Številka 44
Uradni list RS, št. 44/2003 z dne 12. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 44/2003 z dne 12. 5. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2163. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o določitvi zneska trošarine za mineralna olja in plin

Drugi akti

2127. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v programu Skupnosti
2128. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Republike Slovenije v programu Skupnosti

MINISTRSTVA

2129. Pravilnik o spremembah pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov
2130. Pravilnik o spremembah pravilnika o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade
2131. Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora
2132. Soglasje k aktu o ustanovitvi Ustanove za promocijo oblikovanja vidnih sporočil - Fundacija Brumen

USTAVNO SODIŠČE

2133. Odločba o razveljavitvi drugega odstavka 41. člena zakona o kazenskem postopku v delu, ki se glasi: "v primeru iz 6. točke 39. člena tega zakona pa samo do začetka glavne obravnave"
2134. Odločba o razveljavitvi 6. člena odloka o imenovanju in preimenovanju ulic v mestu Lendava-Lendva in imenovanju ulic v naseljih na območju Občine Lendava
2135. Odločba, da določbe 7. člena, tretje alinee drugega odstavka 28. člena, 48. in 50. člena ter prvega odstavka 52. člena zakona o geodetski dejavnosti in druge alinee tretjega odstavka 48. člena zakona o evidenci nepremičnin, državne meje in prostorskih enot niso v neskladju z ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2136. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin in cen na drobno na območju Slovenije za april 2003

OBČINE

Benedikt

2137. Odlok o preimenovanju naselja Benedikt v Slovenskih goricah v naselje Benedikt
2138. Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda

Gorišnica

2139. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Grad

2140. Odlok o ustanovitvi zavoda za upravljanje kulturne dediščine Grad

Ig

2141. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Ig
2142. Pravilnik za sofinanciranje letnih turističnih programov v Občini Ig

Kidričevo

2143. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

Kočevje

2145. Pravilnik o določanju plač in drugih prejemkov funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov v Občini Kočevje
2146. Sprememba in dopolnitev pravilnika o dodeljevanju denarne pomoči družinam za novorojence z območja Občine Kočevje

Kranj

2147. Pravilnik o sofinanciranju športnih programov v Mestni občini Kranj
2148. Program športa v Mestni občini Kranj v letu 2003

Litija

2144. Odlok o razglasitvi Farbarjevega turna na Valvasorjevem trgu v Litiji za kulturni spomenik lokalnega pomena

Podlehnik

2158. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Podlehnik za leto 2002
2159. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2003
2160. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2004
2161. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2005
2162. Odlok o proračunu Občine Podlehnik za leto 2006

Škocjan

2149. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Škocjan
2150. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Škocjan

Škofljica

2151. Odlok o predkupni pravici Občine Škofljica
2152. Odlok o razglasitvi gradu Lisičje za kulturni spomenik lokalnega pomena
2153. Pravilnik o subvencioniranju obresti iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Škofljica

Šmarje pri Jelšah

2154. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Občine Šmarje pri Jelšah za leto 2002
2155. Sklep o imenovanju članov v delovna telesa Občinskega sveta občine Šmarje pri Jelšah
2156. Pravilnik o sofinanciranju programov društev na področju ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Šmarje pri Jelšah

Zavrč

2157. Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

POPRAVKI

1. Popravek odloka o določitvi gozdnogospodarskih območij v Republiki Sloveniji
2. Popravek o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih v poklicnih in strokovnih šolah
3. Popravek odloka o delni spremembi in dopolnitvi sestavin dolgoročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje od leta 1986 do leta 2000
4. Popravek odloka o ustanovitvi Javnega komunalnega podjetja Komunala Kočevje, d.o.o.
5. Popravek odloka o prostorskem planu Občine Mislinja z urbanistično zasnovo naselij Mislinja in Šentilj pod Turjakom
AAA Zlata odličnost