Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2090. Uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev, stran 4966.

Na podlagi 8. člena in 1. ter 8. točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o predhodni prijavi cen komunalnih storitev
1. člen
Pravna ali fizična oseba, ki opravlja storitve, razvrščene v uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) v podrazredih:
– 41.000 zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
– 90.010 ravnanje z odplakami,
– 90.021 zbiranje in odvoz odpadkov,
– 90.022 dejavnosti deponij, sežiganje in drugi načini odstranjevanja trdnih odpadkov
(v nadaljnjem besedilu: zavezanec), mora predhodno prijaviti povišanje cen svojih storitev Ministrstvu za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. člen
Zavezanec mora oblikovati cene svojih storitev na način, kot to določa navodilo za oblikovanje cen storitev obveznih lokalnih javnih služb (Uradni list RS, št. 56/01, v nadaljnjem besedilu: navodilo).
3. člen
Zavezanec lahko poviša osnovno ceno svoje storitve, ki ne vključuje taks in drugih dajatev, le ob predhodni prijavi, pri čemer povišanje v času od januarja 2002 do meseca vložitve predhodne prijave ne sme presegati odstotka kumulativnega povišanja cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih v času od januarja 2002 do meseca vložitve predhodne prijave.
4. člen
Zavezanec, ki opravlja storitve na področju ravnanja z odpadki, lahko poviša cene za višji odstotek kot to določa prejšnji člen v primerih:
– ko so se njegovi stroški povečali zaradi doseganja predpisanih standardov v skladu z odredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 21/01);
– ko so se njegovi stroški povečali, ker je prenehal sam opravljati storitve dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov in jih zanj opravlja drug izvajalec.
Zavezanec lahko oblikuje novo ceno storitve ob upoštevanju višjih stroškov iz prejšnjega odstavka, pri čemer upoštevana cena storitve drugega izvajalca dejavnosti deponij, sežiganja in drugih načinov odstranjevanja trdnih odpadkov ne sme biti višja od cene, ki jo ta izvajalec uveljavlja na svojem območju.
Zavezanec iz prve alinee prvega odstavka tega člena mora predhodni prijavi priložiti kopijo dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ali kopijo potrdila vpisa v evidenco zbiralcev odpadkov, izdanih v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
5. člen
Zavezanec mora predhodno prijaviti ceno tudi v primeru uvedbe nove storitve (npr. predelava in obdelava odpadkov, storitev odvajanja ali storitev čiščenja odpadnih in padavinskih voda). Predhodna prijava mora smiselno vsebovati podatke iz 7. člena te uredbe.
V primeru določitve nove cene na področju ravnanja z odpadki mora zavezanec priložiti prijavi tudi kopijo dovoljenja iz tretjega odstavka prejšnjega člena.
6. člen
V primerih iz prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 5. člena te uredbe mora ministrstvo o predhodni prijavi pridobiti strokovno mnenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo.
7. člen
Spremenjeno ceno lahko začne zavezanec uporabljati po preteku enega meseca od vložitve njene popolne predhodne prijave ministrstvu. Če zavezanec ne uveljavi cene v roku 60 dni od vložitve popolne predhodne prijave, mora ceno ponovno predhodno prijaviti.
8. člen
Predhodna prijava cen mora vsebovati naslednje podatke:
1. ime in sedež zavezanca z navedbo dejavnosti za katero je zavezanec registriran, matično številko iz poslovnega registra ter navedbo vseh storitev, ki jih podjetje opravlja kot gospodarska javna služba;
2. koncesijsko pogodbo v primeru, da je zavezanec koncesionar;
3. navedbo občin, na območju katerih zavezanec opravlja posamezno storitev;
4. navedbo dejavnosti in občin, na območju katerih bo prišlo do spremembe cen;
5. občinski odlok, v katerem je opredeljeno izvajanje javne službe;
6. opis obstoječega načina in obsega opravljanja storitev navedenih dejavnosti ter navedba glavnih razlogov za spremembo cen (pri dejavnosti delovanja čistilnih naprav je potrebno navesti tudi parametre onesnaženosti voda, zmogljivosti in učinek čiščenja);
7. cene po vrstah storitev in vrstah uporabnikov ter skupno povprečno ceno za posamezno storitev (ta je rezultat vsote zmnožka cen in količin za različne uporabnike, deljene s celotno količino), izraženo v m3 (ali v kg za storitev zbiranja in odvoza odpadkov, predelavo in obdelavo odpadkov ter za storitev odlaganja odpadkov), po posameznih občinah v primeru, da so cene po občinah različne:
– ki so bile v uporabi do dneva predložitve predhodne prijave cen (pri storitvi zbiranja in odvoza odpadkov je treba navesti katere vrste odpadkov so zajete v ceni),
– predlagane cene in stopnjo spremembe cen, za katere se pošilja predhodna prijava cen,
– veljavne povprečne cene od januarja 2001 dalje, ter stopnje, datume in razloge za spremembe cen storitev;
8. končno ceno in elemente te cene, ki jo plačajo posamezne vrste porabnikov za posamezno storitev, to je ceno, ki vključuje tudi razne prispevke in takse;
9. izračun in podrobnejšo obrazložitev kalkulativnih elementov lastne cene (po posameznih občinah v primeru, da so cene različne) na način, kot ga določata 4. in 5. člen navodila, za leta 2000, 2001 in 2002 ter planirano kalkulacijo za leto 2003, kalkulacije cen morajo vsebovati tudi delež posameznih stroškov v skupnih stroških za posamezno leto ter povišanja posameznih stroškov glede na prejšnje leto;
10. podrobnejšo opredelitev stroška amortizacije (delež osnovnih sredstev v upravljanju, amortizacijske stopnje za posamezno osnovno sredstvo);
11. pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za leta 2000, 2001 in 2002;
12. izkaz poslovnega izida in bilanco stanja za leta 2000, 2001 in 2002 za podjetje kot celoto in po poslovno izidnih mestih;
13. soglasje pristojne lokalne skupnosti.
9. člen
Predhodne prijave cen oziroma vloge za določitev višje stopnje povišanja cen, ki so bile vložene pred uveljavitvijo te uredbe, se obravnavajo po dosedanjih predpisih.
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o predhodni prijavi cen komunalnih storitev (Uradni list RS, št. 41/02 in 106/02).
11. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 383-10/2001-6
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2003-2111-0038
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost