Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2120. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2002, stran 5059.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 – spremembe in dopolnitve; Uradni list RS, št. 6/94, 45/94, 20/95, 73/95, 9/96, 39/96, 44/96 – odločbe US; Uradni list RS, št. 100/00 – sklep US), tretjega odstavka 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01) ter 15. člena statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 37/99, 51/01) je Občinski svet občine Škocjan na 4. redni seji dne, 11. marca 2003, sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Škocjan za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Škocjan za leto 2002 (v nadaljevanju: zaključni račun).
2. člen
Zaključni račun – splošni del na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV            v tisoč SIT
----------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov          Zaključni račun leta 2002
----------------------------------------------------------------------
I.  Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)             474.408
   Tekoči prihodki (70+71)                 285.524
70  Davčni prihodki                     182.293
   700  Davki na dohodek in dobiček             90.290
   703 Davki na premoženje                  5.305
   704 Domači davki na blago in storitve           86.698
   706 Drugi davki                        –
71  Nedavčni prihodki                    103.231
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
      od premoženja                    98.161
   711  Takse in pristojbine                 1.770
   712  Denarne kazni                     145
   713  Prihodki od prodaje blaga in storitev          28
   714  Drugi nedavčni prihodki               3.127
72  Kapitalski prihodki                      –
73  Prejete donacije                        –
74  Transferni prihodki                   188.884
   740  Transferni prihodki iz drugih
      javnofinančnih institucij             188.884
II.  Skupaj odhodki (40+41+42+43)               306.861
40  Tekoči odhodki                      82.591
   400  Plače in drugi izdatki zaposlenim          21.897
   401  Prispevki delodajalcev
      za socialno varnost                 3.213
   402  Izdatki za blago in storitve            57.481
   403  Plačila domačih obresti                 –
   409  Rezerve                         –
41  Tekoči transferi                     145.808
   410  Subvencije                     17.019
   411  Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                  38.759
   412  Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                    19.251
   413  Drugi tekoči domači tranferi            70.779
   414  Tekoči transferi v tujino                –
42  Investicijski odhodki                   51.811
   420  Nakup in gradnja osnovnih sredstev         51.811
43  Investicijski transferi                  26.651
   430  Investicijski transferi               26.651
III. Proračunski presežek (I-II)
   (Proračunski primanjkljaj)                167.547
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV
   IN NALOŽB                      v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontov          Zaključni račun leta 2002
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
   kapitalskih deležev (750+751+752)             2.282
75  Prejeta vračila danih posojil               2.282
   750  Prejeta vračila danih posojil            2.282
   751  Prodaja kapitalskih deležev               –
   752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V.  Dana posojila in povečanje
   kapitalskih deležev (440+441+442)             2.000
44  Dana posojila in povečanje kapitalski deležev       2.000
VI.  Prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)          282
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA                  v tisoč SIT
Skupina/Podskupina kontov          Zaključni račun leta 2002
VII. Zadolževanje (500)                       –
50  Zadolževanje                          –
VIII. Odplačilo dolga                        –
55  Odplačilo dolga                        –
IX.  Sprememba stanja sredstev na računu
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                167.829
X.  Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)               –
XI.  Neto financiranje (VI.+X.-IX.)             - 167.547
----------------------------------------------------------------------
3. člen
Sestavni del tega odloka so strukturni in vsebinski dokumenti zaključnega računa po navodilu o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01).
4. člen
Zaključni račun rezervnega sklada:      SIT
– prenos sredstev
  iz leta 2001 v višini      13,144.789,40
– prihodke v višini             0,00
– odhodke v višini         6,080.847,77
– presežek odhodkov nad prihodki  7,063.941,63
5. člen
Presežek prihodkov nad odhodki iz zaključnega računa v višini 167,828.779,28 se prenese v splošni sklad in se uporabi za plačila nastalih in neporavnanih obveznosti v letu 2002 in za financiranje novih nalog v skladu s sprejetim proračunom za leti 2003 in 2004.
6. člen
Ostanek sredstev rezervnega sklada se prenese v rezervni sklad proračuna Občine Škocjan za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01) in se uporabi za namene določene v 48. členu zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-0002/03
Škocjan, dne 11. marca 2002.
Župan
Občine Škocjan
Anton Zupet l. r.

AAA Zlata odličnost