Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2124. Odlok o predkupni pravici Občine Škofja Loka, stran 5069.

Na podlagi 85. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03) je Občinski svet občine Škofja Loka na 3. redni seji dne 10. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o predkupni pravici Občine Škofja Loka
1. člen
S tem odlokom Občina Škofja Loka določa območja predkupne pravice, in sicer:
– na nepremičninah na območju poselitve ter na območju obstoječih infrastrukturnih omrežij in objektov v potrebnem koridorju,
– na nepremičninah na območjih bodoče poselitve in predvidene mreže infrastrukturnih omrežij in objektov v potrebnem koridorju izven sedanjih poselitvenih območij.
Za obstoječa in bodoča infrastrukturna omrežja se štejejo tista omrežja, ki so že zgrajena ter vsa tista, ki so predvidena za komuno opremljanje območij, določenih s prostorskim aktom občine. Koridor (širina pasu predkupne pravice) se določi po določbah tehničnih predpisov za posamezen infrastrukturni vod in objekt.
2. člen
Za območja poselitve se, do sprejema strategije prostorskega razvoja Občine Škofja Loka ter prostorskega reda Občine Škofja Loka, upoštevajo območja za poselitev določena v spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986-2000 ter srednjeročnega družbenega plana Občine Škofja Loka za obdobje od leta 1986-1990 za območje občine Škofja Loka (Ur. V. Gor. 14/86, 11/87, 3/89 in Uradni list RS, št. 47/93, 8/94, 13/99, 43/99, 115/00, 28/01, 116/02). Območja poselitve obsegajo tako območja strnjene pozidave kot tudi območja razpršene pozidave.
3. člen
Območja predkupne pravice so določena v grafični obliki in sicer na preglednem načrtu v merilu M = 1: 5000, katere podlaga je družbeni plan Občine Škofja Loka.
Pregledni načrt je sestavni del tega odloka. Pregledni načrt omogoča prikaz meje predkupne pravice Občine Škofja Loka v zemljiškem katastru in njeno določitev v naravi.
Pregledni načrt hrani in je na vpogled pri oddelku občinske uprave, pristojnem za urbanizem, za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in za gospodarjenje z nepremičninami.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 466-13/03
Škofja Loka, dne 10. aprila 2003.
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l. r.

AAA Zlata odličnost