Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

749. Program priprave a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986-1990, b) ureditvenega načrta za območje starega mestnega jedra Črnomlja, stran 1396.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90 in 85/00), 34. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 71/93 in 44/97, v nadaljevanju: ZUN) in 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00) ter na podlagi 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99 in 13/01) je Občinski svet občine Črnomelj na 28. redni seji dne 4. 2. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
a) sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-1990 b) ureditvenega načrta za območje starega mestnega jedra Črnomlja
1. člen
(Uvodne določbe)
Občina Črnomelj bo v skladu s tem programom priprave sprejela spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91 in Uradni list RS, št. 45/95 in 57/95), v nadaljevanju: “s/d občinskih planskih aktov” ter Ureditveni načrt starega mestnega jedra Črnomlja, v nadaljevanju UN SMJ, v zvezi z ureditvijo starega mestnega jedra Črnomlja.
Kot strokovna podlaga in sestavni del s/d občinskih planskih aktov se na podlagi 4. člena navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85, v nadaljevanju: NIA) izdela strokovne podlage za s/d občinskih planskih aktov in posebne strokovne podlage za UN SMJ.
2. člen
(Predmet in cilj)
Predmet in osnovni cilj je priprava ureditvenega načrta za prenovo območja starega mestnega jedra Črnomlja v fizičnem in vsebinskem smislu. Ureditveni načrt bo določal ureditve in prenove v prostorskem, ambientalnem, vsebinskem, prometnem in infrastrukturnem smislu.
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih strokovnih podlag in drugih nalog, ki jih je potrebno pripraviti v postopku priprave in sprejemanja,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi ter način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– nosilec aktivnosti priprave in izdelovalec,
– roki za posamezne faze priprave,
– sredstva za pripravo in sprejem,
– organizacijo in naloge priprave sprejemanja.
3. člen
(Vsebina in obseg nalog)
S/d občinskih planskih aktov, ne predvidevajo urejanje območja mestnega jedra z ureditvenim načrtom, temveč s prostorsko ureditvenimi pogoji, iz tega razloga se sprememba nanaša na način urejanja območja, in sicer z ureditvenim načrtom.
UN SMJ se nanaša na prenovo starega mestnega jedra: ureditev prometa in parkiranja, prenova grajene strukture, prenova javnega prostora, ureditev prostora ob vodi, prenova vsebine in programov.
Posebne strokovne podlage se pripravi v skladu z navodili NIA, s/d planskih aktov in UN se pripravi v vsebini, ki ju določata ZUN in NIA.
4.člen
(Organizacija priprave sprememb in dopolnitev)
Za koordinatorja postopka priprave in sprejemanja s/d občinskih planskih aktov in UN SMJ Črnomlja se po 9. členu odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 16/99) določi Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostor z nalogami z nalogami posebne upravne organizacije za urbanistično načrtovanje v skladu z drugim odstavkom 66. in 67. člena ZUN. Župan lahko v postopku priprave sprejema pomembnejše odločitve po 9. členu istega odloka ali pa za to pooblasti drugo osebo ali organ.
Izdelovalci strokovnih podlag in drugih tehnično strokovnih nalog bodo izbrani v skladu s predpisi o javnih financah neposredno ali z javnim razpisom. Izbrani izdelovalci morajo poleg ostalih razpisnih pogojev izpolnjevati tudi pogoje iz 69. člena ZUN.
Grafični prikazi s/d občinskih planskih aktov se prikažejo v skladu z 39. členom NPA v kartografskem delu v merilu 1:5000.
Grafični prikazi UN SMJ se prikažejo v skladu z 41. členom NIA v kartografskem delu v merilu 1:500, programske zasnove pa na kartah v merilu 1:1000.
Kartografske osnove za grafične prikaze so temeljni topografski načrti, digitalni katastrski načrt v merilu 1:1000 ali 1:2880 ter geodetski posnetek terena za UN SMJ v merilu 1:500.
Za javno razgrnitev se po potrebi izdelajo prikazi v večjem merilu.
5. člen
(Subjekti, ki bodo vključeni v postopek)
Subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih aktov občine, so:
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije območna enota Novo mesto;
– Zavod RS za varstvo narave območna enota Novo mesto;
– Direkcija RS za ceste;
– Elektro Ljubljana, PE Novo mesto – za področje distribucije električne energije;
– JP Komunala Črnomelj – za področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
– Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez;
– Uprava za varstvo narave izpostava Novo mesto;
– Občina Črnomelj;
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, Izpostava Novo mesto;
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Enota Novo mesto.
Subjekti iz prejšnjega odstavka sodelujejo v pripravi in sprejemanju s svojimi strokovnimi podlagami, ki jih posredujejo najkasneje hkrati s predhodnimi pogoji in usmeritvami, ki jih morajo v skladu s 35. členom ZUN podati v fazi izdelave strokovnih podlag. Kolikor pogojev subjektov ni mogoče izpolniti, so se le-ti dolžni uskladiti še v fazi priprave osnutka. Na dopolnjen predlog s soglasjem potrdijo upoštevanje predhodnih pogojev in usmeritev.
Pogoje morajo podati v 30 dneh od prejema zahteve, sicer se smatra, da je soglasje dano.
Skladno s 1. in 2. členom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 15/89) se predlog s/d občinskih planskih aktov posreduje Vladi RS, da v 45 dneh ugotovi usklajenost z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin planskih aktov Republike Slovenije.
6. člen
(Terminski plan priprave in sprejemanja)
– objava programa priprave – takoj po sprejetju na OS;
– izbira izdelovalca – 40 dni;
– posebne strokovne podlage in zbiranje pogojev – 60 dni;
– izdelava osnutka – 90 dni;
– sklep župana o enomesečni javni razgrnitvi osnutka – 5 dni po prejemu in potrditvi osnutka na Občini Črnomelj;
– javna razgrnitev – 30 dni;
– priprava stališč do pripomb – 20 dni;
– stališče OS do pripomb – 1 dan;
– dopolnitev osnutka – 20 dni;
– zbiranje soglasij – 45 dni;
– sprejem odlokov na OS – 1 dan.
7. člen
(Sredstva in viri)
Za pripravo s/d planskih aktov, UN SMJ ter za organizacijske in druge stroške potrebna sredstva zagotovi Občina Črnomelj iz proračuna za leto 2002 in 2003.
8.člen
(Veljavnost)
Program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 35003/30/2001
Črnomelj, dne 4. februarja 2002.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti