu z zakonom. Višina sredstev izločenih za proračunsko rezervo se določi s proračunom.«
25. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.«
26. člen
V četrtem odstavku 94. člena se na koncu stavka doda besedilo »v letu, v katerem se daje poroštvo«.
27. člen
V drugem odstavku 97. člena se beseda »tajnik« nadomesti z besedilom »direktor občinske uprave«.
28. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»S proračunom se predvidijo prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.«
29. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/95-112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost