Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2003 z dne 21. 5. 2003, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2244. Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja za proračunski leti 2003 in 2004

Sklepi

2245. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Maribor
2246. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Narodna in univerzitetna knjižnica

MINISTRSTVA

2247. Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
2248. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sestavi kozmetičnih proizvodov
2249. Pravilnik o mikrobiološki ustreznosti kozmetičnih proizvodov
2250. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o tlačni opremi
2251. Pravilnik, o spremembah in dopolnitvah pravilnika o omejitvi dajanja v promet ali uporabe določenih nevarnih snovi in pripravkov

BANKA SLOVENIJE

2252. Pravila za začasno prodajo vrednostnih papirjev na grosističnem denarnem trgu

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2253. Sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2003

OBČINE

Ajdovščina

2254. Odlok o spremembi odloka o organizaciji pomoči na domu in merilih za določanje plačila storitev na območju Občine Ajdovščina
2255. Sklep o imenovanju nadomestne članice v Nadzorni odbor občine Ajdovščina

Beltinci

2256. Odlok o uporabi grba in zastave Občine Beltinci
2257. Pravilnik o plačah, plačilih in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov in organov krajevnih skupnosti ter o povračilih stroškov v Občini Beltinci
2258. Poročilo o izidu volitev člana Občinskega sveta občine Beltinci - predstavnika romske skupnosti

Cankova

2259. Sklep o razpisu za sofinanciranje kulturnih programov in redne ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Cankova v letu 2003
2260. Sklep o razpisu za sofinanciranje programov športa v Občini Cankova v letu 2003
2261. Sklep o razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Cankova v letu 2003

Celje

2262. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Lava

Črenšovci

2263. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Črenšovci za leto 2002

Kidričevo

2264. Sklep o imenovanju podžupana Občine Kidričevo

Krško

2265. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Krško za leto 2002
2266. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Krško

Medvode

2267. Odlok o ravnanju z opuščenimi vozili

Murska Sobota

2268. Odlok o sprejetju zazidalnega načrta za trgovsko cono Murska Sobota - zahod

Novo mesto

2269. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo mesto, dopolnjene 2001/3
2270. Odlok o lokacijskem načrtu za rekonstrukcijo Šmarješke ceste G2-105/259 v Novem mestu od km 0.000 do km 0.720
2271. Odlok o zaključnem računu Mestne občine Novo mesto za leto 2002

Sevnica

2272. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica
2273. Odlok o območjih predkupne pravice Občine Sevnica
2274. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
2275. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Sevnica

Slovenske Konjice

2276. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda za šport Slovenske Konjice
2277. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Nad Milenkovo (Žičko) cesto" v Slovenskih Konjicah

POPRAVKI

1. Popravek pravilnika o obrazcu za obračun posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti