Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2049. Pravilnik o sredstvih za delo list in samostojnih članov Občinskega sveta občine Bled, stran 4874.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 20/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02), 16. člena statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99, 19/00, 116/99, 60/02 in 80/02) in 13. člena poslovnika o delu Občinskega sveta občine Bled (Uradni list RS, št. 33/99 in 116/00), je Občinski svet občine Bled na 4. redni seji dne 23. 4. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
o sredstvih za delo list in samostojnih članov Občinskega sveta občine Bled
1. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo pravice in dolžnosti članov list svetnikov, ki so člani Občinskega sveta občine Bled (v nadaljevanju: liste) in članov Občinskega sveta občine Bled, ki nastopajo kot samostojni svetniki (v nadaljevanju: svetnik), o uporabi finančnih in drugih sredstev, ki jih za njihovo delo zagotavlja Občina Bled.
Ta pravilnik omogoča uporabo proračunskih sredstev za delo list in samostojnih svetnikov, v skladu s predpisi.
2. člen
Liste in samostojni svetniki so dolžni s sredstvi iz prejšnjega člena tega pravilnika ravnati kot dober gospodar in jih uporabljati namensko v skladu z določili tega pravilnika.
2. FINANČNA SREDSTVA
3. člen
Liste in samostojni svetniki prejemajo sredstva iz proračuna Občine Bled, glede na število dobljenih glasov tekočega mandata.
4. člen
Finančna sredstva za delo list in samostojnih svetnikov, se vodijo za vsako listo oziroma posameznega samostojnega svetnika po stroškovnih mestih.
Višino sredstev na dobljeni glas liste oziroma samostojnega svetnika določi občinski svet, vsako leto posebej, s proračunom Občine Bled.
5. člen
Občina Bled listam in samostojnim svetnikom zagotavlja finančna sredstva za pokrivanje stroškov pisarniškega materiala, najem prostorov, potne stroške, telefonske pogovore, fotokopiranje, dnevni tisk, strokovno pomoč s svetovanjem in za izobraževanje, za dodatno strokovno pomoč, za komuniciranje z volivci in dogovorjeno reprezentanco, in sicer na podlagi izstavljene naročilnice s strani Občine Bled ustreznemu dobavitelju.
6. člen
Pravica do uporabe finančnih sredstev iz 6. člena tega pravilnika preneha s potekom mandata občinskemu svetu.
Do sprejema proračuna za tekoče leto, je potrebno upoštevati določila začasnega financiranja občine.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 1. 2003.
Št. 36009-1/2003
Bled, dne 23. aprila 2003.
Župan
Občine Bled
Jože Antonič l. r.

AAA Zlata odličnost