Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2003 z dne 9. 5. 2003

Kazalo

2052. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2002, stran 4875.

Na podlagi 13. in 43. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 89/99), 96. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 16. člena statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet občine Cankova na 6. redni seji dne 25. 4. 2003 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2002
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2002, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2002 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki                  220.208
II.  Skupaj odhodki                  218.421
III.  Proračunski presežek (primanjkljaj) (I.–II.)    1.787
 
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in prodaja
    kapitalskih deležev                 1.993
V.   Dana posojila in povečanje
    kapitalskih deležev                  276
VI.  Prejeta minus dana posojila in spremembe
    kapitalskih deležev (IV.–V.)            1.718
 
C)   Račun financiranja
VII.  Zadolževanje proračuna               20.000
VIII. Odplačilo dolga                  24.307
IX.  Neto zadolževanje                 –4.307
X.   Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih
    (III.+VI.+IX)=(I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII)      –802
    Stanje sredstev na računih ob koncu
    preteklega leta                   2.409
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40303-01/03
Cankova, dne 28. aprila 2003.
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l. r.

AAA Zlata odličnost