Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

743. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno, stran 1391.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje 15. 1. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za območje Zahodno Ostrožno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev PUP)
S tem programom se podrobneje določijo:
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi in izdelavi sprememb in dopolnitev PUP, način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev PUP,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev PUP.
2. člen
(vsebina in obseg sprememb in dopolnitev PUP)
Spremembe in dopolnitve PUP se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega skladne z določili:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96),
– vsebina sprememb in dopolnitev PUP se prostorsko nanaša na zemljišče s parcelnima številkama 975/7 in 975/8, k.o. Ostrožno, v izmeri 1047 m2, ki predstavlja nezazidano stavbno zemljišče na robu strnjenega stanovanjskega območja naselja. S prostorskim planom Občine Celje (odloki objavljeni v Uradnem listu SRS, št. 40/86, 4/88 ter Uradnem listu RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01) je površina opredeljena za stanovanjsko gradnjo in se ureja s PUP.
3. člen
(organizacija priprave sprememb in dopolnitev PUP)
a) Investitor sprememb in dopolnitev PUP je Vizura d.o.o. Celje.
b) Nosilec strokovnih aktivnosti je Vizura d.o.o. Celje.
c) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev PUP se določi:
– župan MOC oziroma za to pristojna strokovna služba (ZPI Celje),
– odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo MOC.
Naloge nosilca izdelave sprememb in dopolnitev PUP so:
– izdelava tekstualnega dela in grafičnega dela sprememb in dopolnitev PUP za območje Zahodno Ostrožno v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnutek, predlog):
– odlok o spremembah in dopolnitvah PUP; tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij, skupnosti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje sprememb in dopolnitev PUP.
II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE AKTIVNOSTI
4. člen
(veljavna prostorska dokumentacija)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev PUP je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 48/90, 18/91, 54/94, 86/01),
– PUP za območje Zahodno Ostrožno (odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 36/88, projekt RC Planiranje, št. 87/86) znotraj območja katerega se nahaja obravnavano zemljišče.
III. SOGLASJEDAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku sprememb in dopolnitev PUP je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih soglasjedajalcev.
Nosilec izdelave sprememb in dopolnitev PUP pridobi pogoje soglasjedajalcev na osnovi izdelanega osnutka oziroma strokovnih razgovorov z upravljavci posameznih področij.
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo soglasja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev PUP (osnutek sprememb in dopolnitev PUP, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasjedajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah PUP, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje,
– MOC – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje (ceste),
– VOC Celje d.d., vzdrževanje in obnova cest,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod–kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev PUP)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev PUP za območje Zahodno Ostrožno bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Nosilec izdelave bo pripravil osnutek sprememb in dopolnitev PUP za območje Zahodno Ostrožno do januarja 2002.
– Župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje in Krajevne skupnosti Pod gradom v 30 dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee. Javna razprava se izvede na sedežu Krajevne skupnosti Pod gradom v času trajanja javne razgrnitve. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev PUP.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev PUP in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo, ki predhodno obravnava pripombe in predloge v roku 20 dni po preteku javne razgrnitve.
– Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, koordinator poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev PUP oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Župan Mestne občine Celje posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve spremembe in dopolnitve PUP mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev PUP zagotovi investitor – Vizura Celje d.o.o.
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev PUP začne veljati takoj, ko ga sprejme župan Mestne občine Celje.
Št. 35005-13/2001-8
Celje, dne 15. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti