Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

729. Navodilo o načinu za uveljavljanje pravice koriščenja carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga, stran 1374.

Na podlagi sedmega odstavka 1. člena uredbe o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga (Uradni list RS, št. 107/01) izdaja ministrica za gospodarstvo
N A V O D I L O
o načinu za uveljavljanje pravice koriščenja carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga
1.0. S tem navodilom se predpisuje način za uveljavljanje pravice uvoza blaga (v nadaljnjem besedilu: vozila) po znižani carinski stopnji v okviru carinskega kontingenta na podlagi 1. člena uredbe o avtonomnem ukrepu določitve carinskega kontingenta pri uvozu določenega blaga (Uradni list RS, št. 107/01) (v nadaljnjem besedilu: uredba).
1.1. Pravico do uvoza vozil določene blagovne znamke po znižani carinski stopnji v okviru carinskega kontingenta ima pogodbeni predstavnik proizvajalca vozil te blagovne znamke (v nadaljnjem besedilu: uvoznik), ki je izvoz blaga slovenskega porekla za to blagovno znamko opravil sam ali so ga zanj opravile druge osebe.
1.2. Uvoznik mora od proizvajalca vozil določene blagovne znamke priskrbeti potrdilo o poslovni povezavi s tem proizvajalcem.
1.3. Potrdilo mora vsebovati naslednje podatke:
– izdajatelj potrdila (proizvajalec vozil določene blagovne znamke),
– uvoznik,
– tuji uvozniki – partnerji proizvajalca vozil določene blagovne znamke.
1.4. Potrdilo s podatki iz prejšnje točke predloži uvoznik v evidentiranje Carinski upravi Republike Slovenije, Generalnemu carinskemu uradu, ki potrdilu dodeli zaporedno številko – šifro, po kateri se vodi evidenca o izvozu za določeno blagovno znamko in uvozu vozil te blagovne znamke za določenega uvoznika. Po evidentiranju izda Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, potrdilo o dodelitvi šifre. Dodeljena šifra velja do preklica.
2.0. Postopek pri izvozu
2.1. V enotno carinsko listino (v nadaljnjem besedilu: ECL) za izvoz carinski deklarant v polje 39 vpiše štirimestno šifro določeno z 2. členom uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v prvo podpolje polja 37 vpisana ena od naslednjih šifer postopkov: 1000, 3141, 3146, 3147, 3151, 3155, 3156,
b) da je v polje 44 vpisana ena od šifer:
– P 01 – za obrazec EUR, če je blago slovenskega porekla,
– P 04 – za CERTIFICATE OF ORIGIN,
– P 06 – za izjavo na fakturi,
– P 07 – za izjavo pooblaščenega izvoznika na fakturi.
Vpiše se ena od šifer potrdil, ki dokazujejo, da je blago slovenskega porekla in da je dokument za dokazovanje porekla priložen ECL in
c) da je v polje 44 vpisana šifra “P40” (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4. točki tega navodila).
2.2. Poleg listin, ki se običajno prilagajo ECL, carinski deklarant priloži fotokopijo potrdila, ki je evidentirano pri Carinski upravi Republike Slovenije, Generalnemu carinskemu uradu, po postopku, določenem v 1.4. točki tega navodila.
2.3. V primeru ponovnega izvoza blaga iz 3. točke drugega odstavka 1. člena uredbe (za vrsto postopka 31xx) carinski deklarant k ECL priloži izjavo proizvajalca oziroma sestavljalca blaga iz priloge 2 k uredbi o višini dodane vrednosti na blagu, ki je rezultat operacij predelave in dodelave ter sestavljanja v Republiki Sloveniji in na podlagi katerih je izvoženo blago pridobilo slovensko poreklo. Dodana vrednost blaga je vrednost, prijavljena v polju 42 deklaracije za ponovni izvoz blaga, preračunana v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v polju 23 ECL. Po 94. členu uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 46/99, 103/99, 112/00 in 40/01) (priloga 19, II.1. Izpolnjevanje polj ECL za izvoz, ponovni izvoz, začasni izvoz in tranzit blaga), se v polje 42 ECL za ponovni izvoz vpiše znesek, ki je enak dodani vrednosti proizvoda, sestavljeni iz vrednosti storitve in domačega blaga, porabljenega pri izvajanju proizvodne operacije.
3.0. Postopek pri uvozu
3.1. V ECL za sprostitev blaga v prost promet carinski deklarant ali njegov pooblaščenec v polje 36 vpiše šifro “0”, v polje 39 pa vpiše štirimestno šifro določeno z 2. členom uredbe ob naslednjih pogojih:
a) da je v polje 1 drugo podpolje vpisana šifra “4” in
b) da je v polje 44 vpisana šifra “P40” (potrdilo o dodelitvi šifre po 1.4. točki tega navodila)
3.2. K ECL je poleg listin, ki se sicer prilagajo, potrebno priložiti:
– fotokopijo potrdila o dodeljeni šifri,
– izjavo, v kateri navede, da je na podlagi uredbe upravičen do uvoza po znižani carinski stopnji z navedbo številk konkretnih ECL za izvoz in carinskih izpostav, pri katerih je bilo blago izvozno ocarinjeno in vrednosti izvoženega blaga iz polja 46 ECL, ki predstavlja pokritje za uvoz, oziroma pri ponovnem izvozu vrednosti iz polja 42.
3.3. Uvoznik mora voditi evidenco s podatki:
– o izvoznih deklaracijah in vrednostih izvoza v tolarjih po posamezni blagovni znamki,
– o uvoznih deklaracijah in vrednostih uvoza v tolarjih za posamezno blagovno znamko, za katero je uveljavljal znižano carinsko stopnjo po posamezni blagovni znamki.
3.4. Uvoznik, ki uveljavlja uvoz po znižani carinski stopnji v okviru carinskega kontingenta na podlagi opravljenega ponovnega izvoza po 3. točki drugega odstavka 1. člena uredbe, mora voditi evidenco o dodani vrednosti izvoženega blaga, ki je vpisana v polje 42 ECL, preračunano v domačo valuto po tečaju, ki je vpisan v polju 23 ECL in je v skladu s posebej priloženo izjavo pri ECL.
4.0. Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, spremlja podatke o opravljenem izvozu za posamezno blagovno znamko vozil za določenega uvoznika in o vrednosti uvoženih vozil po znižani carinski stopnji.
Evidenca se vodi v tolarjih. Pristojni carinski organ kontrolira pokritost uvoza s predhodno opravljenim izvozom. Če posamezen uvoz ni pokrit s predhodno opravljenim izvozom, pristojni carinski organ obračuna uvozne dajatve.
4.1. Pri ugotavljanju opravljenega izvoza v primerih iz 2.3. točke tega navodila se upošteva le delež dodane vrednosti, ki je vpisan v polje 42 ECL in ki je v skladu s posebej priloženo izjavo oziroma fotokopijo izjave.
5.0. Izdajatelj izjave je dolžan carinskim organom predložiti vso potrebno dokumentacijo ali na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v dokumentacijo, na podlagi katere je bila izdana izjava po 2.3. točki tega navodila.
5.1. Če carinski organi naknadno ugotovijo, da je bila izjava izdana neutemeljeno oziroma je v izjavi navedena višja dodana vrednost na blagu s poreklom iz Republike Slovenije, se izvoz po ECL s to izjavo pri ugotavljanju opravljenega izvoza ne upošteva.
6.0. To navodilo začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 426-37/2002-4
Ljubljana, dne 19. februarja 2002.
dr. Tea Petrin l. r.
Ministrica
za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti