Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2099. Odlok o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Cerkno, stran 5023.

V skladu z določili 40. in 41. člena zakona o pospeševanju turizma (Uradni list RS, št. 57/98 in 21/02) ter 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet občine Cerkno na seji dne 24. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o lokalnih turističnih vodnikih na območju Občine Cerkno
I. UVODNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Cerkno določa programe turističnega vodenja ter pogoje za opravljanje dejavnosti lokalnih turističnih vodnikov v Občini Cerkno.
II. OPREDELITEV TURISTIČNEGA VODNIKA
2. člen
Lokalni turistični vodnik po tem odloku je fizična oseba, ki domačim in tujim obiskovalcem Občine Cerkno razkazuje in strokovno pojasnjuje naravne in kulturne zanimivosti, zgodovino, etnografske in kulinarične posebnosti ter druge znamenitosti in te storitve zaračunava po sprejetem ceniku.
Za lokalne turistične vodnike po tem odloku se ne štejejo strokovni delavci v muzejih, galerijah ter šolah, delavci v turistično informacijskih centrih ter lokalnih turističnih organizacijah in planinski, gorski ter jamski vodniki, ki vodenja opravljajo v okviru svoje redne zaposlitve.
III. STROKOVNA USPOSOBLJENOST LOKALNEGA
TURISTIČNEGA VODNIKA
3. člen
Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki imajo najmanj izobrazbo IV. stopnje in pasivno znanje enega tujega jezika, ter opravijo preizkus strokovne usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika. Vodniško službo izjemoma lahko opravljajo tudi lokalni prebivalci, ki dobro poznajo območje in določene zanimivosti ter so opravili strokovni izpit. V tem primeru izobrazba IV. stopnje in znanje tujega jezika nista potrebna.
Ob vpisu v register lokalnih turističnih vodnikov za opravljanje nalog lokalnega turističnega vodnika, mora kandidat izkazati:
– da ima najmanj IV. stopnjo izobrazbe ter znanje enega tujega jezika,
– da ima posebno strokovno izobrazbo, kar dokazuje z uspešno opravljenim strokovnim izpitom, opravljenem na tečaju pri organizaciji, ki jo je za izvajanje tečaja pooblastila Občina Cerkno,
– vodniško službo izjemoma lahko opravljajo tudi lokalni prebivalci, ki dobro poznajo območje in določene zanimivosti ter so opravili strokovni izpit. V tem primeru izobrazba IV. stopnje in znanje tujega jezika nista potrebna.
4. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja organizira s strani Občine Cerkno pooblaščen izvajalec, ko se pojavi potreba po strokovno usposobljenem kadru oziroma po naročilu Lokalne turistične organizacije Laufar. Izvajalca izbere Lokalna turistična organizacija Laufar v soglasju z županom Občine Cerkno.
Pooblaščeni izvajalec pripravi program izobraževanja, ki ga potrdi pristojni odbor Občine Cerkno. Tečaj izvajalec organizira tako, da razpiše termine za izvedbo tečaja in pogoje za vpis na tečaj.
5. člen
Tečaj strokovne usposobljenosti za opravljanje lokalnega turističnega vodenja se deli na teoretični in praktični del. Predmetnik tečaja za lokalne vodnike v Občini Cerkno mora obsegati naslednje vsebine:
1. Osnove turizma in turističnega vodenja:
– osnove turizma in turističnega poslovanja,
– turistična zakonodaja,
– bonton in kodeks vodnikov,
– javno nastopanje in retorika,
– psihologija za vodnike,
– vrste, načini in tehnike vodenja,
– obvladovanje problematičnih situacij.
3. Strokovne vsebine:
– zgodovina lokalnega okolja,
– turistična geografija in orientacijsko poznavanje občine,
– turistična podoba Občine Cerkno z okolico,
– kulturnozgodovinske, etnološke in arheološke značilnosti Cerkljanske.
4. Preizkus znanja in praktično vodenje:
– seminarska naloga,
– pisni preizkus znanja,
– praktično vodenje izbranega dela občine, za katerega želi kandidat pridobiti potrdilo.
6. člen
Udeleženci izobraževanja za opravljanje dejavnosti turističnega vodenja v Občini Cerkno morajo za pridobitev potrdila o opravljenem tečaju opraviti preverjanje strokovne usposobljenosti pred strokovno komisijo, ki jo sestavljajo predavatelji. 60% ocene pri preizkusu znanja predstavlja praktični, 40% pa teoretični del izpita.
7. člen
Ko strokovna komisija ugotovi, da ima kandidat za lokalnega turističnega vodnika potrebno teoretično in praktično znanje ter da izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega odloka, mu izda potrdilo o opravljenem tečaju. Kandidat, ki preizkusa znanja ni opravil uspešno, se lahko na preizkus ponovno prijavi v 30 dneh od neuspelega preizkusa.
IV. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV
8. člen
Osebe, ki jim je bilo izdano potrdilo o strokovni usposobljenosti za lokalnega turističnega vodnika, se morajo pred začetkom izvajanja dejavnosti vpisati v register lokalnih turističnih vodnikov, ki ga vodi Občina Cerkno. S tem pridobijo naziv »lokalni turistični vodnik«. Register lokalnih turističnih vodnikov vsebuje naslednje podatke:
– zaporedno evidenčno številko,
– datum vpisa,
– ime in priimek vodnika,
– stalno prebivališče,
– telefonsko številko, e-mail,
– podatke o znanju tujega jezika,
– matična in davčna številka,
– podatke o številu ur vodenja za preteklo leto,
– dokazila o strokovnem znanju in usposobljenosti,
– podatke o pristojnostih lokalnega turističnega vodnika.
9. člen
Pri vpisu v register vodniki pridobijo licenco z veljavnostjo 3 leta. Po preteku 3 let se licenca lahko podaljša v primeru, da je bilo v tem obdobju opravljeno najmanj 10 ur vodenj ter na vodnikovo delo ni bilo večjih pripomb. V primeru, da je vodnik v obdobju 3 let opravil manj kot 10 ur vodenj, mora izpit opravljati ponovno.
10. člen
Dejavnost vodenja lahko opravljajo samo vodniki, ki imajo veljavno licenco. Pri vodenju morajo obvezno v priponki nositi veljavno izkaznico, katere vsebino in obliko določi Lokalna turistična organizacija Laufar.
11. člen
Za kakovostno vodenje se šteje, če v 30 dneh po opravljenem vodenju ni pisnih pritožb s strani obiskovalcev. Pritožba se vloži na Občinsko upravo občine Cerkno. Če pisna pritožba prispe, se o njej obvesti lokalnega turističnega vodnika, ki je vodenje opravljal. Ta se mora v 8 dneh pisno odzvati na pritožbo. O utemeljenosti pritožbe odloča župan Občine Cerkno.
V. PROGRAMI TURISTIČNEGA VODENJA
12. člen
S tem odlokom Občina Cerkno opredeljuje naslednje programe turističnega vodenja:
– programi vodenja z ogledom in predstavitvijo cele občine,
– programi vodenja šolskih skupin,
– programi vodenja z ogledi posameznih zanimivosti,
– programi vodenja z ogledi določenih skupin zanimivosti,
– programi vodenja z ogledi posameznih zanimivosti peš,
– programi vodenja za kolesarjenje,
– programi vodenja za pohodništvo,
– programi vodenja ob etnoloških in drugih prireditvah,
– kombinirani programi vodenja.
13. člen
Podatke za pripravo programov zagotavljajo:
– turistična in druga društva v Občini Cerkno,
– občinske turistične zveze in zveze društev,
– Lokalna turistična organizacija Laufar,
– ponudniki nastanitvenih kapacitet, hrane in storitev povezanih s turizmom,
– druge zainteresirane pravne in fizične osebe ki živijo na področju Občine Cerkno,
Podatke zbira, ureja in posreduje Lokalna turistična organizacija Laufar.
VI. IZVAJANJE, NAROČILO IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ
14. člen
Lokalna turistična vodenja se izvajajo v sklopu rednih in naročenih vodenj. Naročila za vodenje sprejemajo:
a) Lokalna turistična organizacija Laufar,
b) lokalni turistični vodniki, vendar ga morajo v roku 3 dni pred vodenjem uskladiti z lokalno turistično organizacijo Laufar. Če tega ne stori se to šteje za kršitev tega odloka, ki ima za posledico odvzem licence za lokalnega turističnega vodnika.
15. člen
Turistična vodenja pri ogledih znamenitosti na območju Občine Cerkno se zaračunava po ceniku, ki ga določi Lokalna turistična organizacija Laufar in potrdi župan Občine Cerkno.
16. člen
Lokalna turistična organizacija Laufar na podlagi prijav turističnega vodnika vodi evidenco o opravljenih turističnih vodenjih in o tem pošlje letno poročilo do 15. januarja za preteklo leto županu Občine Cerkno.
Evidenca vsebuje naslednje podatke:
– kdo je naročil vodenje,
– koliko obiskovalcev je bilo na posameznem vodenju,
– kraj oziroma država, odkoder so obiskovalci,
– utemeljene pripombe, ki se vpišejo dodatno v roku 15 dni po odločitvi komisije.
17. člen
Lokalnim turističnim vodnikom se za opravljeno vodenje zagotovi plačilo. Plačilo se opravi na podlagi števila opravljenih ur vodenja. Vrednost urne postavke vsako leto določi Lokalna turistična organizacija Laufar in potrdi župan Občine Cerkno.
VII. NADZOR
18. člen
Nadzor nad izvajanjem dela lokalnih turističnih vodnikov opravlja občinski organ po pooblastilu župana.
19. člen
Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki ravna v nasprotju z 2., 10. in 14. členom tega odloka.
VII. KONČNA DOLOČBA
20. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 33301-03/2003
Cerkno, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti