Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2116. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o PUP za območje matičnih okolišev Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišča-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86 in 9/93) - (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP): sprememba oziroma dopolnitev PUP za podeželje oziroma razpršeno gradnjo, stran 5054.

Na podlagi 27., 171.,173. in 179. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03), in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o PUP za
območje matičnih okolišev Črna, Mežica,
Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor
med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij
naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišča-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/86 in 9/93) – (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve PUP): sprememba oziroma dopolnitev PUP za podeželje oziroma razpršeno gradnjo
UVOD
S 1. 1. 2003 sta stopila v veljavo nova prostorska zakona - zakon o graditvi objektov( ZGO-1) in zakon o urejanju prostora (ZureP-1), ki sta temeljito spremenila tako postopke kot prostorske akte v Sloveniji.
ZureP-1 v prehodnih določbah ni podaljšal veljavnosti občinskih urbanističnih redov. To pomeni, da na območjih, kjer so veljali urbanistični redi in teh območij občina ni pokrila z ustreznim prostorskim aktom, kot ga je določal zakon o urejanju naselij - ZUN (Uradni list SRS, št. 18/84), ni več zakonske podlage za izdajo gradbenih dovoljenj, niti za postavitev enostavnih objektov. Da bodo upravne enote lahko izdajale gradbena dovoljenja oziroma da bodo prebivalci na takih območjih lahko postavljali enostavne objekte, mora Občina Ravne na Koroškem čimprej sprejeti ustrezne spremembe in dopolnitve PUP, ki bodo pokrila ta območja.
1. člen
(Predmet)
S tem programom se podrobneje določijo:
– ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo prostorskega akta;
– predmet in programska izhodišča prostorskega akta;
– nosilce urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja;
– seznam potrebnih strokovnih podlag;
– roki za pripravo prostorskega akta;
– financiranje prostorskega akta.
2. člen
(Zakonska podlaga)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP se upoštevajo:
– zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03 – v nadaljevanju: ZureP-1);
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96);
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85);
– podzakonski predpisi, sprejeti oziroma izdani na podlagi gornjih zakonov;
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja gospodarskih javnih služb.
3. člen
(Vsebina)
Spremembe in dopolnitve PUP se izdelajo za tiste PUP, ki mejijo na območja nekdanjega urbanističnega reda to so PUP, št. 11, 12, 13 in 13 A.
4. člen
(Veljavna prostorska dokumentacija in strokovne podlage)
Sprememba in dopolnitev PUP se izdela z upoštevanjem:
– spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00);
– odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območja matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 20/86);
– spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območja matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV, št. 9/93).
5. člen
(Nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostor, ki dajejo smernice in mnenja:
1. KANALIZACIJA       Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., Dobja vas 183
2. VODOVOD         Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., Dobja vas 183
3. TOPLOVOD         Petrol Energetika Ravne d.o.o.,
              Koroška cesta 14
4. PLIN           Petrol Energetika Ravne d.o.o.,
              Koroška cesta 14
5. ODVOZ SMETI       Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., Dobja vas 183
6. UPRAVLJALEC /
LASTNIK CEST        Javno komunalno podjetje LOG d.o.o., Dobja vas 183
              Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
              Ravne na Koroškem
7. ELEKTRO         ELEKTRO Celje, PE Slovenj Gradec, Francetov trg
8. TELEKOM         Telekom Slovenije d.d., PE Maribor, Titova cesta 38
9. PROMET          RS-MP-Direkcija za državne ceste,
              Tržaška 18, Ljubljana
10. KULTURNA DEDIŠČINA   ZVKDS-OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
11. NARAVNA DEDIŠČINA    ZVNDS-OE Maribor, Slomškov trg 6, Maribor
12. VARSTVO NARAVE-VODE   RS-MOP-Agencija za okolje-OE za
              področje voda, Krekova 17, Maribor
13. ŽELEZNICA        Slovenske železnice, Kolodvorska 11, Ljubljana
14. GOZD. GOSPODARSTVO   RS-Zavod za gozdove, Vorančev trg 1, Slov. Gradec
15. ZEMELJSKI PLIN     GEOPLIN d.o.o., Cesta ljubj. brigade 11, Ljubljana
16. ZDRAVSTVENO VARSTVO   Zdr. inšpektorat RS-OE Dravograd, Meža 10
17. VETERINARSKA ZAŠČITA  Veterinarska inšpekcija – enota
              Dravograd, Meža 10
18. POŽARNA ZAŠČITA     RS-MO, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
              nesrečami, izpostava Slovenj Gradec, Meškova 21, Slovenj Gradec
19. OBRAMBA         RS-MO, Uprava za obrambo Slovenj Gradec, Meškova 21, Slov. Gradec
Kolikor se v postopku priprave ugotovi, da je potrebno pridobiti predhodna mnenja in smernice drugih organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te pridobi v postopku.
6. člen
(Investitor, izdelovalec in koordinator)
Investitor je Občina Ravne na Koroškem.
Izdelovalca sprememb in dopolnitev PUP, ter morebitnih drugih strokovnih podlag in strokovnih gradiv, v skladu z veljavno zakonodajo, izbere Občina Ravne na Koroškem.
Koordinator upravno–strokovnih aktivnosti je Oddelek za okolje, prostor in ekologijo občine Ravne na Koroškem.
7. člen
(Terminski plan)
Pridobitev strokovnih podlag:
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora izdelovalec pridobi v 30 dneh po pozivu;
– izdelovalec preda osnutek sprememb in dopolnitev PUP v 30 dneh po pridobitvi vseh potrebnih smernic in pogojev s strani nosilcev urejanja prostora;
– Oddelek za okolje, prostor in ekologijo občine Ravne na Koroškem županu predloži osnutek sprememb in dopolnitev PUP z obrazložitvami v roku 15 dni po prejemu dokumentacije od izdelovalca;
– osnutek sprememb in dopolnitev PUP se da v prvi obravnavi v potrditev na občinski svet. S sklepom občinskega sveta se osnutek sprememb in dopolnitev PUP da v javno razgrnitev. Osnutek bo javno razgrnjen 30 dni v avli mestne hiše ter v prostorih KS;
– izdelovalec pripravi strokovna stališča do pripomb iz javne razgrnitve in iz javne obravnave v 15 dneh po zaključku javne razgrnitve;
– izdelovalec bo na osnovi potrjenih stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave pripravil dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev PUP v roku 15 dni po njihovem prejemu;
– nosilci urejanja prostora bodo izdali soglasja v roku 30 dni po prejemu dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev PUP;
– izdelovalec bo predal investitorju usklajen predlog sprememb in dopolnitev PUP v roku 15 dni po prejetju vseh soglasij;
– usklajen predlog Sprememb in dopolnitev PUP se preda v sprejem Občinskemu svetu;
– Objava Sprememb in dopolnitev PUP v Uradnem listu RS;
– izdelovalec pripravi končni elaborat v roku 14 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
(Stroški priprave in sprejemanja)
Vse stroške v zvezi z izdelavo sprememb in dopolnitev PUP ter pridobivanjem smernic in mnenj prevzame investitor.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-03-2/03-60
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost