Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2115. Spremembe programa priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo Kotlje III, stran 5053.

Na podlagi 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 5. redni seji 31. 3. 2003 sprejel
S P R E M E M B E P R O G R A M A
priprave in sprejemanja zazidalnega načrta
za stanovanjsko zazidavo Kotlje III
1. člen
Spremeni se naslov programa, doda se besedilo:« in bencinski servis.« Tako po novem naslov programa glasi: »Program priprave in sprejemanja zazidalnega načrta za stanovanjsko zazidavo in bencinski servis Kotlje III.«
2. člen
V 4. členu se črta prvi odstavek, ki se nadomesti z besedilom: »Potrebno je pripraviti najmanj 3 variantne predloge potrebnih strokovnih podlag.«
3. člen
V zadnjem stavku 8. člena se črta besedilo: »na osnovi ponudb za urbanistično načrtovanje registriranih organizacij.« Tako po novem zadnji stavek glasi: »Investitor projekta ZN izbere izvajalca po svoji presoji.«
4. člen
V 9. členu se doda kot soglasodajalec »Petrol Energetika Ravne«.
5. člen
V 10. členu se črta prva alinea in se nadomesti z novo, ki glasi:« Izdelava variantnih strokovnih podlag v 30 dneh.«
V peti alinei se zamenja beseda »županja« z besedo »župan«.
6. člen
V 11. členu se v prvem stavku črtata besedi: »lastnik zemljišč«. Tako se glasi prvi stavek: »Vse stroške v zvezi z izdelavo osnutka in predloga ZN, pridobivanjem pogojev in soglasij prevzame investitor.«
7. člen
Ta sprememba programa se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-1 /00-62
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost