Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2019. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, stran 4814.

Na podlagi tretjega odstavka 73. člena in drugega odstavka 74. člena zakona o plačilnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 in 15/03) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
1. člen
V pravilniku o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 110/02) (v nadaljevanju: pravilnik) se na koncu petega odstavka 5. člena doda stavek, ki se glasi:
“Smiselno enak postopek velja tudi za vračila drugih dajatev, ki pripadajo proračunom občin in države, ko se najprej zagotovijo vsa sredstva za vračila v breme podračuna za izvrševanje državnega proračuna.“
2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) UJP mesečno zaračunava storitve razporejanja dajatev v skladu s tem pravilnikom: Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, občinam, Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije in Slovenski odškodninski družbi v višini 0,05% od zneska razporejenih dajatev ter prejemnikom občinskih in krajevnih samoprispevkov v višini 0,1% od zneska razporejenih samoprispevkov.
(2) UJP prejemniku iz prejšnjega odstavka izstavi račun mesečno. Kadar znesek zaračunane storitve ne preseže manipulativnih stroškov izdelave in pošiljanja računa, UJP izda račun šele takrat, ko znesek zaračunane storitve preseže te stroške, vendar najkasneje do konca tekočega leta ne glede na znesek zaračunane storitve.“
3. člen
V Prilogi 2 se v odstavku Tip 3.1, številka 11 nadomesti s številko 41 in v odstavku, ki je označen kot Tip 3.2, se številka 19 nadomesti s številko 49.
4. člen
V Prilogi 2 se v odstavku Tip 5.2, besedilo za besedilom v oklepaju spremeni tako, da se glasi:
“SŠOb:
– predpolje (model): 49
– polje: P1: davčna številka (7+k), P2 šifra obvezne dajatve (4+k), P3 ni obvezen podatek.
SŠOd:
– predpolje (model): 19,
– polje: P1: davčna številka (7+k), P2 šifra obvezne dajatve (4+k), P3 ni obvezen podatek.“
5. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 56805/03
Ljubljana, dne 28. aprila 2003.
EVA 2003-1611-0054
dr. Dušan Mramor l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost