Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

718. Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP), stran 1346.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP)
Razglašam zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, Javni sklad pri Evropski investicijski banki za projekt financiranja okoljskih projektov (ZPOFOP), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. februarja 2002.
Št. 001-22-5/02
Ljubljana, dne 22. februarja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT FINANCIRANJA OKOLJSKIH PROJEKTOV (ZPOFOP)
1. člen
Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljnjem besedilu: EKO sklad) iz naslova kredita, ki ga EKO sklad najame pri Evropski investicijski banki Luksemburg, v znesku 10 mio EUR, za projekt financiranja okoljskih projektov, pod naslednjimi pogoji:
– končni rok za črpanje kredita je 30. september 2004;
– valuta črpanja je EUR ali valuta ene izmed držav članic Evropske investicijske banke, ki ni udeležena v tretji fazi EMU, ali katerakoli valuta, s katero se v širšem obsegu trguje na glavnih mednarodnih denarnih trgih;
– začetek odplačila kredita je najkasneje 5 let od črpanja posamezne tranše in konec najmanj 7 in največ 15 let od črpanja posamezne tranše;
– valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne tranše;
– obrestna mera je obrestna mera, ki jo določi Evropska investicijska banka za izbrano valuto črpanja ter jo sprejme kreditojemalec in je lahko spremenljiva (variabilna) ali stalna (fiksna); kreditojemalec se za obrestno mero odloča za vsak črpani znesek posebej;
– obresti za spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno, za stalno obrestno mero pa polletno; plačilo obresti se izvrši v istih valutah kot plačilo glavnice;
– zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti in znašajo 2,50% letno za zapadel in neodplačan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita;
– provizija za odlog napovedanega črpanja kredita je 1,00% letno in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja;
– provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75% letno za odpovedan znesek črpanja in se obračuna za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi tega zneska;
– provizija za nepravočasno razveljavitev odobrenega črpanja dela kredita je enaka znesku, ki se zaračuna pavšalno, po polovični letni obrestni meri, ki bi sicer veljala za ta del kredita;
– razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske investicijske banke, ne glede na odstotek sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh držav.
V primeru, da EKO sklad ne bi poravnaval svojih dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na poziv Evropske investicijske banke odplačala te obveznosti namesto EKO sklada.
2. člen
Pogodbo o poroštvu z Evropsko investicijsko banko podpiše v imenu Republike Slovenije minister, pristojen za finance ali oseba, ki jo za to pooblasti vlada.
Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo.
Poroštvo iz prvega odstavka tega člena se všteva v letno kvoto, ki se določi za izdajo poroštev države z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
3. člen
Če Republika Slovenija plača obveznosti namesto EKO sklada, pridobi pravico regresiranja izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi s tem nastali.
EKO sklad sklene z ministrstvom, pristojnim za finance, pogodbo o načinu zavarovanja poroštva Republike Slovenije v roku 90 dni po začetku veljavnosti poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona. S pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov, plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb EKO sklada.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 440-03/02-110/1
Ljubljana, dne 14. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti