Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2023. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina, stran 4820.

Na podlagi 6. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina
1. člen
V pravilniku o seznamu oznak geografskega porekla za vina in druge proizvode iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 68/02) se v 3. členu v točki 5.1 za besedo »Haloz« doda besedilo:
»a) vinorodni ožji okoliš Poljčane
b) vinorodni ožji okoliš Makole
c) vinorodni ožji okoliš Majšperk
č) vinorodni ožji okoliš Žetale«.
2. člen
V 4. členu se v točki 1.1 č) dodata novi dvanajsta in trinajsta alinea, ki se glasita:
»–vinorodna lega Zreče
– vinorodna lega Stanovsko«.
Točka 5.1 se spremeni tako, da se glasi:
»5.1 vinorodni podokoliš Obrobno pogorje Haloz
a) vinorodni ožji okoliš Poljčane
– vinorodna lega Ljubično-Cerje
– vinorodna lega Lovnik
– vinorodna lega Zgornje Poljčane
– vinorodna lega Čretnik
– vinorodna lega Hošnica
– vinorodna lega Vrhole pri Laporju
– vinorodna lega Hrastje-Modraže
– vinorodna lega Studenice-Sv. Lucija
– vinorodna lega Kleče
– vinorodna lega Hrastovec pod Bočem
b) vinorodni ožji okoliš Makole
– vinorodna lega Štatenberg
– vinorodna lega Pečke-Srece
– vinorodna lega Dežno pri Makolah
– vinorodna lega Jelovec
– vinorodna lega Sv. Ana
– vinorodna lega Stari Grad
c) vinorodni ožji okoliš Majšperk
– vinorodna lega Sveča
– vinorodna lega Stoperce
– vinorodna lega Kupčinji vrh
– vinorodna lega Bolfenk
– vinorodna lega Janški vrh
– vinorodna lega Dolena
č) vinorodni ožji okoliš Žetale
– vinorodna lega Kočice
– vinorodna lega Dobrina«.
V točki 8.1 se točka a) črta. V četrti alinei točke b) se beseda »Janževa« nadomesti z besedo »Janeževa«. Dosedanji točki b) in c) postaneta točki a) in b).
Za točko 8.2 b) se doda nova točka 8.3, ki se glasi:
»8.3 vinorodni kraj Kapele«.
V točki 9.1 b) se črta peta alinea. V točki c) se za besedama »Raka-Bučka« doda nova alinea, ki se glasi:
»- vinorodna lega Križe-Brezovo«.
V točki 9.4 č) se šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– vinorodna lega Lipnik-Ažental«.
V točki 12.1 se v prvi alinei beseda »Gabrje« nadomesti z besedo »Gaberje«.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-201/2002
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0091
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost