Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2093. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti, stran 4983.

Na podlagi 10. in 12. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02, 67/02 in 110/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti
1. člen
V uredbi o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97, 42/98 in 124/00) se 9. člen spremeni tako, da se glasi:
“9. člen
Vojaški obveznik se ne razporeja na vojaško dolžnost v enote Slovenske vojske in enote za zveze, dokler opravlja dolžnosti iz 6. in 8. člena te uredbe, razen izjemoma, če je predlagan za razporeditev na vojaško evidenčno dolžnost, za katero upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ne more zagotoviti ustrezne zamenjave med nerazporejenimi vojaškimi obvezniki.“.
2. člen
Za 9. členom se doda 9.a člen, ki se glasi:
“9.a člen
Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, zavrne predlog za razporeditev na delovno dolžnost in na dolžnost v Civilno zaščito in druge sile za zaščito, reševanje in pomoč državljana, ki je vložil vlogo za opravljanje vojaške službe v rezervni sestavi ali za zaposlitev v stalni sestavi Slovenske vojske do zaključka postopka za sklenitev pogodbe za vojaško službo v rezervni ali stalni sestavi Slovenske vojske.
S sklenitvijo pogodbe o opravljanju vojaške službe v rezervni sestavi oziroma o zaposlitvi v stalni sestavi Slovenske vojske se državljanu ukine dosedanji razpored.“.
3. člen
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Predlagatelj razporeditve lahko vloži ugovor tudi v primeru prerazporeditve z delovne dolžnosti ali dolžnosti v silah za zaščito, reševanje in pomoč.“.
Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
4. člen
V obrazcih EDD-1, EDD-2 in EDD-3, ki so sestavni del uredbe o kriterijih za razporejanje državljanov na obrambne dolžnosti (Uradni list RS, št. 6/97, 42/98 in 124/00), se rubrika “datum rojstva“ nadomesti z rubriko “enotna matična številka“.
5. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 822-00/2000-2
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2003-1911-0004
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost