Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

716. Zakon o živinoreji (ZŽiv)
717. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-A)
718. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP)
719. Zakon o spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A)

Odloki

721. Odlok o razpisu referenduma in določitvi referendumskih območij za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo njihovih območij (OdRRDRO2)

Sklepi

720. Sklep Državnega zbora Republike Slovenije po 13. členu zakona o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

722. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register

Sklepi

802. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji s sedežem v Kopru, na čelu s častnim konzulom
803. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji s sedežem v Mariboru, na čelu s častnim konzulom

MINISTRSTVA

723. Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke, ki jo povzroča virus Plum pox virus
724. Odredba o določitvi najnižjega dohodka kmečkega gospodarstva, ki je podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
725. Sklep o ustanovitvi in imenovanju komisij za ugovor vesti vojaški dolžnosti ter določitvi njihovih območij, sedežev in krajevne pristojnosti
726. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo
727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
728. Pravilnik o spremembi pravilnika o pogojih in postopkih, ki jih morajo izpolnjevati in izvajati pooblaščeni nadzorni organi za redno pregledovanje naprav za nanašanje fitofarmacevtskih sredstev
729. Navodilo o načinu za uveljavljanje pravice koriščenja carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
730. Odločba o opravljanju nalog v zvezi z izvajanjem zakona o kemikalijah
731. Odločba o zbiranju, urejanju in stalnem posredovanju podatkov o akutnih zastrupitvah in drugih učinkih kemikalij

BANKA SLOVENIJE

732. Sklep o spremembi sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kliringa
733. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
734. Seznam pravnih oseb, ki bodo prenesle račun v bančno okolje v obdobju od 4. 3. do 10. 3. 2002

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

735. Splošni akt o fiksnih javnih telekomunikacijskih omrežjih in o fiksnih javnih telefonskih storitvah
736. Splošni akt o razčlenjenem računu
737. Sklep o določitvi vrednosti točke
738. Sklep o višini stroškov vpogleda v izpitno dokumentacijo
739. Spremembe dodatka k pravilom kviz loterije "Olimpijska srečka"
740. Poročilo o prodaji igre Hitra srečka

OBČINE

Brezovica

741. Odlok o ustanovitvi in izdajanju glasila Barjanski list

Celje

742. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro Celje - kare 4, 5, 6
743. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
744. Cenik daljinskega ogrevanja za stanovanjske prostore
745. Cenik zemeljskega plina za tarifni odjem

Cerklje na Gorenjskem

746. Odlok o lokacijskem načrtu za ureditev ceste RIII-639 (R323) odsek 1143 Sp. Brnik - Zg. Brnik od km 0,100 do km 1,700

Črnomelj

747. Odlok o povprečni gradbeni ceni za m2 stanovanjske površine, cene stavbnih zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj
748. Sklep o ukinitvi javnega dobra
749. Program priprave a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, b) ureditvenega načrta za območje starega mestnega jedra Črnomlja

Dobje

750. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Dobje

Gorenja vas-Poljane

751. Sklep o prenehanju javnega dobra

Gorišnica

752. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Gorišnica

Ilirska Bistrica

753. Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica

Križevci

754. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Križevci

Krško

755. Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine Krško

Kungota

756. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ Kungota

Kuzma

757. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kuzma za leto 2001
758. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2002

Lendava

759. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2002
760. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o plačilu komunalne pristojbine na mejnih prehodih v Občini Lendava
761. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju Občine Lendava za leto 2002

Ljubljana

762. Odlok o zazidalnem načrtu za severni del območja urejanja VP 3/2 - Brdo
763. Obvezna razlaga 9. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto B1 - Bežigrad zahod
764. Obvezna razlaga 8. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š1 - Šiška
765. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Ljutomer

766. Sklep o povprečni gradbeni ceni, stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti stavbnih zemljišč v Občini Ljutomer za leto 2002
767. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za vrednotenje letnih dejavnosti v ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer

Markovci

768. Odlok o komunalnih taksah v Občini Markovci
769. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj, d.o.o.
770. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občinske uprave občine Markovci

Mežica

771. Odredba o začasni prepovedi prometa na vseh lokalnih cestah v Občini Mežica za vsa motorna vozila s skupno težo nad 8 ton

Novo mesto

772. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
773. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra parc. št. 241/8, pot v izmeri 19 m2, k.o. Novo mesto

Osilnica

774. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Osilnica za leto 2001

Piran

775. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Piran

Podlehnik

776. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
777. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo, kot obvezne javne službe, na območju Občine Podlehnik
778. Sklep o izvajanju dejavnosti odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda, kot obvezne javne službe, na območju Občine Podlehnik

Postojna

779. Odlok o podeljevanju priznanj Miroslava Vilharja na področju kulture

Prevalje

780. Odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v Občini Prevalje
781. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Prevalje

Slovenska Bistrica

782. Odlok o odvajanju in čiščenju odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Slovenska Bistrica
783. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Slovenska Bistrica
784. Sklep o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Slovenska Bistrica za leto 2002
785. Sklep o merilih za razdelitev proračunskih sredstev postavke 3.5.4. Sofinanciranje kakovostnega in vrhunskega športa, v letu 2002
786. Sklep o višini nujnih stroškov pokopa za umrle socialno ogrožene občane, ki so bili prejemniki socialnovarstvenih pomoči in nimajo dedičev ali ti niso sposobni poravnati stroškov pokopa
787. Sklep o brezplačnem prenosu lastninske pravice Občine Slovenska Bistrica na prostovoljna gasilska društva

Sveta Ana

788. Odlok o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in vrednosti nezazidanega stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2002
789. Sklep o subvenciji za novorojence
790. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
791. Sklep o spremembi sklepa o višini stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč z vodovodom

Škocjan

792. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v Občini Škocjan
793. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda v Občini Škocjan

Trebnje

794. Sklep o uradnem elektronskem naslovu Občine Trebnje

Videm

795. Odlok o priključitvi dela naselja Lancova vas k naselju Lancova vas pri Ptuju v Občini Videm
796. Sklep o določitvi cen za odvoz, predelavo in obdelavo komunalnih odpadkov družbi Čisto mesto Ptuj d.o.o.
797. Sklep o izvajanju dejavnosti oskrbe s pitno vodo

Žužemberk

798. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganje ostankov komunalnih odpadkov
799. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Žužemberk
800. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Žužemberk
801. Sklep o izvajalcu gospodarske javne službe ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v Občini Žužemberk

POPRAVKI

1. Popravek odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem, upraviteljem prisilne poravnave in likvidacijskim upraviteljem
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti