Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2117. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2002, stran 5055.

Na podlagi 98. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) in 124. člena statuta Občine Šentjur pri Celju (Uradni list št. 40/99 in 1/02) je Občinski svet občine Šentjur na 4. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Šentjur za leto 2002
1. člen
Občinski svet občine Šentjur sprejme zaključni račun proračuna Občine Šentjur za leto 2002 z naslednjimi postavkami v 000 SIT:
Bilanca prihodkov in odhodkov:
– skupni prihodki              1,794.463
– skupni odhodki               1,849.734
– proračunski primanjkljaj           –55.271
 
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb:
– prejeta vračila danih posojil
in prodaja kapitalskih deležev         99.230
– dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev               20.811
– prejeta minus dana posojila
in sprememba kapitalskih deležev        78.419
 
Izkaz računa financiranja:
– zadolževanje                    –
– odplačila dolga                21.940
– zadolževanje – odplačilo dolga        –21.940
– povečanje sredstev na računih         1.208
2. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja so sestavni del tega odloka.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 004-6/2003-100
Šentjur, dne 10. aprila 2003.
Župan
Občine Šentjur
Štefan Tisel l. r.

AAA Zlata odličnost