Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2024. Pravilnik o spremembah pravilnika o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu, stran 4820.

Na podlagi 48. člena, tretjega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena zakona o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o spremembah pravilnika o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu
1. člen
V pravilniku o kakovosti rib, ribiških proizvodov in izdelkov, ki so v prometu (Uradni list RS, št. 94/02) se v 2. členu v 4. točki besedi »trgovsko ime« nadomestita z besedama »oblika ponudbe«.
2. člen
V 14. členu se v prvem odstavku tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»- obliko ponudbe;«.
3. člen
V 25. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(oblika ponudbe)«.
V drugem odstavku se besedilo »predstavljene pod naslednjimi trgovskimi imeni« nadomesti z besedilom »ponujene pod naslednjimi oblikami ponudbe« , šesta alinea pa se spremeni tako, da se glasi:
»– katerakoli druga oblika ponudbe, ki se jasno loči od oblik ponudbe, določenih v prvi do peti alinei tega odstavka.«.
4. člen
V 26. členu se v prvem odstavku črtata besedi »trgovskih imen«, za besedo »sardel« pa se dodata besedi »v prometu«.
5. člen
V 27. členu se v prvem odstavku pod točko a) beseda »predstavitev« nadomesti z besedama »obliko ponudbe«.
6. člen
V 28. členu se v prvem odstavku besedi »trgovsko ime« nadomestita z besedilom »označba za maso«, za besedilom »konzervirane sardele« pa se dodata besedi »v prometu«.
V drugem odstavku se besedilo »uporabo trgovskega imena« nadomesti z besedilom »navajanje oblike ponudbe«, besedilo »za trgovsko ime konzerviranih sardel« se nadomesti z besedilom »označbi konzerviranih sardel v prometu za obliko ponudbe«, besedilo »trgovskega imena« pa se nadomesti z besedilom »označbe v prometu«.
V tretjem odstavku se črta besedilo »v trgovskem imenu«.
V četrtem odstavku se besedilo »uporabo trgovskega imena izdelka« nadomesti z besedilom »ponujanje izdelka v obliki ponudbe«.
V petem odstavku se besedi »trgovsko ime« nadomestita z besedilom »označba v prometu«.
V šestem odstavku se besedi »Trgovsko označevanje« nadomestita z besedilom »Označevanje v prometu«.
7. člen
V 30. členu se besedilo »Pod trgovskim imenom« nadomesti z besedama »Z označbo«.
8. člen
V 31. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi:
»(oblika ponudbe)«.
V prvem odstavku se črta beseda »trgovskimi«, za besedo »imeni« pa se dodata besedi »oblike ponudbe«.
V drugem odstavku se beseda »Dovoljena« nadomesti z besedo »Dovoljene«, besedilo »drugačna trgovska imena« se nadomesti z besedilom »drugačne oblike ponudbe« in besedi »trgovskih imen« z besedama »oblik ponudbe«.
9. člen
V 32. členu se v prvem odstavku besedi »trgovskega imena« nadomestita z besedilom »označbe v prometu«.
10. člen
V 33. členu se v prvem stavku prvega odstavka besedi »trgovsko ime« nadomestita z besedilom »označba v prometu«, pod točko a) se v drugi alinei besedi »trgovsko ime« nadomestita z besedama »obliko ponudbe«, besedi »pod katerim« pa se nadomestita z besedama »s katero«.
V drugem odstavku se besedilo »v trgovskem imenu« nadomesti z besedilom »na označbi v prometu«.
V tretjem odstavku se besedilo »iz trgovskega imena« nadomesti z besedama »z označbe« in besedi »trgovskega poimenovanja« z besedilom »označevanja v prometu«.
V četrtem odstavku se besedilo »v trgovskem imenu« nadomesti z besedilom »na označbi v prometu«.
11. člen
V 34. členu se besedi »trgovskem imenu« nadomestita z besedo »konzervi«..
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-14-56/2002/2
Ljubljana, dne 18. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0094
mag. Franc But l. r.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano

AAA Zlata odličnost