Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2113. Odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ravne na Koroškem, stran 5051.

Na podlagi 36. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99 in 61/01) in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 39/96, 61/96, 35/97, 45/97, 73/97, 87/97, 73/98, 31/00 in 24/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 5. seji 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o avto-taksi prevozih v Občini Ravne
na Koroškem
I . SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za območje Občine Ravne na Koroškem določijo pogoji in način opravljanja avto-taksi prevozov.
II. POGOJI ZA OPRAVLJANJE AVTO-TAKSI PREVOZOV
1. Pogoji
2. člen
Avto-taksi prevoz opravlja fizična ali pravna oseba, ki ima skladno z zakonom izdano licenco za avto-taksi prevoze (v nadaljnjem besedilu: avto-taksi prevoznik), z dovoljenjem, ki ga izda organ Občinske uprave občine Ravne na Koroškem – Oddelek za komunalno in cestno gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
2. Postopek za pridobitev dovoljenja
3. člen
Avto-taksi prevoznik pridobi dovoljenje na podlagi javnega razpisa, ki ga pristojni organ objavi v dnevnem časopisu in na krajevno običajen način.
Na območju Občine Ravne na Koroškem bodo izdana največ tri dovoljenja.
4. člen
Avto-taksi prevozniku se dodeli dovoljenje za čas izteka veljavnosti licence.
Dovoljenje se lahko podaljša.
Za podaljšanje dovoljenja avto-taksi prevoznik zaprosi z vlogo, kateri mora priložiti dokumente iz 6. člena tega odloka.
Izbrani avto-taksi prevozniki morajo pristojnemu organu predložiti fotografije z imeni in priimki voznikov za avto-taksi izkaznice.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– število dovoljenj, ki jih bo pristojni organ izdal;
– pogoje iz 2. člena tega odloka;
– navedbo, da gre za odprt javni razpis do izdaje celotnega števila dovoljenj iz prve alinee tega člena;
– naslov pristojnega organa, ki zbira ponudbe;
– rok za oddajo ponudb;
– čas in kraj odpiranja ponudb;
– rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri.
6. člen
Ponudniki morajo s ponudbo priložiti overjene fotokopije naslednjih dokumentov:
– licenco za opravljanje avto-taksi prevozov z izvodi licenc za posamezno vozilo, s katerimi se bo opravljal avto-taksi prevoz;
– pogodbe o zaposlitvi voznikov vozil, s katerimi bo avto-taksi prevoznik opravljal avto-taksi prevoz;
– dokazilo o plačilu takse po tem odloku, razen za prvi javni razpis;
– ponudbe cen avto-taksi prevozov za eno leto.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi komisija, ki jo imenuje izmed delavcev župan in ima najmanj tri člane.
Za postopek se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih naročilih.
8. člen
Avto-taksi prevozniki sami določajo cene avto-taksi prevozov in vsako spremembo cenika avto-taksi prevozov v roku 8 dni pošljejo pristojnemu organu.
Pristojni organ zapečati cenik in avto-taksi izkaznico iz 4. člena tega odloka, ko izda dovoljenje iz 3. člena tega odloka.
9. člen
Avto-taksi prevozniku preneha dovoljenje za avto-taksi prevoze in ne sme opravljati avto-taksi prevoza, če:
– poteče veljavnost licence in dovoljenja iz 3. člena tega odloka;
– nima poravnane takse do Občine Ravne na Koroškem po tem odloku.
10. člen
Avto-taksi prevoznik je dolžan v roku 8 dni prijaviti pristojnemu organu vsako spremembo voznika oziroma voznikov. Hkrati s prijavo spremembe predložiti fotografijo z imenom in priimkom voznika. Na podlagi tega pristojni organ vozniku izda avto taksi izkaznico in voznik lahko prične opravljati avto-taksi prevoz.
11. člen
Evidenco o izdanih dovoljenjih za opravljanje avto-taksi prevozov ter vsa administrativna dela za njihovo pridobitev, spremembo ali odvzem opravlja pristojni organ.
III. NAČIN OPRAVLJANJA AVTO-TAKSI PREVOZOV
1. Avto-taksi postajališče
12. člen
Za ureditev avto-taksi postajališč skrbi pristojni organ. Le-ta so predvidena na območjih četrtnih skupnosti Trg, Javornik in Čečovje.
13. člen
Za uporabo avto-taksi postajališča plačajo avto-taksi prevozniki letno takso.
Takso iz prejšnjega odstavka tega člena določi Občinski svet občine Ravne na Koroškem. Avto-taksi prevozniki so prvo leto po izdaji dovoljenja oproščeni plačila takse iz prejšnjega odstavka.
2. Dolžnosti avto-taksi prevoznika in voznika
14. člen
Avto-taksi prevozi se začnejo opravljati:
– z avto-taksi postajališča ali parkirnega mesta;
– z mesta, ki ga določi naročnik avto-taksi prevoza in
– z mesta ustavitve avto-taksi vozila.
15. člen
Voznik lahko parkira in ustavlja vozilo na vsakem avto-taksi postajališču.
Na avto-taksi postajališču mora biti voznik v vozilu ali poleg vozila.
16. člen
Voznik mora naročeno vožnjo opraviti skladno z naročilom po najkrajši možni poti ali poti, ki jo določi naročnik.
Voznik mora imeti ves čas vožnje vključen taksimeter, ki ga vključi ob odhodu s potnikom in izključi ob prihodu na določeno mesto.
17. člen
Cilj in smer vožnje določi naročnik avto-taksi prevoza. Naročnik se odloči, ali se bo z istim avto-taksi vozilom peljalo več potnikov na isti ali različnih relacijah.
18. člen
Voznik, ki je na vožnji in je prost, mora ustaviti avto-taksi vozilo in sprejeti potnika, če s tem ne krši cestno prometnih predpisov.
V primeru, da voznik ne more dokončati začete vožnje, je dolžan v najkrajšem možnem času zagotoviti potniku drugo avto-taksi vozilo.
19. člen
Voznik mora sprejeti potnikovo osebno prtljago, če ne presega velikosti razpoložljivega prtljažnega prostora avto-taksi vozila.
Za prevoz živali se dogovorita voznik in potnik.
20. člen
Voznik lahko odkloni prevoz pijane osebe, osebe pod vplivom mamil, napadalne osebe ter osebe, ki bi s svojimi stvarmi, obleko ali na kakšen drug način lahko poškodovala vozilo, razen v primeru prometne ali druge nesreče.
21. člen
Z najdenimi predmeti v avto-taksi vozilu ravna voznik skladno s predpisi o najdenih predmetih.
22. člen
Voznik mora potniku avto-taksi prevoz zaračunati skladno z zapečatenim cenikom.
23. člen
Voznik mora biti urejen in primerno oblečen.
V avto-taksi vozilu se ne sme kaditi.
3. Avto-taksi vozilo
24. člen
Avto-taksi vozilo mora imeti:
– najmanj štiri vrata, kar pomeni poleg vrat za voznika in sovoznika še dvoje bočnih vrat ali pa ena drsna bočna vrata in zadnja vrata;
– na prednjem delu strehe svetlobno tablo z napisom »TAXI«;
– na zunanji strani levih in desnih sprednjih vrat oznako, ki je sestavljena iz napisa »TAXI«, označbe firme, njenega sedeža ter številke telefona;
– znotraj spredaj oznako iz prejšnje alinee tega člena;
– zapečaten cenik poleg oznake iz prejšnje alinee tega člena;
– znotraj na vidnem mestu vgrajen taksimeter z vgrajenim tiskalnikom za izpis računa;
– znotraj avto-taksi izkaznico, izvod dovoljenja iz 3. člena tega odloka in izvod licence za vozilo.
25. člen
Avto-taksi vozilo mora biti registrirano za najmanj štiri osebe, upoštevajoč tudi voznika.
Vozilo mora biti čisto zunaj in znotraj.
26. člen
Velikost svetlobne table iz druge alinee 24. člena tega odloka mora biti najmanj 210 mm x 80 mm, črke napisa pa so rumene barve na črni podlagi.
Svetlobni napis mora biti ponoči razsvetljen.
27. člen
Oznaka iz tretje alinee 24. člena tega odloka mora biti izpisana s črkami v višini najmanj 30 mm.
Oznaka iz četrte alinee 24. člena tega odloka mora biti izpisana s črkami višine najmanj 20 mm.
Podatki o firmi in njenem sedežu morajo biti enaki kot na licenci za vozilo.
28. člen
Zapečateni cenik iz pete alinee 24. člena tega odloka mora biti izpisan s tiskanimi črkami višine najmanj 10 mm.
29. člen
Taksimeter iz šeste alinee 24. člena tega odloka, mora biti pregledan v skladu s predpisi. Vidni prikaz in izračunavanje voznine mora biti v skladu z zapečatenim cenikom.
Taksimeter mora biti nameščen tako, da je viden uporabnikom prevoza.
IV. NADZOR
30. člen
Komunalno cestni inšpektor Občine Ravne na Koroškem izvaja nadzor nad izvajanjem tega odloka ter vodi evidenco o izrečenih kaznih.
V. KAZENSKE DOLOČBE
31. člen
Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se za prekršek kaznuje voznik, če:
1. ravna v nasprotju s 15. členom,
2. ravna v nasprotju s 16. členom,
3. ravna v nasprotju z 18. členom,
4. ravna v nasprotju z 19. členom,
5. ravna v nasprotju z 21. členom,
6. ravna v nasprotju z 22. členom,
7. kadi v vozilu (drugi odstavek 23. člena),
8. ravna v nasprotju z drugim odstavkom 26. člena.
32. člen
Z denarno kaznijo 150.000 tolarjev, ki se izreče na kraju prekrška, se za prekršek kaznuje avto-taksi prevoznik kot pravna oseba, če:
1. ravna v nasprotju z 2. členom,
2. ravna v nasprotju z 9. členom,
3. avto-taksi vozilo ne ustreza zahtevam iz 24., 25., 26., 27., 28. in 29. člena.
Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe.
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekrške iz prvega odstavka tega člena posameznik, ki jih stori v zvezi s samostojnim delom.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o avto-taksi prevozih v Občini Ravne-Prevalje (Uradni list RS, št. 54/98) na območju Občine Ravne na Koroškem.
34. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-06-1/03-32
Ravne na Koroškem, dne 26. februarja 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost