Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

722. Uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register, stran 1350.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94) in v zvezi z drugim odstavkom 139. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-F) (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta uredba podrobneje ureja vsebino predlogov za posamezne vrste vpisov v sodni register ter listine in dokaze, ki jih je treba priložiti predlogu za vpis gospodarskih družb, ustanovljenih na podlagi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01 – v nadaljevanju: ZGD) in drugih pravnih in fizičnih oseb, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register.
2. člen
(1) Če je z zakonom določeno, da je za določeno vrsto vpisa potrebno dovoljenje oziroma soglasje pristojnega organa, je predlogu za vpis treba predložiti tudi to dovoljenje oziroma soglasje v izvirniku ali v notarsko overjenem prepisu.
(2) Predlogu za vpis ustanovitve delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo oziroma zadruge je treba priložiti izjavo ustanoviteljev, družbenikov oziroma članov iz 4. točke drugega odstavka 27. člena zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94), ki je za fizične osebe potrjena po pristojnem davčnem organu, za pravne osebe pa po organizaciji oziroma drugem izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njene račune (tretji odstavek 27. člena zakona o sodnem registru).
3. člen
(1) Predlogu za vpis družbenikov (ustanoviteljev), zastopnikov in članov nadzornega sveta je treba priložiti dokaz o identiteti za fizične osebe oziroma dokaz o vpisu v ustrezni register za pravne osebe.
(2) Domače fizične osebe dokazujejo identiteto tako, da v predlogu za vpis navedejo enotno matično številko občana, domače pravne osebe pa tako, da navedejo enotno identifikacijsko številko pravne osebe.
(3) Tuje pravne osebe dokazujejo identiteto z overjenim prevodom izpiska iz sodnega oziroma drugega uradnega registra pravnih oseb države sedeža.
(4) Tuje fizične osebe dokazujejo identiteto z overjenim prevodom potrdila o državljanstvu oziroma overjenim prevodom uradne listine, s katero izkazujejo identiteto po pravu svoje države oziroma overjenim prevodom izpiska iz druge uradne evidence svoje države.
(5) Predlogu za vpis zastopnikov oziroma članov nadzornega sveta pri delniški družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo je treba priložiti izjavo navedenih oseb, da ni zadržkov za njihovo imenovanje po četrtem odstavku 246. člena ZGD.
4. člen
(1) Vsi subjekti vpisa morajo s predlogom za vpis ustanovitve predlagati tudi vpis poslovnega naslova, na katerega se subjektu vpisa vročajo pisemske pošiljke, s podatki o ulici, hišni številki, kraju in poštni številki.
(2) V primeru spremembe poslovnega naslova mora subjekt vpisa predlagati vpis spremembe in predlogu priložiti sklep uprave oziroma poslovodij o spremembi poslovnega naslova.
5. člen
(1) Kadar denarnega računa subjekta vpisa ne vodi banka, temveč ga v skladu s predpisi, ki urejajo plačilni promet, vodi druga organizacija, se določbe te uredbe o potrdilu banke, ki vodi denarni račun družbe, uporabljajo tudi za drugo organizacijo, ki vodi denarni račun subjekta vpisa.
(2) Določbe te uredbe o potrdilu banke, ki vodi denarni račun družbe, se uporabljajo tudi, kadar so predmet stvarnega vložka devize (denarna vplačila v tujih plačilnih sredstvih).
2. DELNIŠKA DRUŽBA
2.1. Predlog za vpis ustanovitve
6. člen
S predlogom za vpis ustanovitve družbe (198. člen ZGD) v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – delniška družba;
4. dejavnost, kot je opredeljena v statutu. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene s statutom;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema statuta pri simultani ustanovitvi oziroma datumu ustanovne skupščine pri sukcesivni ustanovitvi;
6. v zvezi z ustanovitelji – osebami, ki so sprejele statut (189. člen oziroma drugi odstavek 205. člena ZGD):
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje delniške družbe (člani uprave in prokuristi):
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila;
8. čas trajanja delniške družbe, če je ustanovljena za določen čas;
9. v zvezi s člani nadzornega sveta, če ima družba nadzorni svet:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– datum izvolitve ali imenovanja;
10. višina osnovnega kapitala;
11. višina odobrenega kapitala, če statut pooblašča upravo, da osnovni kapital poveča z izdajo novih delnic za vložke.
7. člen
(1) Predlogu za vpis ustanovitve delniške družbe je treba priložiti naslednje listine:
1. potrdilo banke, ki vodi denarni račun družbe, da so bila v dobro tega računa prejeta nakazila denarnih vložkov s podatkom o skupni višini vplačanih denarnih vložkov, z izjavo banke, da lahko družba z denarnim dobroimetjem na računu prosto razpolaga,
2. zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena ZGD,
3. odpravek notarskega zapisa statuta, listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice, če tega niso storili s sprejemom statuta,
4. obračun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme družbe,
5. listine o imenovanju uprave in nadzornega sveta,
6. ustanovitveno poročilo in revizijsko poročilo članov uprave in nadzornega sveta ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poročilom morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene ugotovitve iz omenjenih poročil,
7. overjene podpise vseh članov uprave in drugih zastopnikov.
(2) V primeru sukcesivne ustanovitve delniške družbe je treba predlogu za vpis priložiti tudi zapisnik ustanovne skupščine s sklepi iz prvega odstavka 216. člena ZGD.
(3) Predlogu za vpis družbe z enim ustanoviteljem je treba priložiti listino o varščini, če denarni del vložka ni v celoti vplačan pred vložitvijo predloga za vpis v sodni register.
(4) Če postane imetnik vseh delnic en sam delničar, ali poleg njega še družba, mora uprava v predlogu za vpis tega dejstva sodišču posredovati ime in priimek oziroma firmo ter naslov oziroma sedež edinega delničarja.
2.2. Predlog za vpis pogodbe o poustanovitvi
8. člen
S predlogom za vpis pogodbe o poustanovitvi delniške družbe (188. a člen ZGD) v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. datum sklenitve pogodbe o poustanovitvi,
2. datum sprejema sklepa o soglasju k pogodbi o poustanovitvi,
3. premoženje, ki je predmet pogodbe,
4. ceno pridobljenega premoženja,
5. namen pridobitve premoženja, ki je predmet pogodbe.
9. člen
Predlogu za vpis pogodbe o poustanovitvi delniške družbe je treba priložiti naslednje listine:
1. pogodbo o poustanovitvi v izvirniku oziroma notarsko overjenem prepisu,
2. zapisnik skupščine, ki je odločala o soglasju za sklenitev pogodbe o poustanovitvi,
3. poročilo uprave o pogodbi o poustanovitvi,
4. poročilo revizorja o pogodbi o poustanovitvi,
5. poročilo nadzornega sveta o pogodbi o poustanovitvi.
2.3. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža ali dejavnosti
10. člen
(1) Predlogu za spremembo firme, sedeža ali dejavnosti je treba priložiti sklep skupščine o spremembi firme, sedeža oziroma dejavnosti.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta in mu priložiti listino iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe in prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o firmi, sedežu oziroma dejavnosti družbe, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o spremembi firme, sedeža oziroma dejavnosti.
2.4. Predlogi za vpis v zvezi s spremembo osnovnega kapitala
2.4.1. Predlog za vpis v zvezi s povečanjem osnovnega kapitala z vložki
11. člen
Predlogu za vpis sklepa o povečanju osnovnega kapitala z vložki (311. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala z vložki,
2. poročilo o reviziji stvarnih vložkov, če gre za povečanje s stvarnimi vložki,
3. dokaz o vplačilu vložkov v dosedanji osnovni kapital oziroma obrazložitev, kateri vložki še niso bili vplačani in zakaj se jih ne da pridobiti.
12. člen
(1) Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala z vložki (314. člen ZGD) je treba priložiti:
1. potrdilo banke, ki vodi denarni račun družbe, da so bila v dobro tega računa prejeta nakazila denarnih vložkov s podatkom o skupni višini vplačanih denarnih vložkov, z izjavo banke, da lahko družba z denarnim dobroimetjem na računu prosto razpolaga,
2. dvojnike vpisnih potrdil in seznam vpisnikov, ki ga podpiše uprava in na katerem so navedene delnice vsakega vpisnika in njegova vplačila,
3. če gre pri povečanju kapitala za stvarne vložke: pravni posli, ki so bili opravljeni za pridobitev stvarnih vložkov in poročilo o reviziji stvarnih vložkov,
4. obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo novih delnic.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta in mu priložiti listino iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala, številu delnic ter glede stvarnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
2.4.2. Predlog za vpis v zvezi s pogojnim povečanjem osnovnega kapitala
13. člen
(1) Predlogu za vpis sklepa o pogojnem povečanju osnovnega kapitala (321. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o pogojnem povečanju osnovnega kapitala, v katerem je določen nominalni znesek pogojnega povečanja osnovnega kapitala, namen povečanja, upravičenci in emisijski znesek ali merila, po katerih se ta znesek izračuna,
2. če gre pri pogojnem povečanju osnovnega kapitala za stvarne vložke: pogodbe, ki so bile sklenjene za pridobitev stvarnih vložkov, poročilo o reviziji stvarnih vložkov in dokazilo o objavi predloga sklepa v skladu z 286. členom ZGD,
3. obračun stroškov, ki jih bo družba imela z izdajo delnic.
(2) Uprava in predsednik nadzornega sveta morata sklep o izdaji zamenljivih obveznic in izjavo o njihovi izdaji na podlagi pooblastila iz drugega odstavka 346. člena ZGD prijaviti za vpis v register. Predlogu za vpis je treba priložiti sklep o podelitvi pooblastila, sklep o izdaji zamenljivih obveznic in izjavo o njihovi izdaji. Obvestilo o sklepu in izjavi se objavi.
14. člen
(1) Predlogu za vpis skupnega zneska pogojno povečanega osnovnega kapitala (prijava izdaje delnic – 327. člen ZGD) je treba priložiti:
1. dvojnike vpisnih potrdil,
2. seznam oseb, ki so uresničile prednostno pravico oziroma pravico do zamenjave obveznic, ki ga podpiše uprava. Seznam mora navajati delnice, ki pripadajo vsakemu delničarju in zanje vplačane vložke,
3. dokazilo o skladu (rezervah), ki je namenjen za doplačila ob izdaji delnic v zameno za zamenljive obveznice oziroma za doplačila imetnikom zamenljivih obveznic, če gre za pogojno povečanje v skladu z drugim odstavkom 325. člena ZGD.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta in mu priložiti listine iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala, številu delnic ter glede stvarnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o pogojnem povečanju osnovnega kapitala in izvedbo povečanja.
(3) V predlogu za vpis ali v temu predlogu priloženi listini mora uprava izjaviti, da so bile delnice izdane le za namen, določen v sklepu o pogojnem povečanju kapitala, in pred polnim plačilom delnic.
2.4.3. Predlog za vpis v zvezi z odobrenim kapitalom
15. člen
Predlogu za vpis pooblastila upravi za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital – 328. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep o spremembi statuta o podelitvi pooblastila,
2. prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini odobrenega kapitala, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
16. člen
(1) Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic (329. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep uprave o izdaji delnic,
2. soglasja nadzornega sveta (330. in 331. člen ZGD),
3. potrdilo banke, ki vodi denarni račun družbe, da so bila v dobro tega računa prejeta nakazila denarnih vložkov s podatkom o skupni višini vplačanih denarnih vložkov, z izjavo banke, da lahko družba z denarnim dobroimetjem na računu prosto razpolaga,
4. dvojnike vpisnih potrdil in seznam vpisnikov, ki ga podpiše uprava in na katerem so navedene delnice vsakega vpisnika in njegova vplačila,
5. če gre pri povečanju osnovnega kapitala za stvarne vložke: pravni posli, ki so bili opravljeni za pridobitev stvarnih vložkov in poročilo o reviziji stvarnih vložkov,
6. dokaz o vplačilu v dosedanji osnovni kapital oziroma obrazložitev, kateri vložki še niso bili vplačani in zakaj se jih ne da pridobiti,
7. obračun stroškov, ki bodo družbi nastali z izdajo novih delnic.
(2) S predlogom iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta in mu priložiti listino iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami glede višine osnovnega kapitala, spremenjenega odobrenega kapitala in števila delnic ter glede stvarnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
2.4.4. Predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe
17. člen
(1) Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (336. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe,
2. bilanco stanja iz drugega odstavka 334. člena, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala v register, z revizorjevim pritrdilnim mnenjem v skladu s 335. členom ZGD,
3. izjavo iz prvega odstavka 336. člena ZGD.
(2) S predlogom iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta in mu priložiti listino iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala, številu delnic (oziroma nominalnem znesku delnic, če gre za delno vplačane delnice), skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
2.4.5. Predlog za vpis v zvezi z rednim zmanjšanjem osnovnega kapitala
18. člen
Predlogu za vpis sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala (348. člen ZGD) je treba priložiti sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala in besedilo objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala, v katerem se upnike opozori na pravico iz 350. člena ZGD.
19. člen
(1) Predlogu za vpis rednega zmanjšanja osnovnega kapitala (352. člen ZGD) je treba priložiti dokaz o opravljeni združitvi delnic, če se je osnovni kapital zmanjšal po drugi alinei četrtega odstavka 347. člena ZGD.
(2) Predlog za vpis rednega zmanjšanja osnovnega kapitala se lahko vloži hkrati s predlogom za vpis sklepa o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala le, če se je osnovni kapital zmanjšal z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic po prvi alinei četrtega odstavka 347. člena ZGD.
(3) S predlogom iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta, in mu priložiti listino iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala in nominalnih zneskih delnic oziroma številu delnic, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.
2.4.6. Predlog za vpis poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala
20. člen
Predlogu za vpis sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala (tretji odstavek 354. člena v zvezi s 348. členom ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
2. bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital zmanjšan, kot dokaz o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 354. člena ZGD.
21. člen
(1) Predlogu za vpis poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala (tretji odstavek 354. člena v zvezi s 352. členom ZGD) je treba, v primeru izvedbe zmanjšanja po drugi alinei četrtega odstavka 347. člena ZGD, priložiti dokazilo o opravljeni združitvi delnic.
(2) Predlog za vpis poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala se lahko vloži hkrati s predlogom za vpis sklepa o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala le, če se je osnovni kapital zmanjšal z zmanjšanjem nominalnega zneska delnic po prvi alinei četrtega odstavka 347. člena ZGD.
(3) S predlogom iz prvega oziroma drugega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta, in mu priložiti listino iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala in nominalnih zneskih delnic oziroma številu delnic, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.
2.4.7. Predlog za vpis v zvezi z zmanjšanjem osnovnega kapitala z umikom delnic
22. člen
(1) Predlogu za vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic (358. člen v zvezi s 348. členom ZGD) je treba priložiti sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic.
(2) V objavi vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic se upnike opozori na pravico iz 350. člena ZGD, če ne gre za zmanjšanje po tretjem odstavku 356. člena ZGD.
23. člen
(1) Predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic (358. člen v zvezi s 352. členom ZGD) je treba priložiti izjavo uprave o umiku delnic.
(2) S predlogom iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta in mu priložiti listine iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala in številu delnic, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.
(3) Predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic se lahko vloži hkrati s predlogom za vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic.
24. člen
(1) Predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic, če so bile delnice dane družbi na razpolago neodplačno, ali če se umikajo v breme bilančnega dobička, statutarnih rezerv oziroma drugih rezerv iz dobička (tretji odstavek 356. člena ZGD), je treba priložiti:
1. sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic,
2. sklep uprave v primeru prisilnega umika,
3. bilanco stanja, iz katere so razvidni viri za pridobitev delnic zaradi njihovega umika (tretji odstavek 356. člena ZGD).
(2) S predlogom iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe statuta, in mu priložiti listine iz 1. točke prvega odstavka 28. člena te uredbe ter prečiščeno besedilo statuta, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala in številu delnic, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o zmanjšanju osnovnega kapitala.
(3) Predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic se lahko vloži hkrati s predlogom za vpis sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom delnic.
2.5. Predlog za vpis spremembe zastopnikov
25. člen
(1) Predlogu za vpis spremembe zastopnikov je treba priložiti:
1. sklep pristojnega organa (prvi odstavek 250. člena ZGD),
2. overjen podpis novih zastopnikov.
(2) Kadar imenuje člana uprave sodišče (251. člen ZGD), opravi vpis novega zastopnika – člana uprave po uradni dolžnosti.
2.6. Predlog za vpis spremembe članov nadzornega sveta
26. člen
(1) Predlogu za vpis spremembe članov nadzornega sveta (269. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o imenovanju oziroma odpoklicu člana(ov) nadzornega sveta,
2. sklep sveta delavcev o imenovanju oziroma odpoklicu članov nadzornega sveta, ki zastopajo interese zaposlenih.
(2) Kadar člana nadzornega sveta imenuje (prvi odstavek 267. člena ZGD) ali odpokliče sodišče (drugi odstavek 267. člena ZGD), opravi vpis po uradni dolžnosti.
2.7. Predložitev zapisnika in sklepov skupščine
27. člen
(1) Predlogu, s katerim se predloži zapisnik skupščine (četrti odstavek 292. člena ZGD), je treba priložiti notarsko overjen prepis notarskega zapisnika skupščine in prilog.
(2) Kadar je po določbah te uredbe posameznemu predlogu za vpis treba priložiti sklep skupščine delniške družbe, se sklep predloži z notarsko overjenim prepisom notarskega zapisnika skupščine, na kateri je bil sprejet.
(3) Če je bil overjen prepis zapisnika skupščine iz prejšnjega odstavka sodišču že predhodno predložen po prvem odstavku tega člena, se v predlogu posameznega vpisa predlagatelj lahko sklicuje na to dejstvo.
2.8. Predlog za vpis spremembe statuta
28. člen
(1) Predlogu za vpis spremembe statuta (308. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine oziroma nadzornega sveta, v skladu s prvim odstavkom 306. člena ZGD,
2. prečiščeno besedilo statuta z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe statuta ujemajo s sklepom o spremembi statuta.
(2) Kadar se nalagajo dodatne obveznosti, naknadno vinkulirajo delnice ali združujejo delnice, je treba priložiti soglasje vseh prizadetih delničarjev.
29. člen
Predlogu za vpis v zvezi s spremembo osnovnega kapitala in spremembo statuta je, v primerih, ko zakon ali statut zahteva za veljavnost sklepa soglasje razreda delnic, treba priložiti izredni sklep ter zapisnik o njegovem sprejetju, v skladu s 301. členom ZGD.
2.9. Predlog vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo
30. člen
(1) S predlogom za vpis začetka redne (prostovoljne) likvidacije (tretji odstavek 374. člena ZGD) je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. sklep skupščine o začetku redne likvidacije,
2. spremembo firme družbe zaradi začetka redne likvidacije,
3. spremembo tipa zastopnika (likvidator) in morebitno spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje (prenehanje pooblastil nekaterim od zastopnikov).
(2) Predlogu za vpis začetka redne (prostovoljne) likvidacije je treba priložiti sklep skupščine o likvidaciji.
31. člen
(1) S predlogom za vpis zaključka redne likvidacije (drugi odstavek 387. člena ZGD) je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. izbris družbe zaradi zaključka likvidacije,
2. podatek o tem, pri kom se hranijo poslovne knjige, knjigovodska dokumentacija in dokumentacija o likvidacijskem postopku.
(2) Predlogu za vpis zaključka redne likvidacije in izbris iz registra je treba priložiti:
1. na skupščini sprejeto poročilo o poteku likvidacijskega postopka,
2. sklep skupščine o razdelitvi premoženja,
3. izjavo likvidacijskega upravitelja, da je premoženje razdeljeno v skladu s sklepom skupščine.
32. člen
(1) S predlogom za izbris vpisa začetka redne (prostovoljne) likvidacije (drugi odstavek 391. člena ZGD) je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. sklep skupščine o nadaljevanju družbe,
2. spremembo firme družbe zaradi izbrisa vpisa začetka redne likvidacije,
3. spremembo tipa zastopnika (likvidator) in morebitno spremembo oseb, pooblaščenih za zastopanje.
(2) Predlogu za izbris vpisa začetka likvidacije je treba priložiti sklep skupščine o nadaljevanju družbe.
2.10. Predlog za vpis prenehanja družbe po skrajšanem postopku
33. člen
Predlogu za vpis sklepa o prenehanju družbe po skrajšanem postopku (394. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep vseh delničarjev o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, z vsebino, določeno v 395. členu ZGD,
2. pisne izjave vseh delničarjev z njihovimi notarsko overjenimi podpisi, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci in da prevzamejo obveznosti plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
34. člen
(1) Po preteku roka za ugovor, ali če je ugovor zavrnjen, sodišče po uradni dolžnosti izbriše delniško družbo iz sodnega registra.
(2) Če sodišče ugovoru ugodi in razveljavi sklep o prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razveljavitev vpiše v sodni register po uradni dolžnosti.
3. DRUŽBA Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO
3.1. Predlog za vpis ustanovitve
35. člen
(1) S predlogom za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo v sodni register (413. člen ZGD) je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. firma in skrajšana firma, če je v družbeni pogodbi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravno organizacijska oblika – družba z omejeno odgovornostjo;
4. dejavnost, kot je opredeljena v družbeni pogodbi. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene z družbeno pogodbo;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve družbene pogodbe;
6. v zvezi z družbeniki:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedeža družbenika,
– nominalna višina osnovnega vložka v tolarjih,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje družbe:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika (prokurist, poslovodja – direktor),
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila;
8. čas trajanja družbe, če je ustanovljena za določen čas;
9. v zvezi s člani nadzornega sveta, če družbena pogodba določa, da ima družba nadzorni svet:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– datum izvolitve ali imenovanja;
10. višina osnovnega kapitala.
(2) Predlogu za vpis ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo je treba priložiti:
1. odpravek notarskega zapisa družbene pogodbe,
2. seznam družbenikov z navedbo vložkov, ki so jih prevzeli,
3. če gre za stvarne vložke: poročilo o stvarnih vložkih in pravnih poslih, ki so bili opravljeni za pridobitev stvarnih vložkov,
4. potrdilo banke, ki vodi denarni račun družbe, da so bila v dobro tega računa prejeta nakazila denarnih vložkov s podatkom o skupni višini vplačanih denarnih vložkov, z izjavo banke, da lahko družba z denarnim dobroimetjem na računu prosto razpolaga,
5. poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov, če znaša skupna vrednost osnovnih vložkov, za katere se dajejo stvarni vložki, več kot 14,000.000 SIT,
6. overjen podpis poslovodij in prokuristov (če jih družba ima),
7. listino o varščini, če družbo ustanavlja en ustanovitelj in denarni del vložka ni v celoti vplačan pred vložitvijo predloga za vpis v sodni register.
3.2. Predlog za vpis sprememb in predložitev sklepov skupščine
36. člen
(1) Kadar je po določbah te uredbe posameznemu predlogu za vpis treba priložiti sklep skupščine družbe z omejeno odgovornostjo, se sklep predloži v notarsko overjenem prepisu notarskega zapisnika skupščine, na kateri je bil sprejet.
(2) Če je bil sklep sprejet s pošiljanjem glasov (drugi odstavek 441. člena ZGD), se predloži v notarsko overjenem prepisu notarskega zapisnika o sprejemu sklepa.
3.3. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža ali dejavnosti
37. člen
(1) Predlogu za spremembo firme, sedeža ali dejavnosti je treba priložiti sklep skupščine o spremembi firme, sedeža ali dejavnosti.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe družbene pogodbe in mu priložiti prečiščeno besedilo spremenjene družbene pogodbe z ustrezno spremenjenimi določbami o firmi, sedežu oziroma dejavnosti družbe, z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o spremembi firme, sedeža oziroma dejavnosti.
3.4. Predlogi za vpis v zvezi s spremembo osnovnega kapitala
3.4.1. Predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki
38. člen
(1) Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala z novimi vložki (četrti odstavek 450. člena v zvezi s tretjim odstavkom 451. člena ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala,
2. seznam družbenikov z navedbo novih vložkov, ki so jih prevzeli,
3. če se osnovni kapital poveča s stvarnimi vložki: poročilo o stvarnih vložkih in pravnih poslih, ki so bili opravljeni za pridobitev stvarnih vložkov,
4. potrdilo banke, ki vodi denarni račun družbe, da so bila v dobro tega računa prejeta nakazila denarnih vložkov s podatkom o skupni višini vplačanih denarnih vložkov, z izjavo banke, da lahko družba z denarnim dobroimetjem na računu prosto razpolaga,
5. poročilo pooblaščenega revizorja o vrednosti stvarnih vložkov, če znaša skupna vrednost osnovnih vložkov, za katere se dajejo stvarni vložki, več kot 14,000.000 SIT,
6. listino o prevzemu novih vložkov v obliki odpravka notarskega zapisa (453. člen ZGD).
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe družbene pogodbe in mu priložiti prečiščeno besedilo družbene pogodbe, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala, številu poslovnih deležev, družbenikih, nominalni višini njihovih osnovnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
(3) Kadar nove osnovne vložke prevzamejo novi družbeniki, je treba s predlogom iz prvega odstavka tega člena zahtevati tudi vpis teh sprememb.
3.4.2. Predlog za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe
39. člen
(1) Predlogu za vpis povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe (četrti odstavek 450. člena v zvezi s četrtim odstavkom 451. člena ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o povečanju osnovnega kapitala,
2. bilanco stanja iz drugega odstavka 334. člena ZGD, katere bilančni presečni dan je največ osem mesecev pred vložitvijo predloga za vpis povečanja osnovnega kapitala v register, z revizorjevim pritrdilnim mnenjem (prvi odstavek 335. člena ZGD) pri družbah z omejeno odgovornostjo, ki so zavezane k revidiranju letnih poročil.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe družbene pogodbe in mu priložiti prečiščeno besedilo družbene pogodbe, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala in nominalni višini osnovnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
3.4.3. Predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala
40. člen
(1) Predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala (četrti odstavek 450. člena v zvezi s prvim do četrtim odstavkom 454. člena ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
2. dokaz o objavah in datumih objav sklepa o zmanjšanju na način iz prve alinee drugega odstavka 454. člena ZGD,
3. dokaz o tem, da je družba poravnala zahtevke upnikom ali jim zagotovila varščino iz druge alinee drugega odstavka 454. člena ZGD.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe družbene pogodbe in mu priložiti prečiščeno besedilo družbene pogodbe, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala in nominalni višini osnovnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
3.4.4. Predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala po poenostavljenem postopku
41. člen
(1) Predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala po poenostavljenem postopku (četrti odstavek 450. člena v zvezi s petim odstavkom 454. člena ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
2. bilanco stanja, na podlagi katere je bil osnovni kapital zmanjšan, kot dokaz o izpolnjevanju pogojev iz drugega odstavka 354. člena ZGD.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe družbene pogodbe in mu priložiti prečiščeno besedilo družbene pogodbe z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala in nominalni višini osnovnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
3.4.5. Predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom poslovnih deležev
42. člen
(1) Predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom poslovnih deležev (četrti odstavek 450. člena v zvezi s šestim odstavkom 454. člena ZGD) je treba priložiti sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe družbene pogodbe in mu priložiti prečiščeno besedilo družbene pogodbe, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala, številu poslovnih deležev, družbenikih in nominalni višini njihovih osnovnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
(3) V objavi vpisa zmanjšanja osnovnega kapitala se upnike opozori na pravico iz 350. člena ZGD.
43. člen
(1) Predlogu za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom poslovnih deležev (četrti odstavek 450. člena v zvezi s šestim odstavkom 454. člena ZGD), če so bili poslovni deleži dani družbi na razpolago neodplačno, ali če se poslovni deleži umaknejo v breme bilančnega dobička ali statutarnih rezerv oziroma drugih rezerv iz dobička (tretji odstavek 356. člena ZGD), je treba priložiti:
1. sklep skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala,
2. bilanco stanja, iz katere so razvidni viri za pridobitev poslovnih deležev zaradi njihovega umika (tretji odstavek 356. člena ZGD).
(2) S predlogom za vpis iz prejšnjega odstavka je treba zahtevati tudi vpis spremembe družbene pogodbe in mu priložiti prečiščeno besedilo družbene pogodbe, z ustrezno spremenjenimi določbami o višini osnovnega kapitala, številu poslovnih deležev, družbenikih, nominalni višini njihovih osnovnih vložkov, skupaj z notarjevim potrdilom, da se spremenjene določbe družbene pogodbe ujemajo s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.
3.5. Predlogi za vpis v zvezi s spremembo družbenikov ali njihovih poslovnih deležev
3.5.1. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi odsvojitve ali dedovanja celotnega ali dela poslovnega deleža
44. člen
Predlogu za vpis spremembe družbenika je treba priložiti:
1. odpravek notarskega zapisa pogodbe o odsvojitvi celotnega ali dela poslovnega deleža,
2. pravnomočen sklep o dedovanju, če je bil družbenik fizična oseba ali dokaz o pravnem nasledstvu, če je bil družbenik pravna oseba.
3.5.2. Predlog za vpis spremembe družbenikov zaradi pogodbenega izstopa ali izključitve
45. člen
(1) Predlogu za vpis pogodbenega izstopa družbenika na podlagi prvega odstavka 436. člena ZGD je treba priložiti ustrezno izjavo o izstopu, dano v skladu z določbami družbene pogodbe.
(2) Predlogu za vpis pogodbene izključitve družbenika na podlagi prvega odstavka 436. člena ZGD je treba priložiti ustrezen sklep, sprejet v skladu z določbami družbene pogodbe.
3.5.3. Predlog za vpis spremembe družbenikov zaradi izključitve ali izstopa na podlagi sodne odločbe
46. člen
Predlogu za vpis izključitve ali izstopa družbenika na podlagi sodne odločbe je treba priložiti pravnomočno sodno odločbo o izključitvi ali izstopu družbenika.
3.5.4. Predlog za vpis sprememb poslovnih deležev družbenikov zaradi izstopa oziroma izključitve družbenika
47. člen
(1) Za predlog za vpis prevzema novih poslovnih deležev zaradi izstopa oziroma izključitve (drugi stavek tretjega odstavka 437. člena v zvezi s tretjim odstavkom 451. člena ZGD), kjer se za to vplačajo novi vložki, se smiselno uporabljajo določila 38. člena te uredbe.
(2) Za predlog za vpis povečanja poslovnih deležev zaradi izstopa oziroma izključitve (drugi stavek tretjega odstavka 437. člena v zvezi s četrtim odstavkom 451. člena ZGD), za kar se uporabijo sredstva družbe, se smiselno uporabljajo določbe 39. člena te uredbe.
3.5.5. Predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi izstopa oziroma izključitve družbenika
48. člen
Za predlog za vpis zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi izstopa oziroma izključitve se smiselno uporabljajo določila 40. člena te uredbe.
3.6. Predlog za vpis spremembe zastopnikov
49. člen
Predlogu za vpis spremembe zastopnikov je treba priložiti:
1. sklep skupščine oziroma drugega pristojnega organa,
2. overjen podpis novih zastopnikov.
3.7. Predlog za vpis spremembe družbene pogodbe
50. člen
Predlogu za vpis spremembe družbene pogodbe (četrti odstavek 450. člena ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o spremembi družbene pogodbe,
2. prečiščeno besedilo družbene pogodbe,
3. notarjevo potrdilo, da se spremenjene določbe pogodbe ujemajo s sklepom o spremembi družbene pogodbe.
3.8. Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe po skrajšanem postopku
51. člen
Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 30. do 34. člena te uredbe.
3.9. Družba z enim družbenikom
52. člen
(1) Določbe 35. do 51. člena te uredbe se smiselno uporabljajo za vpise pri družbi z omejeno odgovornostjo z enim družbenikom (7. oddelek šestega poglavja ZGD), pri čemer družbeno pogodbo nadomešča akt o ustanovitvi, sklep skupščine pa v knjigo sklepov vpisan sklep edinega družbenika.
(2) Sklep edinega družbenika o spremembi akta o ustanovitvi je treba predložiti v notarsko overjenem prepisu notarskega zapisnika o potrditvi sklepa družbenika, v katerem je notar potrdil, da je sklep vpisan v knjigo sklepov.
(3) Sklep edinega družbenika o drugih vprašanjih iz 439. člena ZGD je treba predložiti z vpogledom ali z notarsko overjenim prepisom iz knjige sklepov.
4. DRUŽBA Z NEOMEJENO ODGOVORNOSTJO
4.1. Predlog za vpis ustanovitve
53. člen
S predlogom za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo (79. člen ZGD) v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. firma in skrajšana firma, če je v družbeni pogodbi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – družba z neomejeno odgovornostjo;
4. dejavnost, kot je opredeljena v družbeni pogodbi. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene z družbeno pogodbo;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve družbene pogodbe;
6. v zvezi z družbeniki:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedeža družbenika,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
7. v zvezi z osebami, ki so pooblaščene za zastopanje:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika (družbenik, prokurist),
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila;
8. čas trajanja družbe z neomejeno odgovornostjo, če je ustanovljena za določen čas.
54. člen
Predlogu za vpis ustanovitve družbe z neomejeno odgovornostjo je treba priložiti:
1. družbeno pogodbo,
2. overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje.
4.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika
55. člen
(1) Predlogu za spremembo firme, sedeža ali dejavnosti je treba priložiti sklep družbenikov o spremembi firme, sedeža ali dejavnosti, sprejet po pravilih o spremembi družbene pogodbe.
(2) Predlogu za vpis spremembe zastopnika je treba priložiti akt, na katerem takšna sprememba temelji.
4.3. Predlogi v zvezi z vpisom spremembe družbenika
4.3.1. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi odpovedi družbene pogodbe
56. člen
Predlogu za vpis spremembe družbenika zaradi odpovedi družbene pogodbe (107. člen ZGD) je treba priložiti:
1. listino o odpovedi pogodbe,
2. dokaz o vročitvi listine o odpovedi drugim družbenikom.
4.3.2. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi izključitve
57. člen
Predlogu za vpis spremembe družbenika zaradi izključitve (108. člen ZGD) je treba priložiti pravnomočno sodbo o izključitvi družbenika.
4.3.3. Predlog za vpis spremembe družbenika zaradi smrti oziroma prenehanja
58. člen
Predlogu za vpis spremembe družbenika zaradi smrti oziroma prenehanja (111. člen ZGD) je treba priložiti:
1. smrtovnico, če je bil družbenik fizična oseba,
2. overjen prevod listine pristojnega organa o prenehanju družbenika, če je bil družbenik tuja pravna oseba.
4.4. Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe po skrajšanem postopku
59. člen
Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe z neomejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 30. do 34. člena te uredbe.
5. KOMANDITNA DRUŽBA
5.1. Predlog za vpis ustanovitve
60. člen
S predlogom za vpis ustanovitve komanditne družbe (137. člen ZGD) v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. firma in skrajšana firma, če je v družbeni pogodbi določeno, da posluje družba s skrajšano firmo,
2. sedež (kraj) in poslovni naslov,
3. pravnoorganizacijska oblika – komanditna družba;
4. dejavnost, kot je opredeljena v družbeni pogodbi. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene z družbeno pogodbo;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve družbene pogodbe;
6. v zvezi z družbeniki:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedeža družbenika,
– opredelitev družbenika kot komanditista oziroma komplementarja,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve,
– višina vložka, če je družbenik komanditist;
7. v zvezi z osebami, ki so pooblaščene za zastopanje komanditne družbe:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika (komplementar, prokurist),
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila;
8. čas trajanja komanditne družbe, če je ustanovljena za določen čas.
61. člen
Predlogu za vpis ustanovitve komanditne družbe (137. člen ZGD) je treba priložiti:
1. družbeno pogodbo,
2. sporazum družbenikov o oceni nedenarnega vložka komanditista,
3. overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje.
5.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika
62. člen
(1) Predlogu za spremembo firme, sedeža ali dejavnosti je treba priložiti sklep družbenikov o spremembi firme, sedeža ali dejavnosti, sprejet po pravilih o spremembi družbene pogodbe.
(2) Predlogu za vpis spremembe zastopnika je treba priložiti akt, na katerem takšna sprememba temelji.
5.3. Predlogi vpisov v zvezi s spremembo družbenika
63. člen
Za predloge vpisov v zvezi s spremembo družbenika se smiselno uporabljajo določbe 56. do 58. člena te uredbe.
5.4. Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem družbe po skrajšanem postopku
64. člen
Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem komanditne družbe po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 30. do 34. člena te uredbe.
6. DVOJNA DRUŽBA
65. člen
Družbi, ki se ustanovi samo zaradi vključitve kot komplementar oziroma družbenik v dvojno družbo (154. člen, drugi odstavek 399. člena in 158. člen ZGD), ni treba s predlogom za ustanovitev družbe zahtevati vpisa dejavnosti, ampak je dovolj navedba, da je družba komplementar oziroma družbenik dvojne družbe.
7. KOMANDITNA DELNIŠKA DRUŽBA
7.1. Predlog za vpis ustanovitve komanditne delniške družbe
66. člen
S predlogom za vpis ustanovitve komanditne delniške družbe (399. in 198. člen ZGD) v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da posluje družba s skrajšano firmo;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – komanditna delniška družba;
4. dejavnost, kot je opredeljena v statutu. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene s statutom;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema statuta pri simultani ustanovitvi oziroma datum ustanovne skupščine pri sukcesivni ustanovitvi;
6. v zvezi z ustanovitelji – osebami, ki so sprejele statut:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje komanditne delniške družbe:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika (prokurist, član uprave),
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila;
8. čas trajanja komanditne delniške družbe, če je ustanovljena za določen čas;
9. v zvezi s člani nadzornega sveta, če ima družba nadzorni svet:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– datum izvolitve oziroma imenovanja;
10. višina osnovnega kapitala;
11. višina odobrenega kapitala, če statut pooblašča upravo, da osnovni kapital poveča z izdajo novih delnic za vložke.
67. člen
Predlogu za vpis ustanovitve komanditne delniške družbe je treba priložiti:
1. potrdilo banke, ki vodi denarni račun družbe, da so bila v dobro tega računa prejeta nakazila denarnih vložkov s podatkom o skupni višini vplačanih denarnih vložkov, z izjavo banke, da lahko družba z denarnim dobroimetjem na računu prosto razpolaga,
2. zagotovilo ustanoviteljev, da so seznanjeni z dolžnostjo obveščanja sodišča ter da ni zadržkov oziroma okoliščin, ki bi nasprotovale določbi četrtega odstavka 246. člena ZGD,
3. statut v obliki odpravka notarskega zapisa, listine, na podlagi katerih je bil statut pripravljen, in listine, na podlagi katerih so ustanovitelji prevzeli delnice,
4. obračun ustanovitvenih stroškov, ki gredo v breme družbe,
5. listine o imenovanju uprave in nadzornega sveta,
6. ustanovitveno poročilo in revizijsko poročilo članov uprave in nadzornega sveta ter ustanovitvenih revizorjev. Tem poročilom morajo biti priložene tudi listine, na katerih temeljijo bistvene ugotovitve iz omenjenih poročil,
7. overjeni podpisi vseh članov uprave in drugih zastopnikov.
7.2. Predlogi drugih vpisov
68. člen
Za predloge drugih vpisov v zvezi s komanditno delniško družbo se smiselno uporabljajo določbe te uredbe iz poglavja o delniški družbi.
8. ZADRUGE
8.1. Predlog za vpis ustanovitve zadruge
69. člen
S predlogom za vpis ustanovitve zadruge v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov (56. člen zakona o zadrugah, Uradni list RS, št. 13/92, 7/93, 13/93):
1. firma in skrajšana firma, če je v aktu o ustanovitvi določeno, da posluje zadruga s skrajšano firmo;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – zadruga z omejeno odgovornostjo ali zadruga brez odgovornosti;
4. dejavnost, kot je opredeljena v aktu o ustanovitvi. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene z aktom o ustanovitvi;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema akta o ustanovitvi;
6. v zvezi z ustanovitelji zadruge:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedež člana,
– vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti zadruge ne odgovarja oziroma za obveznosti omejeno odgovarja, z navedbo višine zneska, do katerega odgovarja,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve,
– višina vpisanega deleža ustanovitelja;
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje zadruge:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika (predsednik zadruge, direktor zadruge, prokurist),
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila;
8. čas trajanja zadruge, če je ustanovljena za določen čas.
70. člen
Predlogu za vpis ustanovitve zadruge je treba priložiti:
1. akt o ustanovitvi zadruge (z zadružnimi pravili, ki so sestavni del tega akta),
2. overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje.
8.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika
71. člen
Za predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in zastopnika se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi, s tem da notarska oblika ni potrebna.
8.3. Predlog vpisov v zvezi s spremembo članov
8.3.1. Predlog za vpis spremembe člana zaradi sprejema v članstvo po ustanovitvi zadruge
72. člen
Predlogu za vpis spremembe člana zaradi sprejema v članstvo po ustanovitvi zadruge je treba priložiti:
1. pristopno izjavo,
2. sklep organa zadruge, če tako določajo zadružna pravila.
8.3.2. Predlog za vpis spremembe člana zaradi izstopa
73. člen
Predlogu za vpis spremembe člana zaradi izstopa je treba priložiti izjavo o odpovedi.
8.3.3. Predlog za vpis spremembe člana zaradi izključitve
74. člen
Predlogu za vpis izključitve člana je treba priložiti sklep organa zadruge o izključitvi oziroma pravnomočno sodno odločbo o izključitvi, če je bil sprožen sodni spor.
8.3.4. Predlog za vpis spremembe člana zaradi smrti oziroma prenehanja
75. člen
Predlogu za vpis spremembe člana zaradi smrti oziroma prenehanja je treba priložiti:
1. smrtovnico, če je bil član fizična oseba,
2. overjen prevod listine pristojnega organa o prenehanju družbenika, če je bil član tuja pravna oseba.
9. ZAVOD
9.1. Ustanovitev zavoda
76. člen
S predlogom za vpis ustanovitve zavoda v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. ime in skrajšano ime, če je v aktu o ustanovitvi določeno, da posluje zavod s skrajšanim imenom;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – zavod;
4. dejavnost, kot je navedena v aktu o ustanovitvi. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene z aktom o ustanovitvi;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema akta o ustanovitvi;
6. v zvezi z ustanovitelji:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedeža ustanovitelja,
– vrsta in obseg odgovornosti za obveznosti subjekta vpisa: za obveznosti zavoda odgovarja z vsem svojim premoženjem oziroma za obveznosti zavoda ne odgovarja, če je tako izrecno določeno z zakonom ali aktom o ustanovitvi,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje zavoda:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika (direktor),
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila.
77. člen
Predlogu za vpis ustanovitve zavoda je treba priložiti:
1. akt o ustanovitvi zavoda,
2. dokaz o zagotovljenih sredstvih,
3. overjen podpis oseb, pooblaščenih za zastopanje.
9.2. Predlog za vpis spremembe imena, sedeža, dejavnosti in zastopnikov
78. člen
Za predlog za vpis spremembe imena, sedeža, dejavnosti in zastopnikov se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi, s tem da notarska oblika ni potrebna.
9.3. Predlog za vpis spremembe ustanoviteljev
79. člen
Predlogu za vpis spremembe ustanovitelja je treba priložiti listino o spremembi akta o ustanovitvi.
10. PODRUŽNICA
10.1. Predlog za vpis ustanovitve podružnice (oziroma organizacijske enote zavoda)
80. člen
S predlogom za vpis podružnice v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. ime podružnice;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – podružnica;
4. dejavnost, kot je opredeljena v aktu o ustanovitvi. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene z aktom o ustanovitvi;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sprejema sklepa o ustanovitvi;
6. v zvezi z ustanoviteljem – matično družbo:
– enotna identifikacijska številka,
– firma in skrajšana firma, če je v statutu določeno, da matična družba posluje s skrajšano firmo,
– sedež (kraj) in poslovni naslov,
– država sedeža ustanovitelja;
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje podružnice:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika,
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila.
81. člen
(1) Če je ustanovitelj podružnice domača pravna oseba, je predlogu za vpis ustanovitve podružnice (31. člen ZGD) treba priložiti ustrezen sklep pravne osebe o ustanovitvi podružnice.
(2) Če je ustanovitelj podružnice tuja pravna oseba, je predlogu za vpis ustanovitve podružnice (562. člen ZGD) treba priložiti:
1. izpisek iz registra, iz katerega sta razvidna vsebina in datum vpisa matične družbe,
2. sklep organa upravljanja o ustanovitvi podružnice,
3. prepis pravil oziroma pogodbe družbenikov, ki mora biti overjeno po notarju,
4. overjeno poslovno poročilo zadnjega poslovnega leta tuje družbe v skrajšani obliki.
(3) Listine iz drugega odstavka tega člena je treba priložiti v izvirniku in overjenem prevodu.
10.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika
82. člen
Predlogu za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti ali zastopnika je treba priložiti ustrezen sklep ustanovitelja.
10.3. Predlog za vpis prenehanja podružnice
83. člen
Predlogu za vpis prenehanja podružnice je treba priložiti sklep ustanovitelja o prenehanju podružnice.
11. SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK
11.1. Predlog za vpis samostojnega podjetnika
84. člen
S predlogom za vpis samostojnega podjetnika (drugi odstavek 72. člena ZGD) v sodni register je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. firma in skrajšana firma, če se podjetnik odloči, da posluje pod skrajšano firmo;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – samostojni podjetnik;
4. dejavnost. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih Standardne klasifikacije dejavnosti;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu priglasitve Davčni upravi Republike Slovenije oziroma datumu vložitve predloga sodišču, če pred vložitvijo predloga še ni bil priglašen kot samostojni podjetnik pri Davčni upravi Republike Slovenije;
6. v zvezi s samostojnim podjetnikom:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– država bivališča;
7. v zvezi z osebami, ki so poleg samostojnega podjetnika pooblaščene za zastopanje:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime,
– naslov bivanja,
– tip zastopnika (prokurist),
– način zastopanja (posamično, skupno),
– datum podelitve pooblastila.
85. člen
Predlogu za vpis samostojnega podjetnika v sodni register je treba priložiti dokazila in izjavo samostojnega podjetnika o izpolnjevanju pogojev za vpis v sodni register iz tretjega in četrtega odstavka 52. člena ZGD.
11.2. Predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in prokurista
86. člen
Za predlog za vpis spremembe firme, sedeža, dejavnosti in prokurista se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi, s tem da notarska oblika ni potrebna.
11.3. Predlog za vpis prenehanja samostojnega podjetnika
87. člen
Predlogu za vpis prenehanja (76. člen ZGD) je treba priložiti izjavo samostojnega podjetnika, da ne bo več posloval.
12. NAMERAVANA FIRMA
12.1. Predlog za vpis nameravane firme
88. člen
S predlogom za vpis nameravane firme je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. firma;
2. v zvezi s prijaviteljem:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež.
13. GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE
13.1. Priglasitev za vpis ustanovitve gospodarskega interesnega združenja
89. člen
S predlogom za vpis ustanovitve gospodarskega interesnega združenja v sodni register (498. člen ZGD) je treba zahtevati vpis naslednjih podatkov:
1. ime združenja;
2. sedež (kraj) in poslovni naslov;
3. pravnoorganizacijska oblika – gospodarsko interesno združenje;
4. dejavnost, kot je opredeljena v pogodbi o ustanovitvi. V predlogu za vpis mora biti dejavnost razčlenjena po ustreznih šifrah in imenih Standardne klasifikacije dejavnosti, pod katere se razvrščajo dejavnosti družbe, opredeljene s pogodbo o ustanovitvi;
5. datum ustanovitve, ki je enak datumu sklenitve pogodbe o ustanovitvi;
6. v zvezi s člani združenja:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– država bivališča oziroma sedeža člana,
– datum vstopa, ki je enak datumu ustanovitve;
7. v zvezi z osebami, pooblaščenimi za zastopanje gospodarskega interesnega združenja, ali člani uprave:
– enotna identifikacijska številka,
– priimek in ime oziroma firma,
– naslov bivanja oziroma sedež,
– tip zastopnika (član uprave, stalni predstavnik pravne osebe z navedbo, predstavnik katere pravne osebe je),
– način zastopanja (skupno, posamično),
– datum podelitve pooblastila;
8. čas trajanja gospodarskega interesnega združenja, če je ustanovljeno za določen čas.
90. člen
Predlogu za vpis ustanovitve gospodarskega interesnega združenja je treba priložiti odpravek notarskega zapisa pogodbe o ustanovitvi.
13.2. Predlog za vpis spremembe imena združenja, sedeža, dejavnosti, zastopnikov ali članov uprave
91. člen
Za priglasitve za vpis spremembe imena združenja, sedeža, dejavnosti, zastopnikov ali članov uprave se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi.
13.3. Predlog za vpis spremembe članov združenja
92. člen
(1) Predlogu za vpis pristopa novega člana oziroma izstopa člana (502. člen ZGD) je treba priložiti ustrezne listine o izpolnjevanju pogojev, določenih v veljavnih predpisih oziroma pogodbi o ustanovitvi.
(2) Predlogu vpisa izstopa člana iz združenja je treba priložiti dokazilo o njegovem poravnanju obveznosti iz drugega odstavka 502. člena ZGD.
13.4. Predlogi vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem združenja po skrajšanem postopku
93. člen
Za predloge vpisov v zvezi z redno (prostovoljno) likvidacijo in prenehanjem združenja po skrajšanem postopku se smiselno uporabljajo določbe 30. do 34. člena te uredbe.
14. EVROPSKO GOSPODARSKO INTERESNO ZDRUŽENJE
14.1. Predlogi za vpis v zvezi z evropskim gospodarskim interesnim združenjem
94. člen
Za predloge vpisov v zvezi z Evropskim gospodarskim interesnim združenjem (v nadaljevanju: EGIZ) se smiselno uporabljajo določbe 89. do 93. člena te uredbe, če ni drugače določeno v 95. do 97. členu te uredbe.
14.2. Predlog za vpis podružnice EGIZ
95. člen
(1) Za predlog za vpis ustanovitve podružnice EGIZ se smiselno uporabljajo določbe 80. do 83. člena te uredbe, če ni v drugem odstavku tega člena drugače določeno.
(2) Predlogu za vpis ustanovitve podružnice, če je sedež EGIZ v drugi državi članici EU, je treba priložiti v overjenem prevodu kopije tistih listin, ki jih je treba predložiti registru države, kjer je sedež EGIZ. (10. člen uredbe Evropske skupnosti, št. 2137/85 z dne 25. julija 1985 – uredba ES).
14.3. Predlog za vpis spremembe sedeža EGIZ
96. člen
(1) Predlogu za vpis novega sedeža, ki je prej bil v drugi državi članici, je treba priložiti tudi dokaz o objavi predloga takšne spremembe sedeža (prvi odstavek 14. člena uredbe ES).
(2) Predlogu izbrisa v Republiki Sloveniji registriranega EGIZ, pri čemer je izbris posledica registracije EGIZ v drugi državi članici na podlagi spremembe sedeža, se priloži dokaz o registraciji EGIZ v pristojnem registru druge države članice (drugi odstavek 14. člena uredbe ES).
14.4. Predlog za vpis izključitve člana EGIZ
97. člen
Predlogu vpisa izključitve člana je treba priložiti ustrezno pravnomočno sodno odločbo o izključitvi člana iz EGIZ (drugi odstavek 27. člena uredbe ES).
15. POVEZANE DRUŽBE
15.1. Predlog za vpis sklenitve podjetniške pogodbe
98. člen
V predlogu za vpis pogodbe (469. člen ZGD) je treba navesti vrsto pogodbe in priložiti:
1. podjetniško pogodbo,
2. sklep skupščine odvisne družbe o soglasju k pogodbi, zapisnik tega sklepa in njegove priloge v izvirniku ali notarsko overjenem prepisu,
3. sklep skupščine obvladujoče družbe o soglasju k pogodbi, če je veljavnost pogodbe odvisna od tega sklepa.
15.2. Predlog za vpis spremembe podjetniške pogodbe
99. člen
Predlogu za vpis spremembe podjetniške pogodbe (470. člen ZGD) je treba priložiti:
1. spremembo podjetniške pogodbe,
2. sklepe skupščin odvisne in obvladujoče družbe ter zunanjih delničarjev, če gre za spremembe podjetniške pogodbe iz drugega odstavka 370. člena ZGD.
15.3. Predlog za vpis prenehanja podjetniške pogodbe
100. člen
Predlogu za vpis prenehanja podjetniške pogodbe (473. člen ZGD) je treba priložiti:
1. listino o razvezi oziroma odpovedi pogodbe,
2. sklep iz tretjega odstavka 471. člena ZGD oziroma drugega odstavka 472. člena ZGD.
15.4. Predlog za vpis vključene družbe
101. člen
Predlogu za vpis vključitve z večinskim sklepom (488. člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep skupščine o vključitvi v glavno družbo,
2. soglasje skupščine glavne družbe.
15.5. Predlog za vpis prenehanja vključitve
102. člen
Predlogu za vpis prenehanja vključitve (494. člen ZGD) je treba priložiti sklep skupščine vključene družbe, ali dokazilo, da glavna družba ni več delniška družba s sedežem v Republiki Sloveniji, ali dokazilo, da vse delnice vključene družbe niso več v rokah glavne družbe, ali dokazilo o prenehanju glavne družbe.
16. STATUSNA PREOBLIKOVANJA
16.1. Skupne določbe
103. člen
Kadar se imetniki deležev oziroma delnic v skladu z zakonom lahko odpovedo posameznim pravicam, ki jih imajo v postopku statusnih preoblikovanj, se to pravno dejstvo dokazuje bodisi s priložitvijo odpravka notarskega zapisa izjave o odpovedi, bodisi s predložitvijo notarskega zapisnika zasedanja skupščine, na katerem je bila izjava o odpovedi dana.
104. člen
(1) Predlogu, s katerim se sodišču predloži pogodba o pripojitvi oziroma spojitvi (prvi odstavek 516. člena ZGD), je treba priložiti odpravek notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi oziroma spojitvi, ki jo je pred tem pregledal nadzorni svet družbe.
(2) V primeru delitve z ustanovitvijo novih družb je predlogu, s katerim se sodišču predloži delitveni načrt (prvi odstavek 533. f člena ZGD), treba priložiti delitveni načrt, ki ga je pred tem pregledal nadzorni svet družbe.
(3) V primeru delitve s prevzemom je predlogu, s katerim se sodišču predloži pogodba o delitvi in prevzemu (1. točka prvega odstavka 533. o člena ZGD), treba priložiti odpravek notarskega zapisa pogodbe o delitvi in prevzemu.
16.2. Združitev družb
16.2.1. Predlog za vpis pripojitve
105. člen
(1) Predlogu za vpis pripojitve pri prevzemni družbi (520. člen ZGD) je treba priložiti:
1. izjavo uprave vsake družbe, ki je udeležena pri pripojitvi, iz prve točke drugega odstavka 520. člena ZGD,
2. kadar po prvem odstavku 528. člena ZGD o soglasju za pripojitev ni odločala skupščina prevzemne družbe: izjavo uprave prevzemne družbe, da delničarji prevzemne družbe niso uresničili pravice zahtevati, da naj o soglasju za pripojitev odloča skupščina prevzemne družbe, ali so se tej pravici odpovedali v obliki notarskega zapisa,
3. odpravek notarskega zapisa pogodbe o pripojitvi,
4. zapisnike zasedanj skupščin vseh družb, ki so udeležene pri pripojitvi, na katerih so odločale o soglasju za pripojitev,
5. poročilo oziroma poročila uprav vseh družb, ki so udeležene pri pripojitvi, o pripojitvi (513. člen ZGD), razen kadar so se temu vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (peti odstavek 528. člena ZGD),
6. poročilo oziroma poročila o reviziji pripojitve (514. člen), razen kadar so se temu vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (peti odstavek 528. člena ZGD), oziroma če revizije ni zahteval noben družbenik družbe z omejeno odgovornostjo (drugi odstavek 532.c člena ZGD),
7. poročila nadzornega sveta vseh družb, ki so udeležene pri pripojitvi, o pregledu pripojitve s strani nadzornega sveta (514. a člen ZGD), razen v primeru družbe z omejeno odgovornostjo, kadar so se družbeniki veljavno odpovedali (prvi odstavek 532.c člena ZGD),
8. zaključna poročila prevzete(ih) družb(e),
9. dokaz, da je bila nameravana pripojitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 516. člena ZGD, razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (peti odstavek 528. člena ZGD),
10. izjave oseb iz tretjega odstavka 512. člena ZGD v obliki odpravka notarskega zapisa, kadar so se te zavezale plačati denarno odpravnino oziroma denarno doplačilo,
11. izjavo zastopnika za prevzem delnic, da so mu bile izročene delnice oziroma vplačan denarni znesek za izplačilo denarnih doplačil (521. člen ZGD).
(2) Kadar so v primeru poenostavljene pripojitve (528. člen ZGD) delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, zahtevali, da skupščina te družbe odloči o soglasju za pripojitev, je predlogu za vpis pripojitve pri prevzemni družbi treba priložiti soglasje prevzemne družbe za pripojitev.
(3) Kadar so se upravičenci odpovedali pravici do dodatnega denarnega doplačila, je predlogu za vpis pripojitve pri prevzemni družbi treba priložiti izjavo o odpovedi upravičencev do dodatnega denarnega doplačila (tretji odstavek 529. b člena ZGD) v obliki odpravka notarskega zapisa, če izjava ni v zapisniku skupščine.
(4) Če je zaradi pripojitve prevzemna družba povečala osnovni kapital oziroma če je pri prevzemni družbi, ki je družba z omejeno odgovornostjo, prišlo do spremembe družbenikov, je s predlogom za vpis pripojitve pri prevzemni družbi treba zahtevati tudi vpis teh sprememb in predlogu priložiti listine po pravilih, ki veljajo za posamezno od teh sprememb.
(5) Po vpisu pripojitve pri prevzemni družbi v sodni register sodišče prevzeto družbo oziroma prevzete družbe izbriše po uradni dolžnosti.
16.2.2. Predlog za vpis spojitve
106. člen
(1) S predlogom za vpis spojitve je treba predlagati tudi vpis ustanovitve družbe, ki s spojitvijo nastane.
(2) Za predlog za vpis ustanovitve družbe, ki s spojitvijo nastane, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki veljajo za vpis ustanovitve družbe, organizirane v enaki pravnoorganizacijski obliki kot družba, ki s spojitvijo nastane.
(3) Družbe, ki se spajajo, veljajo za ustanoviteljice novoustanovljene družbe.
107. člen
(1) Predlogu za vpis spojitve (530. člen ZGD) je treba priložiti:
1. izjave uprav vseh družb, ki so udeležene pri spojitvi iz prve točke drugega odstavka 520. člena ZGD,
2. opravek notarskega zapisa pogodbe o spojitvi,
3. zapisnike zasedanj skupščin vseh družb, ki so udeležene pri spojitvi, na katerih so odločale o soglasju za spojitev,
4. poročilo oziroma poročila uprav družb, ki so udeležene pri spojitvi, o spojitvi (513. člen ZGD), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (peti odstavek 528. člena ZGD),
5. poročilo oziroma poročila o reviziji spojitve (514. člen), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (peti odstavek 528. člena ZGD), oziroma če revizije ni zahteval noben družbenik družbe z omejeno odgovornostjo (drugi odstavek 532.c člena ZGD),
6. poročila nadzornega sveta vseh družb, ki so udeležene pri spojitvi, o pregledu spojitve s strani nadzornega sveta (514.a člen ZGD), razen v primeru družbe z omejeno odgovornostjo, kadar so se družbeniki veljavno odpovedali (prvi odstavek 532.c člena ZGD),
7. zaključna poročila vseh družb, ki so udeležene pri spojitvi,
8. dokaz, da je bila nameravana spojitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 516. člena ZGD, razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (peti odstavek 528. člena ZGD),
9. izjave oseb iz tretjega odstavka 512. člena ZGD v obliki odpravka notarskega zapisa, kadar so se te zavezale plačati denarno odpravnino oziroma denarno doplačilo,
10. izjavo zastopnika za prevzem delnic, da so mu bile izročene delnice oziroma vplačan denarni znesek za izplačilo denarnih doplačil (521. člen ZGD).
(2) Kadar so se upravičenci odpovedali pravici do dodatnega denarnega doplačila, je predlogu za vpis spojitve pri prevzemni družbi treba priložiti izjavo o odpovedi upravičencev do dodatnega denarnega doplačila (529.b člen ZGD) v obliki odpravka notarskega zapisa, če izjava ni v zapisniku skupščine.
(3) Uprava novoustanovljene družbe mora vpis ustanovitve s spojitvijo nastale družbe prijaviti registru vseh družb, ki so se spojile.
(4) Po vpisu novoustanovljene družbe sodišče po uradni dolžnosti izbriše družbe, ki so se spojile.
16.3. Delitev družb
16.3.1. Predlog za vpis razdelitve z ustanovitvijo novih družb
108. člen
(1) Predlogu za vpis razdelitve z ustanovitvijo novih družb pri prenosni družbi je treba priložiti:
1. izjavo uprave prenosne družbe iz prve točke drugega odstavka 533.k člena ZGD,
2. delitveni načrt,
3. izjave o soglasju posameznih imetnikov deležev, kadar so te potrebne za veljavnost sklepa o soglasju za delitev (533.i člen ZGD),
4. poročilo uprave o delitvi (533.č člen ZGD), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (sedmi odstavek 533.č člena ZGD),
5. poročilo o reviziji delitve (533.d člen ZGD), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (osmi odstavek 533.d člena ZGD),
6. poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve (533.e člen ZGD),
7. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 533.f člena ZGD,
8. izjave oseb iz tretjega odstavka 533.b člena ZGD v obliki odpravka notarskega zapisa, kadar so se te osebe zavezale plačati denarno odpravnino oziroma denarno doplačilo,
9. dokaze o zagotovitvi zavarovanja iz petega odstavka 533.j člena ZGD,
10. kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba in je izdala delnice različnih razredov: izreden sklep delničarjev vsakega razreda v skladu z drugim odstavkom 533.g člena ZGD,
11. pri delitvah, ki ne ohranjajo kapitalskih razmerij, morebitne naknadne izjave o soglasju v skladu s tretjim odstavkom 533.g člena ZGD, kadar je soglasje teh imetnikov deležev prenosne družbe predpostavka za veljavnost sklepa.
(2) Za predlog za vpis ustanovitve novih družb, ki z delitvijo nastanejo, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki veljajo za vpis ustanovitve družbe, organizirane v enaki pravnoorganizacijski obliki kot družba, ki z delitvijo nastane.
(3) Pri prenosni družbi je treba v register vpisati, da je družba prenehala zaradi delitve, in vpisati firme in številke registrskih vložkov novih družb.
16.3.2. Predlog za vpis razdelitve s prevzemom
109. člen
(1) Predlogu za vpis razdelitve s prevzemom pri prenosni družbi je treba priložiti:
1. izjave uprav vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, iz prve točke drugega odstavka 533.k člena ZGD,
2. odpravek notarskega zapisa pogodbe o delitvi in prevzemu,
3. izjave o soglasju posameznih imetnikov deležev, kadar so te potrebne za veljavnost sklepa o soglasju za delitev (533.i člen ZGD),
4. poročilo uprav vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, o delitvi (533.č člen), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s petim odstavkom 528. člena ZGD),
5. poročila vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, o reviziji delitve (533.d člen), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s petim odstavkom 528. člena ZGD), ali kadar pri družbi z omejeno odgovornostjo revizije ni zahteval noben družbenik (tretji odstavek 533.o člena v zvezi z drugim odstavkom 532.c člena ZGD),
6. poročilo nadzornega sveta o delitvi (533.e člen), razen kadar pri družbi z omejeno odgovornostjo poročila nadzornega sveta ni zahteval noben družbenik (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s prvim odstavkom 532.c člena ZGD),
7. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 533.f člena ZGD, razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s petim odstavkom 528. člena ZGD),
8. izjave oseb iz tretjega odstavka 533.b člena ZGD, v obliki odpravka notarskega zapisa, kadar so se te osebe zavezale plačati denarno odpravnino oziroma denarno doplačilo,
9. dokaze o zagotovitvi zavarovanja iz petega odstavka 533.j člena ZGD,
10. zapisnike zasedanj skupščin vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, na katerih so odločale o soglasju za delitev,
11. kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba in je izdala delnice različnih razredov: izreden sklep delničarjev vsakega razreda v skladu z drugim odstavkom 533.g člena ZGD,
12. pri delitvah, ki ne ohranjajo kapitalskih razmerij, morebitne naknadne izjave o soglasju v skladu s tretjim odstavkom 533.g člena ZGD, kadar je soglasje teh imetnikov deležev prenosne družbe predpostavka za veljavnost sklepa.
(2) Pri prenosni družbi je treba v register vpisati, da je družba prenehala zaradi delitve, in vpisati firme in številke registrskih vložkov novih družb.
16.3.3. Predlog za vpis oddelitve z ustanovitvijo novih družb
110. člen
(1) Predlogu za vpis oddelitve z ustanovitvijo novih družb pri prenosni družbi je treba priložiti:
1. izjavo uprave prenosne družbe iz prve točke drugega odstavka 533.k člena ZGD,
2. delitveni načrt,
3. izjave o soglasju posameznih imetnikov deležev, kadar so te potrebne za veljavnost sklepa o soglasju za delitev (533.i člen ZGD),
4. poročilo uprave o delitvi (533.č člen ZGD), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (sedmi odstavek 533.č člena ZGD),
5. poročilo o reviziji delitve (533.d člen ZGD), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (osmi odstavek 533.d člena ZGD),
6. poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve (533.e člen),
7. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 533.f člena ZGD,
8. izjave oseb iz tretjega odstavka 533.b člena ZGD v obliki odpravka notarskega zapisa, kadar so se te osebe zavezale plačati denarno odpravnino oziroma denarno doplačilo,
9. dokaze o zagotovitvi zavarovanja iz petega odstavka 533.j člena ZGD,
10. zapisnik zasedanja skupščine prenosne družbe, na kateri se je odločalo o soglasju za delitev,
11. kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba in je izdala delnice različnih razredov: izreden sklep delničarjev vsakega razreda v skladu z drugim odstavkom 533.g člena ZGD,
12. pri delitvah, ki ne ohranjajo kapitalskih razmerij, morebitne naknadne izjave o soglasju v skladu s tretjim odstavkom 533.g člena ZGD, kadar je soglasje teh imetnikov deležev prenosne družbe predpostavka za veljavnost sklepa.
(2) Za predlog za vpis ustanovitve novih družb, ki z delitvijo nastanejo, se smiselno uporabljajo določbe te uredbe, ki veljajo za vpis ustanovitve družbe, organizirane v enaki pravnoorganizacijski obliki kot družba, ki z delitvijo nastane.
(3) Pri vpisu novih družb je treba v register vpisati, da je družba nastala z oddelitvijo, in firmo prenosne družbe ter številko registrskega vložka, pod katerim je prenosna družba vpisana v register.
16.3.4. Predlog za vpis oddelitve s prevzemom
111. člen
(1) Predlogu za vpis oddelitve s prevzemom pri prenosni družbi je treba priložiti:
1. izjave uprav vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, iz prve točke drugega odstavka 533.k člena ZGD,
2. odpravek notarskega zapisa pogodbe o delitvi in prevzemu,
3. izjave o soglasju posameznih imetnikov deležev, kadar so te potrebne za veljavnost sklepa o soglasju za delitev (533.i člen ZGD),
4. poročilo uprav vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, o delitvi (533.č člen ZGD), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s petim odstavkom 528. člena ZGD),
5. poročila vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, o reviziji delitve (533.d člen ZGD), razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s petim odstavkom 528. člena ZGD), ali kadar pri družbi z omejeno odgovornostjo revizije ni zahteval noben družbenik (tretji odstavek 533.o člena v zvezi z drugim odstavkom 532.c člena ZGD),
6. poročilo nadzornega sveta o delitvi (533.e člen), razen kadar pri družbi z omejeno odgovornostjo poročila nadzornega sveta ni zahteval noben družbenik (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s prvim odstavkom 532.c člena ZGD),
7. dokaz, da je bila nameravana delitev objavljena v skladu s prvim odstavkom 533.f člena ZGD, razen kadar so se vsi imetniki deležev veljavno odpovedali (tretji odstavek 533.o člena v zvezi s petim odstavkom 528. člena ZGD),
8. izjave oseb iz tretjega odstavka 533.b člena ZGD, v obliki odpravka notarskega zapisa, kadar so se te osebe zavezale plačati denarno odpravnino oziroma denarno doplačilo,
9. dokaze o zagotovitvi zavarovanja iz petega odstavka 533.j člena ZGD,
10. zapisnike zasedanj skupščin vseh družb, ki so udeležene pri delitvi, na katerih so odločale o soglasju za delitev,
11. kadar je prenosna družba organizirana kot delniška družba in je izdala delnice različnih razredov: izreden sklep delničarjev vsakega razreda v skladu z drugim odstavkom 533.g člena ZGD,
12. pri delitvah, ki ne ohranjajo kapitalskih razmerij, morebitne naknadne izjave o soglasju v skladu s tretjim odstavkom 533.g člena ZGD, kadar je soglasje teh imetnikov prenosne družbe deležev predpostavka za veljavnost sklepa.
(2) V primeru iz prvega odstavka 528. člena ZGD je treba sklep o soglasju prevzemne družbe priložiti samo, kadar to zahtevajo imetniki deležev prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe.
(3) Pri prevzemnih družbah je treba v register vpisati, da je družba pridobila premoženje z oddelitvijo in firmo prenosne družbe ter številko registrskega vložka, pod katerim je prenosna družba vpisana v register.
16.3.5. Sprememba kapitala oziroma družbenikov zaradi delitve
112. člen
Če se zaradi delitve spremeni osnovni kapital oziroma pri družbah z omejeno odgovornostjo spremenijo družbeniki, je s predlogom za vpis delitve pri prenosni družbi treba zahtevati tudi vpis teh sprememb in priglasitvi priložiti listine po pravilih, ki veljajo za posamezno od teh sprememb.
16.4. Prenos premoženja
113. člen
(1) Predlogu za vpis izbrisa subjekta vpisa zaradi prenosa premoženja (534. člen ZGD) je treba priložiti:
1. izjavo uprave, da sklep o prenosu premoženja v izpodbojnem roku ni bil izpodbijan ali da je bilo izpodbijanje pravnomočno zavrnjeno,
2. pogodbo o prenosu premoženja,
3. zapisnik sklepa o prenosu premoženja,
4. zadnjo bilanco družbe, potrjeno po revizorju.
16.5. Sprememba pravnoorganizacijske oblike
16.5.1. Predlog za vpis preoblikovanja delniške družbe v komanditno delniško družbo
114. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja delniške družbe v komanditno delniško družbo (537. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
2. odpravek notarskega zapisa o pristopu komplementarja oziroma komplementarjev,
3. odpravek notarskega zapisa statuta komanditne delniške družbe, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju.
16.5.2. Predlog za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v delniško družbo
115. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v delniško družbo (540. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
2. listine o imenovanju članov uprave, če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
3. odpravek notarskega zapisa statuta delniške družbe, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju.
16.5.3. Predlog za vpis preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
116. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo (543. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
2. odpravek notarskega zapisa družbene pogodbe, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju,
3. v primeru iz šestega odstavka 542. člena ZGD tudi soglasja delničarjev v obliki odpravka notarskega zapisa,
4. listine o imenovanju poslovodij (zastopnikov), če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
5. podpisan seznam družbenikov z navedbo imena in prebivališča ter njihovih osnovnih vložkov.
16.5.4. Predlog za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo
117. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v delniško družbo (548. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
2. listine o imenovanju članov uprave, če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
3. seznam z imeni in naslovi članov nadzornega sveta,
4. revizijska poročila članov uprave in nadzornega sveta,
5. poročila revizorjev,
6. odpravek notarskega zapisa statuta delniške družbe, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju.
16.5.5. Predlog za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo
118. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja komanditne delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo (551. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
2. listine o imenovanju poslovodij (zastopnikov), če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
3. podpisan seznam družbenikov z navedbo imena in prebivališča ter njihovih osnovnih vložkov,
4. odpravek notarskega zapisa družbene pogodbe, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju.
16.5.6. Predlog za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno delniško družbo
119. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja družbe z omejeno odgovornostjo v komanditno delniško družbo (553. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
2. odpravek notarskega zapisa o pristopu komplementarja oziroma komplementarjev,
3. odpravek notarskega zapisa statuta komanditne delniške družbe, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju.
16.5.7. Predlog za vpis preoblikovanja zadruge v delniško družbo
120. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja zadruge v delniško družbo (556. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom občnega zbora zadruge o preoblikovanju,
2. listine o imenovanju članov uprave, če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
3. seznam z imeni in naslovi članov nadzornega sveta,
4. revizijska poročila članov uprave in nadzornega sveta,
5. poročila revizorjev,
6. odpravek notarskega zapisa statuta delniške družbe, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju.
16.5.8. Predlog za vpis preoblikovanja delniške družbe v zadrugo
121. člen
Predlogu za vpis preoblikovanja delniške družbe v zadrugo (558. člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik s sklepom skupščine o preoblikovanju,
2. listine o imenovanju zastopnikov, če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
3. podpisan seznam članov z navedbo imena, poklica in prebivališča ter njihovih osnovnih vložkov,
4. akt o ustanovitvi zadruge, kadar ta ni sestavni del sklepa o preoblikovanju.
16.5.9. Predlog za vpis preoblikovanja kapitalskih in osebnih družb
122. člen
(1) Predlogu za vpis preoblikovanja kapitalskih družb v osebne družbe ter preoblikovanja osebnih družb v kapitalske (558. a člen ZGD) je treba priložiti:
1. sklep o preoblikovanju,
2. listine o imenovanju organov, če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
3. odpravek notarskega zapisa statuta oziroma družbene pogodbe, kadar ta ni sestavni del besedila sklepa o preoblikovanju.
(2) Predlogu za vpis preoblikovanja kapitalskih družb v osebne družbe je treba priložiti še soglasje družbenika, ki bo v družbi po preoblikovanju odgovarjal za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.
16.5.10. Predlog za vpis preoblikovanja zavodov v gospodarske družbe
123. člen
(1) Predlogu za preoblikovanje zavodov v gospodarske družbe (558.b člen ZGD) je treba priložiti:
1. zapisnik seje pristojnega organa zavoda s sklepom o preoblikovanju,
2. soglasje ustanoviteljev, katerih ustanoviteljski deleži znašajo 9/10,
3. listine o imenovanju organov, če to ni vključeno v sklep o preoblikovanju,
4. odpravek notarskega zapisa statuta oziroma družbene pogodbe, kadar ta ni sestavni del besedila sklepa o preoblikovanju.
(2) Predlogu za vpis preoblikovanja zavoda v osebno družbo je treba priložiti še soglasje družbenika, ki bo v družbi po preoblikovanju odgovarjal za obveznosti družbe z vsem svojim premoženjem.
16.5.11. Druge določbe o predlogih za vpis preoblikovanja
124. člen
(1) S predlogom za vpis preoblikovanja je treba zahtevati tudi vpis podatkov, ki so obvezni za pravno organizacijsko obliko, v katero se družba preoblikuje, ali vpis spremembe podatkov, do katere pride zaradi spremembe pravno organizacijske oblike.
(2) Predlogu iz prejšnjega odstavka tega člena je treba priložiti tudi listine po določbah te uredbe, ki veljajo za posamezno od teh sprememb.
(3) Za druge načine in oblike preoblikovanj se smiselno uporabljajo določbe te uredbe.
17. DRUGI SUBJEKTI VPISA
125. člen
Za predloge za vpis v zvezi z drugimi subjekti vpisa se smiselno uporabljajo določbe te uredbe o delniški družbi.
18. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
126. člen
O predlogih za vpis, vloženih pred uveljavitvijo te uredbe, odloči sodišče po določbah dosedanje uredbe o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94).
127. člen
Z dnem, ko začne veljati ta uredba, preneha veljati uredba o vpisu družb in drugih pravnih oseb v sodni register (Uradni list RS, št. 20/94).
128. člen
(1) Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(2) Določbe 94. do 97. člena te uredbe začnejo veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
Št. 724-01/2002-1
Ljubljana, dne 13. februarja 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti