Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2101. Pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno, stran 5026.

Občinski svet občine Cerkno je na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil 7. poglavja nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00) in 25. člena statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) na seji dne 24. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o vrednotenju športnih dejavnosti
v Občini Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik določa pogoje, kriterije in postopke za vrednotenje športnih dejavnosti in razdelitev proračunskih sredstev za sofinanciranje programov na področju športa, ki je v javnem interesu Občine Cerkno in opredeljen v letnem programu športa.
2. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki se prijavijo na javni razpis Občine Cerkno in izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v občini,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da imajo organizirano vadbo z odgovarjajočim številom športnikov,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo športnih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za športna društva in zveze),
– da redno vsako leto dostavijo občini poročilo o članstvu, realizaciji programov za preteklo leto z doseženimi rezultati in plan aktivnosti za tekoče leto.
3. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne in neprofitne,
– vrtec in osnovna šola.
Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju športnega programa.
II. LETNI PROGRAM ŠPORTA
4. člen
Letni program športa s prioritetami financiranja v posameznem proračunskem letu pripravi občinska uprava v sodelovanju s športnimi društvi, sprejme pa ga občinski svet.
V letnem programu športa se določi naslednje:
– programe športa, ki se sofinancirajo v tekočem proračunskem letu,
– obseg in vrsto dejavnosti, ki se sofinancira pri posameznih programih,
– delež sredstev za posamezne programe.
Finančni obseg letnega programa športa je odvisen od razpoložljivih sredstev v proračunu za posamezno proračunsko leto.
5. člen
Občina zagotavlja sredstva za izbrane programe v okviru sprejetega proračuna za tekoče leto. Vrsta in obseg programov, ki se sofinancirajo po tem pravilniku, je opredeljena v merilih za vrednotenje športnih programov v Občini Cerkno, ki so sestavni del tega pravilnika.
Če sredstva, ki so na razpolago za sofinanciranje letnega programa, ne zadoščajo za realizacijo letnega programa športa v posameznem letu, se v letnem programu upoštevajo prednostne naloge, ki so pomembne za občino, pri čemer se upošteva tradicijo, dosežke in posebnosti športa v občini. Pri določanju letnih programov, ki opredeljujejo financiranje letnega programa športa, je potrebno upoštevati prednostne naloge, ki so razvrščene v dve skupini. Prednost pri sofinanciranju imajo naloge iz prve skupine:
Prva skupina:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z motnjami v razvoju),
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– športna dejavnost študentov,
– športna rekreacija,
– delovanje društev in občinskih športnih zvez,
– športne prireditve,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.
Druga skupina:
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,
– informatika v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– znanstveno raziskovalna dejavnost v športu,
– založniška dejavnost v športu.
6. člen
Občina Cerkno poleg sofinanciranja športnih programov zagotavlja tudi sredstva za vodenje športa v občini. To delo opravlja strokovna služba ali posameznik s področja športne dejavnosti. Medsebojne obveznosti se uredijo s pogodbo.
III. POSTOPEK DODELJEVANJA FINANČNIH STREDSTEV
7. člen
Na podlagi sprejetega letnega programa športa se določijo podrobnejši razpisni pogoji za izbor programov. Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi župan.
Objava javnega razpisa mora vsebovati najmanj:
– ime, naziv in sedež razpisovalca,
– predmet javnega razpisa,
– rok do katerega morajo biti predložene vloge,
– kraj in čas ter osebo pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
Javni razpis se objavi v lokalnem časopisu in na oglasni deski Občine Cerkno.
8. člen
Občinska uprava zbere, obdela in pripravi predlog izbora programov ter predlog delitve razpoložljivih sredstev za sofinanciranje športnih programov iz proračuna občine. Predlog obravnava in potrdi odbor za društvene dejavnosti.
9. člen
Po sprejemu proračuna Občine Cerkno župan sklene pogodbe z izbranimi izvajalci športnih programov. Če izbrani izvajalec ne podpiše pogodbe v roku petnajstih dni od prejema pogodbe, se šteje da je odstopil od svoje zahteve za sofinanciranje.
Pogodbe opredeljujejo vsebino in obseg programov, obseg sredstev iz občinskega proračuna in druge medsebojne pravice in obveznosti. Izvajalci morajo po opravljenih nalogah določenih s pogodbo, o izvedbi programov športa predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
Če izvajalci ne izpolnjujejo obveznosti določenih s pogodbo, se jim za ta del programa ukinejo finančna sredstva, lahko pa se tudi zahteva vračilo danih sredstev z zakonsko zamudno obrestno mero.
Izvajalec, ki krši določila iz prejšnjega odstavka tega člena, ne morejo kandidirati za sredstva občine na naslednjem javnem razpisu.
10. člen
Nadzor nad namenskostjo porabe dodeljenih proračunskih sredstev opravlja Nadzorni odbor občine Cerkno.
IV. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
12. člen
Z začetkom veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vrednotenju športnih dejavnosti v Občini Cerkno (Uradni list RS, št. 41/99) z merili za vrednotenje športnih programov, ki so sestavni del tega pravilnika.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 65000-01/2003
Cerkno, dne 24. aprila 2003.
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l. r.

AAA Zlata odličnost