Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2092. Uredba o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje, stran 4975.

Na podlagi petega odstavka 10. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o lokacijskem načrtu za mednarodni mejni prehod Gruškovje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za lokacijski načrt)
S to uredbo se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije sprejme lokacijski načrt za mednarodni mejni prehod Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
Lokacijski načrt je izdelalo podjetje Projektivni atelje – Prostor, d. o. o., Ljubljana, pod št. projekta 1218/02 v aprilu 2003.
2. člen
(vsebina lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt določa mejo območja urejanja, funkcijo območja, lego, potek, zmogljivost ter velikost objektov in naprav, pogoje za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje objektov, naprav in ureditev, pogoje za prometno in komunalno urejanje območja, okoljevarstvene ukrepe, dinamiko izvajanja posegov, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance in nadzor nad izvajanjem te uredbe.
3. člen
(sestava lokacijskega načrta)
Lokacijski načrt iz 1. člena te uredbe vsebuje tekstualni in grafični del.
Tekstualni del lokacijskega načrta vsebuje:
a) uredbo o lokacijskem načrtu;
b) obrazložitev lokacijskega načrta:
– povzetek iz prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije,
– opis prostorskih pogojev za realizacijo mejnega prehoda,
– opis prostorske, urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne rešitve mejnega prehoda, vključno z opisom namembnosti objektov, naprav in odprtih površin ter določitvijo njihove velikosti (površine, gabariti in kapacitete) ter njihov vpliv na obstoječe objekte in naprave,
– komunalno urejanje območja,
– opis prostorskih rešitev po posameznih področjih,
– seznam objektov predvidenih za rušitev ali odkup,
– seznam parcel, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja,
– oceno stroškov,
– etape izvajanja,
c) soglasja in mnenja organov in organizacij;
d) tehnične elemente za zakoličenje s koordinatami točk.
Grafični del lokacijskega načrta vsebuje:
– pregledna situacija v merilu 1:25 000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije v merilu 1:250 000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Žetale v merilu 1:5000,
– prikaz iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Podlehnik v merilu 1:5000,
– ureditvena situacija v merilu 1:500,
– zbirni prikaz komunalnih in energetskih ureditev v merilu 1:500,
– karakteristične prečne profile v merilu 1:250,
– pregledni vzdolžni prerez v merilu 1:1000/100,
– načrt gradbenih parcel v merilu 1:1000,
– tehnične elemente za zakoličbo objektov, naprav in elementi za zakoličenje gradbenih parcel v merilu 1:1000.
II. OBSEG UREDITVENEGA OBMOČJA
4. člen
(ureditveno območje po parcelah)
Ureditveno območje lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
1. Območje MMP Guškovje z vsemi spremljajočimi objekti in ureditvami:
– k.o. Gruškovje:
1606/4, 1606/5, 1609/1, 1606/1, 1738, 1739, 1696, 1590, 1730/8, 1591/4, 1730/4, 1591/2, 1591/1, 1593/1, 131/1, 1600, 1689/1, 1597/1, 1597/2, 1597/3, 1598;
– k.o. Žetale:
1586, 1587/1, 1587/2, 1588, 1589, 1590/2, 1592/1, 1592/2, 1650/3, 1594/1, 1675, 1670/1, 1596, 1598/1, 1598/2, 1673, 1597/2, 1597/3, 1575.
2. Območje prestavitve, odstranitev, novogradnje in ureditve komunalnih naprav, energetskih naprav ter omrežja zvez in drugih ureditev, ki jih zahteva gradnja mednarodnega mejnega prehoda (v nadaljnjem besedilu: MMP Gruškovje):
a) vodovod:
– k.o. Žetale:
1670/2;
b) meteorna kanalizacija:
– k.o. Gruškovje:
1592/2;
– k.o. Žetale:
1597/8, 1670/2;
c) fekalna kanalizacija:
– k.o. Žetale:
1670/2;
d) telekomunikacijski vodi:
– k.o. Žetale:
1670/2;
e) električno omrežje:
Visoka napetost:
– k.o. Gruškovje:
648, 714/2, 1582, 1584/3, 1588/1, 1588/4, 1730/3, 1730/7;
Nizka napetost:
– k.o. Žetale:
1670/2;
Javna razsvetljava
– k.o. Žetale:
1594/1.
3. Območje začasnih ureditev (deponija odvečnega materiala):
– k.o. Žetale:
1587/2, 1588, 1689, 1586, 1575.
III. FUNKCIJA OBMOČJA
5. člen
(funkcija območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena te uredbe obsega:
– območje MMP Gruškovje z vsemi spremljajočimi objekti,
– območja izključne rabe novih deviacij nadomestnih cest in poti,
– območje ureditev vodne infrastrukture in zavarovanja,
– območje prestavitev infrastrukturnih objektov in naprav,
– območje deponije viškov materiala.
IV. PROMETNO–TEHNIČNI POGOJI UREJANJA OBMOČJA
6. člen
(prometne površine)
MMP Gruškovje je lociran na glavni cesti G9, odsek 0433, Hajdina–Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: glavna cesta), ob sotočju dveh potokov, v dolini potoka Maceljčice in Mašinčove grabe, po kateri teče potok Trivode. Glavna cesta se pred državno mejo razširi v mejni plato, na katerem se odvija potniški in blagovni promet, ob izstopu in vstopu v državo, z objekti za mejni nadzor.
MMP Gruškovje je razdeljen na tri dele oziroma tri ploščadi:
– ploščad za pretok potnikov – vstop in izstop iz države,
– ploščad za blagovni promet – izstop iz države,
– ploščad za blagovni promet – vstop v državo.
Obstoječa glavna cesta, širine 7,0 m se v območju ploščadi MMP razširi na širino 51,5 m. Trasa se razširi do obstoječe lokalne ceste LC 457030 – Kozminci – Zg. Gruškovje – Trivode – Ložina (v nadaljnjem besedilu: lokalna cesta).
Od km 10,1 + 92,45 m do km 10,3 + 70,45 m, je med voznimi pasovi, v dolžini 178 m predviden srednji ločilni otok na izstopu iz države.
Elementi platoja MMP Gruškovje so projektirani z upoštevanjem računske hitrosti 40 km/h. Niveleta je dvignjena nad niveleto obstoječe glavne ceste za 20 cm, vzdolžni nagib platoja je 0,6%.
7. člen
(ploščad za pretok potnikov – vstop in izstop iz države)
Na ploščadi so naslednji objekti:
– ploščad za pretok potnikov pod nadstrešnico,
– prometni otoki s kabinami policije in carine za nadzor potniškega in blagovnega prometa,
– objekt policije in carine (1),
– prometna ureditev za vračanje vozil,
– parkirišče z 10 parkirnimi mesti (v nadaljnjem besedilu: PM),
– parkirišče s 4 PM in 6 PM za službena vozila,
– odstavni pas za začasno ustavljanje vozil.
8. člen
(ploščad za blagovni promet – izstop iz države)
Na ploščadi so naslednje ureditve in objekti za kontrolo pretoka blaga s tovornimi vozili:
– čakalni pas za kamione,
– parkirišče za kamione z 22 PM,
– prometni otok s kontrolno kabino carine,
– objekt carine (4) in špedicije (17),
– vozni pasovi in rampa za pregled vozil nadkriti z nadstrešnico,
– prometna ureditev za zavračanje vozil,
– parkirišče za zaposlene s 24 PM,
– parkirišče za obiskovalce 4 PM.
9. člen
(ploščad za blagovni promet – vstop v državo)
Na ploščadi so naslednji objekti in ureditve za kontrolo pretoka blaga s tovornimi vozili:
– čakalni pas za kamione,
– osna tehtnica,
– kamionska mostna tehtnica z nadstreškom,
– portal za ugotavljanje radiacije,
– prometna otoka s kontrolno kabino policije in carine,
– parkirišče za kamione 55 PM,
– parkirišče za 4 kamione, ki prevažajo nevarne snovi,
– objekt sanitarij (13), namenjen potnikom potniškega in blagovnega prometa,
– objekt veterine (15) s 4 PM za vzvratno parkiranje kamionov hladilnikov,
– objekt carine, fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije (14),
– objekt za detajlni pregled vozil (20),
– prometna otoka s kontrolno kabino carine pod nadstrešnico,
– parkirišče z 8 PM,
– objekt transformatorska postaja in generator (21),
– objekt špedicije (16),
– prometna ureditev za zavračanje vozil,
– parkirišče z 68 PM ob deviaciji lokalne ceste.
10. člen
(priključek)
V km 10,1 + 79,7 m je priključek izvozne ceste, na glavno cesto. V km 10,3 + 60 m se na izvozno cesto priključi javna pot JP 741700 Jamiče–Gruškovje (v nadaljnjem besedilu: javna pot), ki služi za dostop do stanovanjskih objektov.
11. člen
(servisne komunikacije – lokalni promet)
Cesta, ki poteka ob ploščadi za blagovni promet – vstop v državo, predstavlja deviacijo lokalne ceste v dolžini ca. 540 m, izvedba v asfaltu. Promet po cesti poteka dvosmerno, z nje pa so urejeni dostopi do parkirnih površin.
Na zahodni strani se javna pot priključi na izvozno cesto s platoja za blagovni promet. Promet na izvozni cesti poteka dvosmerno.
12. člen
(deviacija gozdne poti)
Na glavno cesto je v km 10,0 + 3,8 m priključek deviacije gozdne poti v dolžini ca. 180 m, za dostop do gozdnih površin, izvedba v makadamu.
13. člen
(prečni prerezi cest)
Prečni prerez deviacije lokalne ceste je 7,70 m, in sicer:
– vozni pas 2 x 2,75 m 5,50 m
– robni pas 4 x 0,30 m 1,20 m
– bankina ali berma 2 x 0.50 m 1,00 m.
Prečni prerez izvozne ceste je 8,60 m, in sicer:
– vozni pas 2 x 3,30 m 6,60 m
– bankina 2 x 1,00 m 2,00 m.
Prečni prerez deviacije gozdne ceste je 5,40 m, in sicer:
– vozni pas 1 x 3,00 m 3,00 m
– bankina ali berma 2 x 1,20 m 2,40 m.
14. člen
(kolesarski in peš promet)
Kolesarski in peš promet se odvija po lokalni in deviaciji lokalne ceste na vhodni strani in po izvozni cesti in javni poti na zahodni strani glavne ceste in MMP.
V območju MMP Gruškovje so hodniki za pešce ob objektih in med objektom menjalnice (19) in objektom špedicije (16) ter policije in carine (1). Hodnik za pešce je širine 1,50 m.
15. člen
(prepusti)
V območju MMP Gruškovje je škatlast prepust, profila 6,0 m x 2,50 m, od km 10,5 + 7 m, v dolžini 320 m, nizvodno. Od km 10,2 + 33 m do km 10,2 + 54 m in od km 10,3 + 26 m do km 10,5 + 7 m, v dolžini 202 m, je korito prekrito.
16. člen
(oporni in podporni zidovi)
Del brežine potoka Trivode se uredi z opornima zidovoma, in sicer:
– oporni zid od km 0,0 + 52,6 m do km 0,0 + 72,6 m, dolžine 20,0 m, višine 2,0 m,
– oporni zid od km 0,1 + 48,2 m do km 0,1 + 58,2 m, dolžine 10,0 m, višine 2,0 m.
V. SPREMLJAJOČI OBJEKTI
17. člen
(začasni objekti)
Ob vstopu v območje MMP Gruškovje so spremljajoči objekti, in sicer:
– menjalnica in sanitarije (19),
– začasna objekta (špedicije, menjalnice, prostocarinske prodajalne in podobno) potrebna za smotrno in varno odvijanje prometa.
V območju MMP je objekt menjalnice (19), lociran v km 10,2 + 42 m. V sklopu objekta so javne sanitarije. Ob objektu je urejen parkirni prostor s 4 parkirnimi mesti za zaposlene, dostopen z deviacije lokalne ceste.
Za izhodom iz države, je v km 10,5 + 24 m lociran začasni objekt (26), vkopan v Cimparski breg. Ob njem je parkirišče z 29 PM. Pred vstopom v državo, v km 10,5 + 75 m, je lociran začasni objekt (25) s parkiriščem, 18 PM.
VI. UREDITVE VODNE INFRASTRUKTURE
18. člen
(ureditve in zaščitni ukrepi vodne infrastrukture)
Potok Maceljčica se v območju platoja mejnega prehoda kanalizira od km 0,0 + 19 m (10,5 + 7 m), v dolžini 320 m, nizvodno. Kanaliziranje se izvede s škatlastim prepustom širine 6,0 m in višine 2,50 m. Odprti profil se izvede na območju od premostitve za deviacijo lokalne ceste (km 10,1 + 79,7 m), južno od čistilne naprave, do objekta 19 (menjalnica) in od objekta 19 do izvozne ceste s platoja za blagovni promet. V nadaljevanju, do vtoka v škatlasti profil na sotočju s potokom Trivode, je korito pokrito. V območju prekritja se dno potoka zavaruje s tlakom iz lomljenca tonalita še 10 m izven območja prekritja. Presek škatlastega prepusta mora zagotavljati nemoten odtok vod s stoletno povratno dobo, Q(100) = 31,10 m3/s in 0,50 m varnostne višine.
Zaradi gradnje MMP Gruškovje se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda na vplivnem območju, ne sme poslabšati, zato mora investitor izvesti potrebne ureditve na vodotokih določene s to uredbo. Obstoječi potok, tangiran z deponijo se uredi sonaravno ob južni strani deponije, v dolžini ca. 90 m.
Vse posege v površinske vodotoke je treba načrtovati tako, da se:
– preveri možnost sproščanja materiala v višjih legah, ki bi ga lahko vodotoki odlagali na prehodu v dolino in z njim zasuli korito ter predvidi ustrezne ukrepe,
– preveri in po potrebi novelira osnovne hidrološke podatke,
– v prehodnem delu pred prepustom in pod samim prepustom se uporabi kamenje, skale in v samem prepustu beton, dno pod prepustom mora biti grobo, neporavnano in mora omogočiti formiranje posteljice naravnega dna – nanosa,
– kamnometi v območju prepusta in v prehodnem območju morajo biti v neporavnani obliki in z vmesnimi prostori,
– oporne zidove v območju vodotokov se obloži z naravnimi materiali v neporavnani obliki.
Ostali pogoji glede vodnogospodarskih ureditev varovanja vodnih virov in podtalnice:
– med gradnjo ni dovoljeno zasipavanje strug odvodnikov s kakršnim koli materialom ali preusmerjanje vode iz ustaljenih strug brez soglasja upravljalca vodotokov,
– preprečevanje onesnaževanja strug vodotokov s cementnim mlekom, naftnimi derivati in drugimi strupenimi snovmi,
– vse ureditve vodne infrastrukture se načrtujejo in izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjski pogoji za rastlinske in živalske združbe rečnega dna, pomembne za prehrano ter za samočistilno sposobnost vodotokov,
– pri načrtovanju prepustov, sistema odvodnjavanja cestišča, regulacij in ureditev vodotokov je treba upoštevati hidrološke podatke in dinamične značilnosti vodotokov,
– vse regulacije in ureditve vodotokov se izvedejo sonaravno, z obsaditvijo vodotoka.
Vsi prepusti morajo omogočati pretok 100 letne visoke vode (cevni prepust pri 75% polnjenja) oziroma ustrezne vode nalivov.
VII. POGOJI ZA KOMUNALNO UREJANJE
19. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
Na celotnem območju MMP Gruškovje se v strugo naravnih odvodnikov ali podtalje spušča le čista meteorna voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom, ki urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
Padavinska voda s platojev se zbira v odtočnih jarkih, pred izlivom v odvodnike se izvedejo tipski zadrževalniki vode z zbiralci olj in usedalniki.
20. člen
(kanalizacija)
Odvodnjavanje meteornih voda z mejnega platoja ne sme poslabšati naravnega vodovja in je predvideno z vodotesno meteorno kanalizacijo v potoka Maceljčico in Trivode, meteorne vode s prometnih in utrjenih površin pa se predhodno očisti v peskolovih in lovilcih olj.
Del potoka Maceljčica je kanaliziran, zato je meteorna kanalizacija zasnovana ločeno za vzhodni in zahodni del platoja mejnega prehoda.
Odvodnjavanje meteorne in zaledne vode z deponije viškov materiala je predvideno v potok Maceljčico preko odprtega jarka in obstoječega prepusta.
Odvajanje fekalnih vod je predvideno z vodotesno gravitacijsko kanalizacijo v čistilno napravo B280, locirano v km 10,2 + 18 m.
21. člen
(vodovod)
Za zagotavljanje potrebe po oskrbi z vodo objektov in ureditev na MMP Gruškovje so potrebne naslednje ureditve:
– prestavitev obstoječega vodovoda ( 140 med profilom PP6 in profilom PP8 v dolžini ca. 77 m, se izvede s cevmi DN 150,
– ureditev vodohrana s prečrpalnico v Podlehniku,
– del trase projektiranega vodovoda Sedlaše–Ložina v Občini Podlehnik, ki ga je izdelalo podjetje TMP Ptuj, v decembru 2000, pod št. proj. 7179-00-K/AB, se prestavi ob deviacijo lokalne ceste,
– odcep za potrebe 5 gospodinjstev v Občini Žetale je predviden od vodomernega jaška lociranega na parc. št. 1594/1, k.o. Žetale.
Trasa vodovoda mora potekati v horizontalnem odmiku min 3,0 m od fekalne kanalizacije in pri križanjih min. 0,5 m nad temenom ostalih cevovodov. Če predpisanih odmikov ni možno zagotoviti je potrebno predvideti dodatno zaščito. Vsa prečkanja se izvede z zaščitnimi betonskimi cevmi.
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Zaradi gradnje MMP Gruškovje in drugih ureditev, določenih s to uredbo, je treba prestaviti ali prilagoditi naslednje elektroenergetske vode:
– obstoječo transformatorsko postajo 50 kVA na drogu, v km 10,3 + 88 m porušiti in nadomestiti z novo transformatorsko postajo 630 kVA, locirano v objektu (21),
– ob transformatorski postaji, v objektu (21), je predviden disel generatorski agregat za primer izpada omrežne napetosti,
– demontaža obstoječega NN zračnega voda od droga, lociranega na parc. št. 1592/2, k.o. Žetale, do droga lociranega na parc. št. 1600, k.o. Gruškovje, v dolžini ca. 380 m in nadomestitev z zemeljskim kablom,
– poleg določb iz prejšnjih alinei se demontira vse vode za napajanje tistih objektov, ki se rušijo.
Na območju MMP Gruškovje se izvede osvetlitev kamionskih platojev s svetilkami višine 10 m–12 m in platoja za potniški promet s svetilkami višine 10 m–15 m. Locirane so v srednjem ločilnem otoku, na razdalji ca. 30 m.
Razsvetljava deviacije lokalne ceste in izvozne ceste se izvede s svetilkami višine 10 m–12 m, na razdalji 30 m–40 m. V območju začasnih objektov pa so predvidene svetilke višine 6 m–8 m.
23. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Projektiran je telekomunikacijski optični kabel in krajevni kabel do meje z Republiko Hrvaško. MMP Gruškovje se na njega naveže v projektiranem jašku ob lokalni cesti. Obstoječi zračni vod krajevnega telefonskega omrežja se demontira in nadomesti z zemeljskim kablom.
24. člen
(plin)
Ogrevanje objektov je predvideno z utekočinjenim naftnim plinom, ki se hrani v rezervoarjih prostornine 5 m3.
VIII. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE
25. člen
(oblikovanje objektov)
Funkcionalna ureditev območja MMP Gruškovje je določena s tem lokacijskim načrtom in je prikazana v ureditveni situaciji v M 1:500 in M 1:1000. Dimenzije objektov prikazanih v situaciji zakoličbe objektov, naprav in zakoličenja gradbenih parcel v M 1:1000 so optimalne glede na usklajene programe izvajanja dejavnosti vseh obmejnih služb in razpoložljivi prostor v območju MMP Gruškovje.
Objekti MMP Gruškovje:
– objekt policije in carine, tlorisnih dimenzij 56,40 m x 12,0 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje in nadstropje (1),
– objekt carine, tlorisnih dimenzij 24,00 m x 12,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (4),
– objekt sanitarij, tlorisnih dimenzij 15,60 m x 7,20 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (13),
– objekt carine, fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije, tlorisnih dimenzij 24,00 m x 12,0 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje in nadstropje (14),
– objekt veterine, tlorisnih dimenzij 53,00 m x 15,00 m in rampa, toleranca ± 10%, pritličje in nadstropje (15),
– objekt špedicije, tlorisnih dimenzij 30 m x 10 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (16),
– objekt špedicije, tlorisnih dimenzij 18,00 m x 7,50 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (17),
– objekt za detajlni pregled vozil, tlorisnih dimenzij 24,00 m x 15,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (20),
– objekt menjalnice in sanitarij, tlorisnih dimenzij 16,00 m x 7,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (19),
– objekt transformatorska postaja in generator, tlorisnih dimenzij 8,00 m x 4,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (21),
– začasni objekt, tlorisnih dimenzij 17,00 m x 11,00 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (25),
– začasni objekt, tlorisnih dimenzij 21,30 m x 6,50 m + 18,1 m x 6,5 m, toleranca ± 1,0 m, pritličje (26).
Nadstrešnice:
– tlorisnih dimenzij 37,50 m x 52,00 m, toleranca ± 1,0 m (N1),
– tlorisnih dimenzij 24,00 m x 16,00 m, toleranca ± 1,0 m (N4),
– tlorisnih dimenzij 24,00 m x 13,50 m, toleranca ± 1,0 m (N10),
– tlorisnih dimenzij 24,00 m x 23,00 m, toleranca ± 1,0 m (N18).
Za zaščitno ograjo za preprečitev nekontroliranega dostopa v območje platoja za blagovni promet se izvedejo varovalne žične ograje višine 2,0 m. Ograja mora biti prilagojena poteku prometnih poti in prometnemu režimu na MMP Gruškovje.
Zapornice v območju MMP Gruškovje se izvedejo enostranske oziroma dvostranske dvižne zapornice za urejanje prometnega režima na prometnih površinah.
Številke v oklepajih, navedene v 7., 8., 9., 14., 17., 22, v tem in 42. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela lokacijskega načrta.
26. člen
(oblikovanje ostalih prostih površin in obcestnega prostora)
Za ozelenjevanje se uporablja izključno avtohtona vegetacija, pri čemer se v največji možni meri upošteva vzorec naravne in kulturne krajine in sedanja smer razraščanja drevesnih in grmovnih vrst. Med gradnjo se vegetacijo odstrani samo tam, kjer je to nujno potrebno.
Vsi posegi v relief, nasipi in vkopi, se morajo v največji možni meri prilagajati obstoječemu reliefu. Brežine vkopov in nasipov morajo biti mehko izpeljane v obstoječi teren in ustrezno biotehnično utrjene, zavarovane in zasajene z ustrezno vegetacijo.
Preoblikovanje reliefa na območju MMP Gruškovje vključuje izvedbo usekov v pobočje Koruzjekovega brega na zahodni strani in Kolarije na severni strani obravnavanega območja.
Zagotoviti je potrebno:
– odkrivanje tal v čim manjšem obsegu,
– sprotno ozelenitev brežin in urejanje površinskega odtoka ter ureditev končno oblikovanih brežin za preprečitev erozije,
– oblikovanje zasaditev v skladu s krajinskim vzorcem in avtohtono vegetacijo ob upoštevanju principa dosaditve.
Sestavni del projekta je načrt krajinske ureditve, ki mora vsebovati detajlno oblikovanje reliefa in zasaditveni načrt z upoštevanjem krajinske značilnosti prostora.
IX. OKOLJEVARSTVENI IN DRUGI POGOJI
27. člen
(varstvo pred hrupom)
Investitor mora ob gradnji mednarodnega mejnega prehoda izvesti zaščitne ukrepe pred hrupom v obsegu, ki se jih določi na osnovi meritev, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo področje o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa in v skladu z monitoringom, ki je določen v 43. členu te uredbe. Tip protihrupne zaščite je treba prilagajati urbani in krajinski podobi prostora.
Ker bo mejni prehod zgrajen na meji med državama Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in bodo vplivi na okolje segali tudi preko državne meje, je potrebno upoštevati predpis, ki ureja presojo čezmejnih vplivov na okolje.
28. člen
(varstvo zraka)
Vsi protihrupni ukrepi imajo tudi funkcijo varovanja pred emisijami plinov in prašnimi usedlinami, delno pa imajo to funkcijo tudi zasaditve v obcestnem prostoru.
Med gradnjo je izvajalec dolžan upoštevati naslednje ukrepe za varstvo zraka:
– zakonsko regulativo v zvezi z emisijskimi normami pri gradbeni mehanizaciji in transportnih sredstvih,
– preprečevati prašenje gradbišča, vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materiala z gradbišča,
– sprotno rekultiviranje območij velikih posegov (vkopi, nasipi).
29. člen
(varstvo voda)
Za zaščito hidrološkega režima je potrebno upoštevati ničelno stanje podtalnice in površinskih voda.
Ker bo mejni prehod zgrajen na meji med državama Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško in bodo vplivi na podtalnico in vodni režim segali tudi preko državne meje, je potrebno upoštevati sporazum o urejanju vodnogospodarskih razmerij med Slovenijo in Hrvaško.
Med gradnjo in med obratovanjem je potrebno morebitna razlitja nevarnih snovi takoj sanirati z odkopom onesnažene zemljine. V času gradnje MMP Gruškovje morajo biti upoštevane geotehnične zahteve in navodila za izvedbo.
Predvideni poseg se ne nahaja v območju varstva vodnih virov.
30. člen
(varstvo pred sevanjem)
Naprave za ugotavljanje možne radiacije so vir sevanja. Pri postavitvi naprav je potrebno upoštevati predpis, ki ureja elektromagnetno sevanje v naravnem in življenjskem okolju, kjer so določene mejne efektivne vrednosti električne poljske jakosti kot posledica obratovanja ali uporabe nizkofrekvenčnih in visokofrekvenčnih virov sevanja za I. in II. območje stopnje varstva pred sevanjem.
31. člen
(varstvo živali)
Pri posegih v vodni in obvodni svet je potrebno pred začetkom pripravljalnih ali gradbenih del:
– Zavodu za ribištvo posredovati projekt za predvidena gradbena in regulacijska dela ob in v vodotoku. Smernice za izvedbo del in zavarovanje vodnega življa v času pripravljalnih del, med gradnjo samo in po končanih delih, bodo dane po pregledu projekta,
– pregledati sestavo ribjih vrst v obravnavanem vodotoku in na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst pripraviti ustrezne naravovarstvene smernice,
– terminski plan izvajanja pripravljalnih del in gradbenih posegov v bližini Maceljčice predložiti predstavnikom Ribiške družine Ptuj,
– preprečiti vsakršno onesnaževanje vodotoka in njegove okolice ter posledično uničenje vodnega življa, z izlivanjem odpadnih in komunalnih odplak, stresanjem kamenin nenaravnega izvora.
Med izvajanjem del je potrebno predstavnikom Ribiške družine Ptuj zagotoviti nemoten pristop na gradbišče in jih sproti seznanjati z vsako spremembo projektov, ki bi lahko vplivale na stanje vodotoka.
32. člen
(varovanje tal in ravnanje z rodovitno zemljo)
Rodovitna plast tal se odstrani tako, da se ohrani njena plodnost in količina, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih, višjih od 1,2 m.
33. člen
(varovanje kmetijskih zemljišč)
Investitor je dolžan ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska in gozdna zemljišča v času izgradnje in po izgradnji MMP Gruškovje.
Vse opuščene vozne površine je treba zravnati na nivo okoljnega terena, jih humuzirati in urediti kot sosednje obdelovalne površine.
34. člen
(varovanje gozdnih zemljišč)
V neposredni bližini MMP Gruškovje se v največji možni meri ohrani naravna oblika gozda.
Na območjih, kjer bodo posegi v območje gozda, je potrebno:
– po končani gradnji urediti nov gozdni rob z zasaditvijo ustreznih drevesnih in plodonosnih grmovnih vrst, kot so: brogovita, dobrovita, glog, črni trn, trdoleska, liguster, skladno z gozdno gojitvenim načrtom,
– preprečiti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti,
– poseke gozda izvesti strokovno, na podlagi detajlnega načrta,
– z gradnjo prizadeti gozdni prostor ustrezno sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti,
– med gradnjo in med obratovanjem nadzorovati novonastale razmere v sodelovanju s pristojno gozdarsko službo,
– obstoječe gozdne ceste, vlake, in dostopi v gozd, ob mejnem prehodu in deponiji materiala urediti tako, da gospodarjenje z gozdom ne bo ovirano.
35. člen
(varovanje objektov in območij naravne dediščine)
Za varovanje objektov in območij naravne dediščine je potrebno upoštevati pogoje Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Agencije Republike Slovenije za okolje (v nadaljnjem besedilu: MOP ARSO), in sicer:
– vse ureditve vodotokov izvesti na sonaravni način z uporabo naravnih materialov in zasaditev, ureditve naj bodo oblikovalsko dovršene in naravi prijazne,
– ker se med zemeljskimi deli lahko odkrijejo geološke naravne vrednote, je treba zagotoviti občasen geološki nadzor (paleontološki, strukturni, mineraloški idr.). Nadzor mora opravljati ustrezna geološka služba, ki v primeru geoloških najdb obvesti strokovno organizacijo za ohranjanje narave, ki poda smernice glede ohranjanja naravne vrednote oziroma nadaljnjega ukrepanja. Dokumentacijo, ki nastane je treba posredovati MOP ARSO,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja je treba predložiti MOP ARSO v pregled in potrditev.
Pri posegih v vodni in obvodni svet je potrebno:
– v maksimalni meri ohraniti obstoječe rastlinstvo in tako ohraniti vsaj del živali na tej lokaciji,
– vse naravno ohranjene vodotoke med gradnjo varovati z uporabo vegetativnih zavarovanj na posameznih mestih in s takim režimom vzdrževanja, da se obrežna vegetacija razraste in kasneje tudi ohranja in tako zagotovi primerne življenjske pogoje za rastlinske in živalske združbe,
– regulirane vodotoke obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov,
– ureditve reguliranih odsekov morajo omogočati podobne življenjske pogoje vodnim živalim kot je to slučaj v današnjem stanju.
36. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
Na območju predvidenega posega ni zavarovanih kulturnih spomenikov oziroma evidentirane kulturne dediščine.
Nad zemeljskimi deli na celotnem obravnavanem območju mora biti zagotovljen stalen arheološki nadzor.
37. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
Komunalni odpadki na MMP Gruškovje se zbirajo v tipskih zabojnikih, ki se redno praznijo, odpadki pa organizirano odvažajo na komunalno deponijo.
Odpadki iz fitosanitarnega in veterinarskega objekta se obravnavajo kot posebni odpadki oziroma se ločeno zbirajo in odvažajo na deponijo skladno s predpisom o ravnanju z odpadki.
Blato iz čistilne naprave na MMP Gruškovje je potrebno odvažati na ustrezno čistilno napravo.
X. RUŠITVE IN DRUGE UREDITVE
38. člen
(rušitve in odkupi objektov)
Gradnja MMP Gruškovje zahteva rušitev:
– stare pritlične osnovne šole na parc. št. 131/1 S, k.o. Gruškovje,
– objekta prostocarinske prodajalne na parc. št. 1597/3, k.o. Gruškovje,
– ograje v skupni dolžini 146 m, ki poteka delno po parceli št. 1591/1, 1597/3, 1738 in 1696, vse k.o. Gruškovje.
Gradnja MMP Gruškovje zahteva odkup:
– stanovanjskega objekta na parc. št. 216.S, 217.S, 218.S, k.o. Žetale.
Za nadomestitev navedenih nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov rešujejo z odškodninami ali poiščejo ustrezne nadomestne nepremičnine v skladu z zakonskimi predpisi in s pogoji opredeljenimi v občinskih prostorskih aktih.
Predvidena je rušitev mostu, širine 6,0 m in dolžine 10,0 m čez potok Maceljčica, parc. št. 1597/3, 1738.
39. člen
(deponija viškov materiala)
Stalna deponija je predvidena severozahodno od MMP Gruškovje ob glavni cesti za odlaganje ca 60.000 m3 nenosilnega materiala, odlaganje komunalnih odpadkov ni dovoljeno. Deponiranje se izvede tako, da se rodovitna prst odgrne, deponirajo se presežki, po končanem odlaganju se deponija prekrije z najmanj 50 cm rodovitne prsti in vrne v kmetijsko rabo.
