Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2003 z dne 16. 5. 2003, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

2164. Zakon o plačilnem prometu (uradno prečiščeno besedilo) (ZPlaP-UPB1)
2165. Zakon o zdravniški službi (uradno prečiščeno besedilo) (ZZdrS-UPB1)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

2166. Uredba o spremembi uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT)

MINISTRSTVA

2167. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Elektrikar energetik
2168. Pravilnik o smeri in stopnji izobrazbe učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu srednjega poklicnega izobraževanja Elektrikar elektronik
2169. Sklep o začetku uradne uporabe digitalnega katastrskega načrta
2243. Pravilnik o postopkih izvajanja notranjega nadzora higiene v obratih za klanje in proizvodnjo mesa parkljarjev, kopitarjev in perutnine

BANKA SLOVENIJE

2170. Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju o efektivnih obrestnih merah

SODNI SVET

2171. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2172. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
2173. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto okrožnega sodnika
2174. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika vrhovnega sodišča
2175. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnice okrožnega sodišča
2176. Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest sodnega sveta

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2177. Splošni akt o izbiri in predizbiri operaterja
2178. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, april 2003
2179. Spremembe statuta Skupnosti občin Slovenije

OBČINE

Bistrica ob Sotli

2180. Sklep o ukinitvi javnega dobra v splošni rabi

Borovnica

2181. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov

Brezovica

2182. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Brezovica za leto 2002
2183. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V 10 Brezovica, Vnanje Gorice, Notranje Gorice

Celje

2184. Odlok o potrditvi zaključnega računa proračuna Mestne občine Celje za leto 2002
2185. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Celje
2186. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi v k.o. Celje in k.o. Ostrožno
2187. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi in delovanju sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Mestni občini Celje
2188. Sklep o izdaji soglasja Mestne občine Celje o plačevanju stroškov standardne oskrbe institucionalnega varstva in uporabi sredstev za drobne osebne potrebe upravičencev v socialno varstvenih zavodih
2189. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Celje
2190. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta ureditvenega načrta Center za ravnanje z odpadki Celje - CERO

Grosuplje

2191. Sklep o določitvi cen programov v vzgojno-varstvenem zavodu "Kekec" Grosuplje

Hajdina

2192. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina za: - odsek hitre ceste Hajdina-Ormož na območju Občine Hajdina - območje poselitve v naselju Zg. Hajdina - območje za šport in rekreacijo v naselju Zg. Hajdina

Ivančna Gorica

2193. Odlok o predkupni pravici Občine Ivančna Gorica

Jesenice

2194. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Jesenice za leto 2002
2195. Odlok o predkupni pravici Občine Jesenice

Kamnik

2196. Sklep o razglasitvi nepremičnin in opreme, ki so javna infrastruktura na področju kulture v Občini Kamnik
2197. Sklep o določitvi cene pitne vode in višini prispevka za vzdrževanje vodomerov
2198. Sklep o določitvi cen za odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Kamnik
2199. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi novih cen storitev tržnice v Kamniku, cen sejemskih storitev, cen parkiranja in cen pogrebnih storitev na pokopališčih Žale v Kamniku, Mekinje in Nevlje
2200. Pravilnik o najemu javnih površin

Kranj

2201. Sklep o prenehanju obstoja javnega dobra na zemljišču parcelna številka 712/1, pot in 712/2, pot, obe k.o. Goriče

Laško

2202. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojev Občine Laško

Ljubljana

2203. Odlok o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2003

Ljutomer

2204. Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2003
2205. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Ljutomer
2206. Pravilnik o merilih za sofinanciranje in izvajanje letnega programa športa v občini
2207. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Mežica

2208. Sklep o javni razgrnitvi odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, Prevalje, Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območje Stražišče-Breznica, za katera v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA

Mislinja

2209. Odlok o proračunu Občine Mislinja za leto 2003
2210. Sklep o financiranju političnih strank v Občini Mislinja
2211. Sklep o imenovanju podžupana Občine Mislinja

Mozirje

2212. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mozirje za leto 2002
2213. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju občinskega glasila
2214. Sklep o izhodiščni ceni stroškov komunalnega urejanja za območje ureditvenega načrta Podrožnik

Murska Sobota

2215. Odlok o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah
2216. Odlok o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Murska Sobota
2217. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Soboške novine
2218. Spremembe in dopolnitve pravilnika o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Murska Sobota

Novo mesto

2219. Program priprave za spremembo ureditvenega načrta romskega naselja Šmihel

Rogaška Slatina

2220. Odlok o urejanju, vzdrževanju in varstvu javnih in drugih zelenih površin v Občini Rogaška Slatina
2221. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah
2222. Odlok o spremembah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
2223. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta - cesta v Žibernik

Sežana

2224. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2003
2225. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Sežana
2226. Pravilnik za vrednotenje in financiranje preventivnih projektov ter programov organizacij, ki se sofinancirajo iz javnega natečaja Lokalne akcijske skupine iz proračuna Občine Sežana
2227. Sklep o financiranju političnih strank

Šentjur

2228. Sklep o javni razgrnitvi osnutka prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šentjur

Škocjan

2229. Sklep o načinu financiranja političnih strank v Občini Škocjan

Škofja Loka

2230. Odlok o preimenovanju naselja Florjan nad Zmincem
2231. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in izplačil na drugih podlagah članom delovnih teles občinskega sveta ter članom drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov in drugih osebnih prejemkih

Tabor

2232. Odlok o proračunu Občine Tabor za leto 2003
2233. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno vodovodno omrežje
2234. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o merilih, kriterijih in višini obveznega prispevka za nove priključke in povečanju kapacitete obstoječih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje
2235. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Veržej

2236. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Veržej za leto 2003

Vipava

2237. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Draga Bajca Vipava
2238. Sklep Sveta občine Vipava o soglasju k ceni socialno varstvene storitve

Vransko

2239. Odlok o proračunu Občine Vransko za leto 2003
2240. Odlok o območju zakonite predkupne pravice Občine Vransko

Žalec

2241. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1/250 k.o. Petrovče
2242. Sklep o ukinitvi javnega dobra parc. št. 1/248 k.o. Petrovče

POPRAVKI

1. Popravek statuta Skupnosti občin Slovenije
2. Popravek sprememb pravilnika o dodeljevanju socialnih pomoči v Občini Mislinja
AAA Zlata odličnost