Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2103. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občinskega sveta občine Kočevje, stran 5030.

Na podlagi 27. člena statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – pop., 73/02 in 117/02) je Občinski svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
P O S L O V N I K A
Občinskega sveta občine Kočevje
1. člen
V poslovniku Občinskega sveta občine Kočevje (Uradni list RS, št. 68/99) se v tretjem odstavku 16. člena besedi »tajniku občine« nadomestita z besedilom »direktorju občinske uprave«.
2. člen
V prvem in drugem stavku šestega odstavka, v drugem stavku sedmega odstavka in v prvem stavku osmega odstavka 17. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
3. člen
V 45. členu se v prvem stavku za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
4. člen
V drugem stavku prvega odstavka 56. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
5. člen
59. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Kot stalna delovna telesa občinskega sveta so naslednji odbori in komisije:
– odbor za finance in gospodarstvo,
– odbor za infrastrukturo in okolje,
– odbor za družbene dejavnosti,
– komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja,
– statutarno-pravna komisija,
– komisija za prošnje in pritožbe.«
6. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za finance in gospodarstvo obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju financ (proračun in zaključni račun, izvrševanje proračuna, zadolževanje občine in javnih služb, poroštva, uporabo sredstev rezerv idr.), gospodarstva (malega gospodarstva in obrti, kmetijstva, gostinstva in turizma), gospodarskih javnih služb in gospodarjenja z občinskim premoženjem, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.«
7. člen
Črta se 62. člen.
8. člen
63. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za infrastrukturo in okolje obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju infrastrukture in okolja, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.«
9. člen
64. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Odbor za družbene dejavnosti obravnava vse predloge aktov in drugih odločitev iz pristojnosti občine na področju zdravstva, socialnega varstva, šolstva, otroškega varstva, kulture, športa in javnih služb s teh področij, ki so občinskemu svetu predlagani v sprejem, oblikuje o njih svoje mnenje in občinskemu svetu poda stališče s predlogom odločitve.«
10. člen
Črta se 65. člen
11. člen
Črta se 66. člen.
12. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Proračun je akt občine, s katerimi so predvideni prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine za eno leto.
Občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun.«
13. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»V postopku sprejema odloka o proračunu Občine Kočevje (v nadaljevanju: proračun) oziroma odloka o spremembah proračuna Občine Kočevje (v nadaljevanju: spremembe proračuna oziroma rebalans) župan predloži občinskemu svetu v obravnavo predlog proračuna oziroma predlog sprememb proračuna za prihodnje leto najkasneje v 30 dneh po predložitvi državnega proračuna državnemu zboru. Župan predloži občinskemu svetu:
– predlog občinskega proračuna z obrazložitvami;
– program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami;
– predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je občina, z obrazložitvami;
– predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna.
Župan lahko občinskemu svetu skupaj z predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto predloži tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, vendar samo znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen.«
14. člen
V drugem odstavku 106. člena se za besedo »večino« doda beseda »opredeljenih«.
15. člen
V drugem stavku prvega odstavka 110. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
16. člen
V drugem odstavku 111. člena se besedi »tajnik občine« nadomestita z besedilom »direktor občinske uprave«.
17. člen
Te spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 013-3/95-0112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti