Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2122. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc, stran 5066.

Na podlagi 29., 33., 175. in 190. člena zakona o urejanju prometa (ZUre P-1, Uradni list RS št. 110/02), 18. ter 98. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS. št. 37/95, 47/98) je Občinski svet občine Škofja Loka na 3. seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše
in Grenc
1. člen
S tem odlokom se sprejemajo spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka (Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 67/99, 115/00 in 28/01) za območje Občine Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc (Uradni list RS, št. 24/92, 115/00 in 28/01) nastale zaradi uskladitve z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana za obdobje 1986–1990 oboje za območje Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 116/02).
Spremembe in dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev je izdelala RRD, Regijska razvojna družba d.o.o. iz Domžal pod št. proj. 5/01 v avgustu 2001 (osnutek) in jih na osnovi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave ter sprejetja sprememb in dopolnitev planskih aktov občine za potrebe kmetijske dejavnosti dopolnila v novembru 2002.
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na grafični del prostorskih ureditvenih pogojev na zemljiščih sledečih parcelnih številk oziroma delov parcelnih številk:
– k.o. SOPOTNICA: 62, del 1065, del 1052, del 1051, del 1056, del 1043, del 1034/2,
– k.o. RETEČE: 874, del 37/1, del 1067,
– k.o. DRAGA: del 284, del 69/1, del 465/1, del 280/2, 280/1,
– k.o. SUHA: del 950/1, del 948/1, 73,
– k.o. DORFARJE: del 972, del 1006, del 1000/2, 1000/1, 405/1, 405/2,
– k.o. STARA LOKA: del 17/1, del 18, del 10/1,
– k.o. BUKOVICA: del 518, del 705/1,
– k.o. ZMINEC: del 130/1,
– k.o. SV. BARBARA: del 198, del 9, del 193, del 194, del 189/2, 309, del 307/1, del 441, del 446,
– k.o. STARI DVOR: del 251/2, 251/1,
– k.o. STANIŠE: del 482, del 66/1, del 489, del 479/1, del 313/2, del 322/3, del 431/1, del 426.
2. člen
V skladu z določili 3. člena odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 2000 ter prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za potrebe kmetijske dejavnosti – dopolnitev 2002 se za posamezna zemljišča parcelnih številk iz 1. člena tega odloka določajo sledeče usmeritve za razvoj dejavnosti:
a) S širitvijo obstoječe kmetije Dolenc (1) v Sopotnici na zemljišča parcelnih številk 62, del 1065, del 1052, del 1051, del 1056, del 1043, del 1034/2 vse k.o. Sopotnica, se določa izgradnja novega hleva z jamo za gnojevko, gnojiščem in koritastim silosom. Zaradi perspektivnosti kmetije se omogoči možnost gradnje ribogojnice kot dopolnilne dejavnosti kmetije.
b) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (2) v Retečah na zemljišče parcelne številke 874 k.o. Reteče se določa izgradnja novega hleva z jamo za gnojevko.
c) S širitvijo obstoječe kmetije Lušina (3) v Gostečah na zemljišče parcelnih številk 280/1 in del 280/2, obe k.o. Draga se določa postavitev objekta za rejo konj s potrebnimi pomožnimi prostori.
d) S širitvijo kmetije Kalan (4) v Gostečah na zemljišče parcelne številke 284 del k.o. Draga se določa povečava funkcionalnega zemljišča ter izgradnja jame za gnojevko z gnojiščem.
e) S širitvijo kmetije Hartman (5) v Škofji Loki na zemljišča parcelnih številk 950/1, 73 in 948/1 del vse k.o. Suha se določa postavitev novega hleva za prosto rejo govedi z jamo, gnojiščem in koritastim silosom.
f) S širitvijo kmetije Porenta (6) v Sv. Duhu na zemljišča parcelnih številk 1000/1, 972 del in 1000/2 del vse k.o. Dorfarje se določa izgradnja novega hleva za prosto rejo govedi z gnojiščem in silosom ter možnost legalizacije obstoječe remize.
g) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (7) v Ratečah na zemljišče parcelne številke 37/1-del in 1067 del k.o. Reteče se določa izgradnja novega hleva za prosto rejo govedi, gnojišče in silos.
h) S širitvijo obstoječe kmetije Krmelj (9) v Sv. Duhu na zemljišče parcelne številke 1006-del k.o. Dorfarje se določa izgradnja remize za spravilo kmetijske mehanizacije.
i) S širitvijo obstoječe kmetije Žagar (10) v Škofji Loki na zemljiščih parcelnih številk 17/1-del in 18-del, obe k.o. Stara Loka se določa povečava funkcionalnega zemljišča kmetije, gradnja silosa in postavitev kapelice na mestu, kjer je nekoč že stala.
j) S širitvijo obstoječe kmetije Eržen (12) v Selški dolini na zemljišče parcelne številke 518-del k.o. Bukovica se določa izgradnja novega hleva, jame za gnojevko, gnojišča in koritastega silosa.
k) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (13) v Dragi na zemljišče parcelne številke 69/1-del in 1067 del k.o. Draga se določa izgradnja novega hleva.
l) S širitvijo obstoječe kmetije Hafner (18) v Papirnici na zemljišče parcelne številke 10/1-del k.o. Stara Loka se določa možnost povečave hleva, izvedba gnojišča in silosa.
m) S širitvijo obstoječe kmetije Krmelj (20) v Škofji Loki na zemljišče parcelne številke 130/1-del k.o. Zminec se določa izgradnja novih pomožnih prostorov: gnojnične jame in gnojišča, koritastega silosa, remize za kmetijske stroje in kozolca.
n) S širitvijo obstoječe kmetije Rihtaršič (22) v Bukovščici na zemljišče parcelne številke 705/1-del k.o. Bukovica se določa povečava funkcionalnega zemljišča kmetije in legalizacija obstoječega objekta.
o) S širitvijo obstoječe kmetije Bergant (24) na Sv. Barbari na zemljišča parcelnih številk 198-del, 9-del, 193-del, 194-del, 189/2-del, vse k.o. Sv. Barbara se zaradi premajhnega območja stavbnih zemljišč določa povečava funkcionalnega zemljišča kmetije.
p) S širitvijo obstoječe kmetije Triler (27) v Škofji Loki na zemljišči parcelnih številk 251/1 in 251/2-del k.o. Stari dvor se določa izgradnja novega hleva z jamo za gnojevko, gnojiščem in koritastim silosom. Vse morebitne prestavitve vodovodnih cevovodov so možne na stroške investitorja.
r) S širitvijo obstoječe kmetije Jenko (28) v Pungertu na zemljišče parcelne številke 465/1-del, k.o. Draga se določa izgradnja novega hleva s pripadajočim gnojiščem in pomožnimi prostori.
s) S širitvijo obstoječe kmetije Antolin (30) v Dorfarjih na zemljišči parcelnih številk 405/1 in 405/2 k.o. Dorfarje se določa postavitev novih rastlinjakov in legalizacija obstoječih rastlinjakov.
t) S širitvijo obstoječe kmetije Stanonik (31) v Logu na zemljišča parcelnih številk 66/1-del, 482-del, 479/1-del in 489-del, vse k.o. Staniše se določa adaptacija obstoječega gospodarskega poslopja in povečava funkionalnega zemljišča kmetije. Vse morebitne prestavitve vodovodnih cevovodov so možne na stroške investitorja
u) S širitvijo obstoječe kmetije Tominec (32) v Stanišah na parcelne številke 313/2-del in 322/3-del k.o. Staniše se določa dopolnilna dejavnost kmetije z izgradnjo novega gostinsko-turističnega objekta.
v) S širitvijo obstoječe kmetije Cankar (33) na Sv. Barbari na zemljišča parcelnih številk 309, 307/1-del, 441-del, 446-del, vse k.o. Sv. Barbara se določa povečava funkcionalnega zemljišča kmetije.
w) S preselitvijo kmetije Košir (34) na Valterskem vrhu na zemljiščih parcelnih številk 431/1-del, 426-del, obe k.o. Staniše se določa izgradnja stanovanjskega objekta z garažami, gospodarsko poslopje – hlev s pripadajočimi pomožnimi objekti in kozolec – toplar.
3. člen
Pri realizaciji posegov se še posebej upoštevajo določila veljavnih sprememb in dopolnitev planskih aktov občine za potrebe kmetijskih dejavnosti, ki se nanašajo na tehnološke pogoje in omejitve, zasnovo namenske rabe prostora, zasnovo infrastrukturnih povezav, usmeritve za urbanistično – arhitektonsko in krajinsko oblikovanje, usmeritve za varovanje naravne in kulturne dediščine in kakovostnih prvin krajine ter varovanje bivalnega in delovnega okolja. Spremembe in dopolnitve odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini Škofja Loka, za območje Škofja Loka in odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje mikrocelot Dorfarje, Forme, Sv. Duh, Virmaše in Grenc se načeloma nanašajo na širitve obstoječih ureditvenih območji naselij oziroma razpršene gradnje zato se za njih smiselno uporabljajo določila obeh veljavnih osnovnih odlokov in njunih sprememb in dopolnitev.
4. člen
Spremembe in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev so na vpogled zainteresiranim v prostorskih Občine Škofja Loka in Upravne enote Škofja Loka.
5. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
6. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 300-7/00
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost