Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2073. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno, stran 4890.

Na podlagi 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 74/98 in 70/00), 1. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00 in 31-3/00) in 16. člena statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, št. 2/99) je Občinski svet občine Ljubno na 4. seji dne 19. 3. 2003 sprejel
P R A V I L N I K
za vrednotenje športnih programov v Občini Ljubno
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
S tem pravilnikom Občinski svet občine Ljubno določa pogoje, merila in postopke za razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov športa v Občini Ljubno.
2. člen
Predmet tega pravilnika je delitev sredstev, ki jih po sprejetih programih in po dogovorjenih in predpisanih nalogah zagotavlja občina.
II. UPRAVIČENCI IN POGOJI ZA PRIDOBITEV SREDSTEV IZ PRORAČUNA OBČINE LJUBNO
3. člen
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Ljubno;
– da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti;
– imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo članov;
– imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini (ta pogoj velja le za športna društva in zveze);
– da redno letno dostavljajo občini in zvezi podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih.
4. člen
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva;
– zveze športnih društev;
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirana za opravljanje dejavnosti na področju športa;
– zavodi iz področja športa, vzgoje in izobraževanja.
V skladu z zakonom imajo športna društva in njihova združenja pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa, torej tudi programa športa, ki se izvaja v občini.
III. VSEBINSKE DOLOČBE
5. člen
S sredstvi občinskega proračuna Občine Ljubno se po tem pravilniku sofinancirajo športni programi naslednjih vsebin:
– športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in študentov;
– športna rekreativna dejavnost odraslih;
– kakovostni šport;
– vrhunski šport;
– športne prireditve;
– športna dejavnost invalidov;
– medobčinsko in mednarodno sodelovanje;
– razvojne in strokovne naloge v športu;
– vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin;
– promocijska dejavnost;
– priznanja športnikom in športnim delavcem.
Športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine in študentov, je dejavnost otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa, ne glede na njegovo pojavno obliko.
Športna rekreativna dejavnost odraslih je športna dejavnost odraslih vseh starosti in družin.
Kakovostni šport je priprava in tekmovanje posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.
Vrhunski šport je priprava na tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in perspektivnega razreda.
Športna dejavnost invalidov in upokojencev je dejavnost invalidov vseh starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom in upokojencev.
Razvojne in strokovne naloge v športu so predvsem izpopolnjevanje in šolanje strokovnih kadrov in izvajanje dejavnosti iz 5. poglavja Nacionalnega programa športa.
Promocijska dejavnost pomeni organizacijo in izvedbo športnih prireditev s katerimi se promovira občina navzven.
Priznanja športnikom in športnim delavcem za tekmovalne dosežke so priznanja, ki jih vsako leto prejmejo najboljši športniki in športni delavci za dosežene tekmovalne dosežke.
IV. NAČIN IN POSTOPEK ZA DODELJEVANJE SREDSTEV ZA ŠPORTNE PROGRAME
6. člen
Na podlagi vsakoletnega javnega razpisa, ki ga objavi županja, lokalna skupnost pridobi podatke o načrtovanih programih športa v prihodnjem proračunskem obdobju in o potrebnih sredstvih za njihovo izvajanje.
Javni razpis se izvede praviloma v mesecu oktobru oziroma novembru za prihodnje proračunsko obdobje. Pripravljen mora biti na način, ki bo omogočil zbiranje vseh potrebnih podatkov za vrednotenje programov.
Izvajalec javnega razpisa objavi razpis v Uradnem listu RS in lokalnem časopisu.
Pri razdelitvi razpoložljivih sredstev se upoštevajo le programi izvajalcev, ki so v celoti izpolnili pogoje po tem pravilniku in pogoje določene z razpisno dokumentacijo. Izvajalec razpisa lahko posameznega izvajalca pozove k dopolnitvi vloge, vendar ne kasneje kot 8 dni po roku za oddajo prijave.
7. člen
Županja pred objavo razpisa določi 5-člansko strokovno komisijo:
Komisijo sestavljajo:
– predsednik in član komisije, ki sta predstavnika Občine Ljubno in trije člani upravnega odbora Športne zveze občine Ljubno.
8. člen
Naloge strokovne komisije so:
– določitev prednostnih panog, ki so pomembne za lokalno skupnost;
– vodi postopek javnega razpisa,
– pregled prispelih prijav na razpis,
– vrednotenje prijavljenih športnih programov v skladu z določili meril za vrednotenje športnih programov,
– priprava poročil županji, ostalim organom in strokovnim službam Občine Ljubno,
– priprava predlogov, mnenj in pobud za spremembe meril za vrednotenje športnih programov,
– izvedba ostalih nalog, ki jih določa županja.
9. člen
Strokovna komisija v skladu z merili za vrednotenje športnih programov, zbere in obdela prijavljene programe ter jih ustrezno ovrednoti. Komisija županji Občine Ljubno poda poročilo o potrebnih sredstvih za sofinanciranje športnih programov v Občini Ljubno za prihodnje proračunsko obdobje. Županja vsem prijavljenim izvajalcem športnih programov izda sklep s katerim jih obvesti o izbranih programih in možnostjo pritožbe.
10. člen
V skladu s tem pravilnikom Občinski svet občine Ljubno sprejme Merila za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov, ki so na vpogled pri Občinski upravi občine Ljubno.
11. člen
Administrativne naloge za strokovno komisijo opravlja Občinska uprava občine Ljubno.
V. OPREDELITEV SREDSTEV ZA ŠPORT
IN NAČIN FINANCIRANJA
12. člen
Športni programi se sofinancirajo na osnovi pogodb z izvajalci programov, ki jih v roku 15 dni po sprejetju občinskega proračuna pripravi občinska uprava. Pogodbe opredeljujejo višino sredstev, v skladu z izidom javnega razpisa, obseg in realizacijo programov ter način nadzora nad porabo sredstev.
Sredstva se nakazujejo na osnovi pogodb z izvajalci programov za sofinanciranje vsebin programov, na njihove žiro račune, praviloma tromesečno.
13. člen
V okviru namenskih sredstev za šport Občina Ljubno zagotavlja Športni zvezi občine Ljubno proračunska sredstva za:
– materialne stroške delovanja Športne zveze občine Ljubno, ki so opredeljeni skozi merila za razvojne in strokovne naloge v športu na osnovi letnega programa športa in javnega razpisa in
– stroške izvajanja programov izbranih na osnovi javnega razpisa.
14. člen
Sredstva za investicije v športne objekte v Občini Ljubno se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu na posebni proračunski postavki.
15. člen
Pogoj za nakazilo sredstev za športne objekte je predložena pogodba o uporabi športnega objekta, sklenjena med upravljavcem in izvajalcem športnega programa, iz katere izhaja finančna obveznost izvajalca športnega programa.
VI. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
16. člen
Ta pravilnik prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
17. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Občini Ljubno.
Št. 002-04/03-09
Ljubno, dne 19. marca 2003.
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l. r.

AAA Zlata odličnost