155.000 m3 viškov materiala se deponira na območju Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji, kot zasipni material pred 100-letno podtalnico.
Območje deponije viškov materiala mora investitor urediti najkasneje do konca gradnje MMP Gruškovje oziroma pridobitve uporabnega dovoljenja.
XI. REŠITVE ZA ZAŠČITO PRED NESREČAMI
40. člen
(zaščita pred požarom)
Požarna varnost objektov in območij se z izgradnjo MMP Gruškovje ne sme poslabšati. Zagotovljeni morajo biti dovozi za intervencijska vozila do vseh objektov in območij.
Voda za potrebe gašenja požara se zagotavlja s hidrantno mrežo skladno s predpisom, ki ureja tehnične normative za zunanje in notranje hidrantno omrežje za gašenje požarov.
Med gradnjo mora izvajalec upoštevati določila prepisa, ki ureja varstvo pred požarom v naravnem okolju.
41. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
Parkirišče s 4 PM za kamione, ki prevažajo nevarne snovi, je od platoja za blagovni promet ločeno z betonskim zidom višine 2,0 m in dolžine 36,0 m in opremljeno z lovilno posodo. Zgrajeno mora biti skladno s predpisom, ki določa ceste po katerih smejo motorna vozila prevažati nevarne snovi in parkirne prostore na katerih smejo ta vozila ustavljati in parkirati.
XII. ETAPNOST IZVEDBE
42. člen
(etape izvajanja)
Gradnja MMP Gruškovje se bo izvajala v treh etapah, in sicer:
I. etapa:
– gradnja ploščadi za pretok potnikov – vstop in izstop iz države z objektom policije in carine (1) in parkiriščem za zaposlene,
– gradnja ploščadi za blagovni promet – izstop iz države, z objektom carine (4) in špedicije (17) in parkiriščem, 4 PM. Izvoz na ploščad preko čakalnega pasu za kamione, dolžine 176 m in širine 3,50 m. Na ploščadi so urejeni 3 vozni pasovi širine 3,5 m za kamione. Dva pasova sta namenjena čakajočim vozilom, eden pa za direktni prevoz kamionov do kontrolne kabine carine,
– ploščad za blagovni promet – vstop v državo, s čakalnim pasom za kamione v dolžini 100 m, osno in mostno tehtnico, portalom za ugotavljanje radiacije, parkirišče 39 PM za kamione, parkiriščem 4 PM za kamione, ki prevažajo nevarne snovi in parkiriščem za zaposlene (8 PM), objektom veterine (15), objektom za detajlni pregled vozil (20), objektom carine, fitosanitarne in zdravstvene inšpekcije (14), objektom transformatorska postaja in generator (21),
– objekt špedicije (16) in objekt sanitarij (13),
– deviacija lokalne ceste in parkiriščem, 68 PM in 4 PM,
– menjalnica s sanitarijami (19),
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter ureditve vodne infrastrukture in druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
– ureditev deponije viškov materiala.
II. etapa:
– ureditev parkirišča za kamione 22 PM na ploščadi za blagovni promet – izstop iz države,
– prestavitev izvozne ceste za vračanje vozil v državo in lokalni promet na zahodni strani območja MMP Gruškovje,
– razširitev parkirišča na ploščadi za blagovni promet – vstop v državo proti vzhodu za 16 PM,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter ureditve vodne infrastrukture in druge ureditve, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov,
– ureditev deponije viškov materiala.
III. etapa:
– začasna objekta (25, 26) s parkiriščem 29 PM in 18 PM.
IV. etapa:
– odstranitev začasnih objektov (25, 26), vključno s parkirnimi površinami in dostopnimi cestami,
– prometno-tehnične in druge preureditve platoja (na vstopni in izstopni strani) MMP Gruškovje vključno s spremembami parkirnih površin in dostopnih cest,
– prilagoditev prometne ureditve bodoče AC Ptuj–Gruškovje,
– navezava bodoče AC Ptuj–Gruškovje na plato MMP Gruškovje.
Vsaka etapa mora izvesti pripadajoče infrastrukturno omrežje in naprave ter zagotoviti ustrezne ukrepe za varstvo bivalnega in delovnega okolja.
Gradnja bo potekala pod prometom z občasnim usmerjanjem prometa s semaforji. Posebni obvozi med gradnjo niso predvideni.
XIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
43. člen
(monitoring in drugi ukrepi)
Monitoring se izvaja zato, da se ugotovi ali so predvideni ukrepi in izvedbe le-teh učinkoviti, zato mora investitor MMP Gruškovje:
– zagotoviti celosten načrt monitoringa, kot sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– zagotoviti izvedbo meritev pred izgradnjo MMP Gruškovje (onesnaženje zraka, tal, vode itd.),
– pri določitvi točk monitoringa zagotoviti tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja oziroma naj se smiselno upošteva merilna mesta meritev ničelnega stanja,
– merilna mesta za spremljanje stanja je treba zavarovati tako, da je omogočeno kontinuirano pridobivanje podatkov.
Rezultati monitoringa so javni, investitor poskrbi za dostopnost podatkov.
Investitor gradnje MMP Gruškovje je dolžan pripraviti načrt izvajanja monitoringa in ga izvajati v določenem časovnem obdobju med gradnjo in obratovanjem MMP Gruškovje.
Zrak – spremljanje vplivov na onesnaženost zraka med gradnjo in med obratovanjem skladno s predpisom, ki ureja mejne opozorilne in kritične imisijske vrednosti snovi v zrak in predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter pogojih za njegovo izvajanje.
Hidrogeologija – v času gradnje se izvaja opazovalni monitoring, in sicer dogajanje na gradbišču ter spremljanje negativnih vplivov na podtalnico; to je stanje podtalnice pred pričetkom del, v času odkrivanja krovnih plasti in izkopov.
Vode – spremljanje vplivov na onesnaženost vode med gradnjo in med obratovanjem skladno s prepisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje.
Tla – potrebno je izvesti meritve onesnaženja tal zaradi vsebnosti težkih kovin (svinec, cink, baker, krom, nikelj) pred pričetkom gradnje in obratovanjem MMP Gruškovje skladno s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla.
Hrup – vrste veličin hrupa, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa, metodologijo merjenja in izračunavanja hrupa, vsebino poročila o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, določa predpis o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje. Med gradnjo je potrebno območje posega ograditi z ustrezno zaščitno ograjo, ki bo preprečevala širjenje hrupa v smeri proti stanovanjskim objektom.
Sevanje – ob začetku obratovanja naprav, ki so vir sevanja je potrebno opraviti prve meritve in nato izvajati reden obratovalni monitoring skladno s predpisom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.
Relief – dve leti po končani gradnji oziroma dokler teren ne bo v celoti zaraščen, je potrebno opazovati spremembe reliefa (erozija) predvsem v obdobju večjih nalivov.
Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– sanacija, povečanje ali izgradnja novih naprav,
– sprememba rabe prostora,
– drugi ustrezni ukrepi.
44. člen
(organizacija gradbišča)
Gradbišče se organizira tako, da gradbiščna baza ni locirana v neposredni bližini naselja ter v območjih naravne ali kulturne dediščine ali v drugih varovanih območjih. K načrtu gradbišča mora investitor pridobiti soglasje lokalne skupnosti in vsa druga soglasja pristojnih organov in organizacij.
45. člen
(dodatne obveznosti)
Do pridobitve gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti projektno dokumentacijo ustrezne ureditve vodne infrastrukture, potoka Maceljčica in Trivode.
Poleg vseh obveznosti navedenih v tej uredbi, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje in po izgradnji tudi:
– zagotoviti odvijanje prometa,
– zagotoviti nemotene dovoze in dostope do naselij, zemljišč in objektov v času gradnje in po izgradnji,
– infrastrukturne vode in ostale objekte je potrebno obnoviti oziroma sanirati, če bo na njih pri gradnji MMP Gruškovje zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev prišlo do poškodb,
– zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljeni varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč,
– v skladu z veljavnimi predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve MMP Gruškovje in obratovanja rekonstruirane ceste,
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav,
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev,
– neposredno pred gradbenimi posegi v vodo sprotno obveščati Ribiško družino Ptuj,
– zagotoviti dovozno pot do domačije Plavčak, Zgornje Gruškovje 9.
XIV. TOLERANCE
46. člen
Vse stacionaže in dimenzije navedene v tej uredbi, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Pri realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev določenih s tem lokacijskim načrtom, če se v nadaljnjem podrobnejšem proučevanju geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometnotehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorski in okoljski pogoji.
Odstopanja iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati organi in organizacije v katerih delovno področje spadajo ta odstopanja.
Za začasna objekta (do izgradnje avtoceste) iz III. etape so možna odstopanja glede dejavnosti, v skladu s kasneje izkazanimi dodatnimi potrebami mejnega prehoda, ki niso v nasprotju z javnim interesom.
Navezava bodoče avtoceste Ptuj–Gruškovje na mejni plato (IV. etapa) bo detaljno opredeljena v lokacijskem načrtu za avtocesto Ptuj–Gruškovje oziroma v drugem lokacijskem načrtu, vse potrebne prometno-tehnične in druge preureditve platoja in dostopnih cest zaradi navezave avtoceste na MMP Gruškovje pa se štejejo kot dopustno odstopanje od ureditev iz tega lokacijskega načrta.
XV. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje lokacijskega načrta, določenega v 4. členu te uredbe šteje, da so spremenjene in dopolnjene prostorske sestavine:
– dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Majšperk, dopolnjene v letu 1996, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94, 20/97 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Majšperk, dopolnjene v letu 1996, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 2/90, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, 20/97 in
– dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–2000 za območje Občine Videm, dopolnjene v letu 1996, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 11/86, 20/88, 2/90, 12/93, 16/94, 57/97 in srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 – 1990 za območje Občine Videm, dopolnjene v letu 1996, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 2/90, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93, 16/94, 57/97, 21/03.
49. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehajo veljati državni in občinski prostorski izvedbeni akti:
– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94 in Uradni list RS, št. 58/98, za območje Občine Videm,
– odlok o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Ptuj izven mesta Ptuj, Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/93, 26/94 in Uradni list RS, št. 52/97, za območje Občine Majšperk,
za ureditveno območje tega lokacijskega načrta.
50. člen
Po končani ureditvi deponije odvečnega materiala iz 3. točke 4. člena te uredbe se območje začasnih ureditev deponij ureja v skladu z občinskimi planskimi in izvedbenimi akti. Šteje se, da so ureditve končane, ko je za poseg pridobljeno uporabno dovoljenje, oziroma, ko to sporazumno ugotovita občina in investitor.
51. člen
Lokacijski načrt je na vpogled na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo – Uradu Republike Slovenije za prostorsko planiranje in na Občini Žetale in Občini Podlehnik.
52. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-29/2001-8
Ljubljana, dne 8. maja 2003.
EVA 2003-2511-0064
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost