Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2112. Odlok o območju predkupne pravice Občine Ravne na Koroškem, stran 5050.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, popr. 8/03) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99, 61/01) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 5. redni seji dne 31. 3. 2003 sprejel
O D L O K
o območju predkupne pravice Občine
Ravne na Koroškem
1. člen
Ta odlok določa območja predkupne pravice, ki jo ima Občina Ravne na Koroškem na nepremičninah, in način uveljavljanja predkupne pravice na teh območjih.
2. člen
Občina lahko uveljavlja predkupno pravico na celotnem območju poselitve, ki so določena s prostorskim aktom občine.
Kot območja poselitve se štejejo ureditvena območja naselij in območja predvidena za njihovo širitev.
Območje predkupne pravice je določeno v grafičnih prilogah odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 63/00) na listih PKN v merilu 1: 5000, in sicer na straneh št. 2, 5, 9, 10, 13, 14, 15.
Na teh območjih lahko uveljavlja občina predkupno pravice:
– če je za nakup nepremičnine izkazan občinski javni interes,
– ima za te namene zagotovljena sredstva.
3. člen
Šteje se da obstaja občinski javni interes, če občina nepremičnino potrebuje za:
– izvedbo prostorskega akta;
– za izgradnjo objektov gospodarske javne infrastrukture in objektov, ki služijo varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– za potrebe javne uprave, zdravstva, socialnega varstva, šolstva, kulture, znanosti in športa;
– za potrebe gradnje in nakupa socialnih in neprofitnih stanovanj;
– za potrebe prenove območij;
– za druge potrebe, predvidene v načrtu razvojnih programov občine ali načrtu nabav in gradenj.
4. člen
Izven poselitvenih območij iz 2. člena tega odloka lahko občina uveljavlja predkupno pravico na nepremičninah le v primerih, če je s prostorskim aktom tam predvidena gradnja infrastrukturnih objektov in omrežij.
5. člen
Predkupno pravico v imenu in za račun občine uveljavlja občinska uprava.
6. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-01-2/03-60
Ravne na Koroškem, dne 31. marca 2003.
Župan
Občine Ravne na Koroškem
Maksimilijan Večko, univ. dipl. inž. l. r.

AAA Zlata odličnost