Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2064. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje, stran 4886.

Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – sklep US, 16/99 – popravek sklepa US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – sklep US, 28/01 sklep US, 16/02 – sklep US in 51/02), 27. člen statuta Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 23/99, 53/99 – popravek, 73/02 in 117/02) je na predlog Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja Občinski svet občine Kočevje na 4. redni seji dne 17. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje
1. člen
V odloku o podeljevanju priznanj in nagrad Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 58/99 in 38/01) se na koncu zadnje alinee 2. člena namesto pike postavi vejica in doda alinea, ki se glasi:
»– plaketa Občine Kočevje.«
2. člen
V 6. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»Plaketa Občine Kočevje se podeljuje pravnim ali fizičnim osebam za pomemben prispevek pri razvoju gospodarske ali negospodarske dejavnosti, ali na področju humanitarnega dela ali društvene dejavnosti.«
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek in se spremeni tako, da se glasi:
»V enem letu se lahko podeli skupaj največ tri priznanja (zlato, srebrno, bronasto) in več plaket Občine Kočevje. Enako priznanje se lahko posamezniku ali pravni osebi podeli samo enkrat.«
3. člen
10.a člen se spremeni tako, da se glasi:
»Brez razpisa se lahko, kadarkoli med letom, podeli priznanje iz 6. člena tega odloka, za izredno požrtvovalnost, hrabrost, človekoljubje ali ob drugi primerni priložnosti.«
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Brez razpisa lahko župan ali občinski svet kadarkoli med letom podeli plaketo.«
4. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 902-1/98-112
Kočevje, dne 18. aprila 2003.
Župan
Občine Kočevje
Janko Veber, univ. dipl. inž. grad. l. r.

AAA Zlata odličnost