Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

735. Splošni akt o fiksnih javnih telekomunikacijskih omrežjih in o fiksnih javnih telefonskih storitvah, stran 1381.

Na podlagi 68., 69. in 71. člena zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) izdaja direktor Agencije za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o fiksnih javnih telekomunikacijskih omrežjih in o fiksnih javnih telefonskih storitvah
1. člen
Zahteve in priporočila iz tega splošnega akta se nanašajo na operaterje fiksnih javnih telekomunikacijskih omrežij s pomembno tržno močjo (v nadaljnjem besedilu: operaterji omrežij) in fiksnih javnih telefonskih storitev s pomembno tržno močjo (v nadaljnjem besedilu: operater storitev).
2. člen
Če operaterji omrežij nudijo vmesnike in storitve v skladu s standardi iz priloge, ki je sestavni del tega splošnega akta, se šteje, da vmesniki ustrezajo zahtevam iz zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01), lahko pa nudijo vmesnike in storitve tudi po drugih standardih.
3. člen
(1) Operaterji omrežij oziroma storitev morajo Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) dostaviti podrobne tehnične specifikacije za naslednje vmesnike omrežij oziroma za njihove funkcije:
– pri analognih ali digitalnih omrežjih: dvožični vmesniki, večžični vmesniki, ostali običajno ponujeni vmesniki, neposredno izbiranje (DDI),
– pri ISDN: osnovni dostop (BRA) in primarni dostop (PRA) v točki S/T z njunimi signalnimi protokoli ter podrobnosti o nosilnih storitvah, ki lahko služijo za prenos govora,
– za vse ostale vmesnike iz običajne ponudbe operaterja.
(2) Operaterji omrežij oziroma storitev morajo takoj obvestiti agencijo o vseh lastnostih svojih omrežij, za katere ugotovijo, da lahko vplivajo na pravilnost delovanja terminalske opreme.
4. člen
(1) Operaterji omrežij oziroma storitev morajo zbirati podatke o kakovosti delovanja svojega omrežja in o kakovosti storitev, in sicer naslednje informacije:
– rok za izvedbo začetne priključitve,
– pogostost okvar na dostopovni vod,
– zakasnitev znaka za izbiranje,
– rok odprave okvar,
– delež neuspelih klicev,
– odzivni čas posredovalca za vzpostavljanja zveze,
– odzivni čas službe informacij o naročnikih,
– število javnih govorilnic,
– razmerje med številom delujočih in nedelujočih govorilnic,
– delež utemeljenih ugovorov zaradi nepravilnosti v telefonskem računu.
(2) Zajemanje podatkov o kakovosti mora biti izvajano v skladu z definicijami in po merilnih metodah, ki so navedene v zadnji izdaji dokumenta ETSI, SIST EG 201 769-1.
(3) Na zahtevo agencije ji morajo operaterji omrežij oziroma storitev v razumnem roku dostaviti vse zbrane podatke iz prvega odstavka tega člena v obliki, ki je pregledna in uporabna tudi za javno objavo.
(4) Agencija ima pravico zahtevati, da podatke o kakovosti delovanja omrežij oziroma storitev preveri neodvisen presojevalec. Če podatki presoje bistveno odstopajo od podatkov operaterja omrežja oziroma storitev, je le-ta dolžan povrniti stroške presoje.
5. člen
Operaterji omrežij oziroma storitev morajo svojim naročnikom brezplačno nuditi tonsko izbiranje (DTMF) in preusmeritev klica.
6. člen
(1) Šteje se, da fiksna javna telekomunikacijska omrežja ustrezajo bistvenim zahtevam iz tega predpisa, če je zagotovljena:
– varnost delovanja omrežja; omrežje mora biti zgrajeno tako, da se v čim večji meri ohrani njegovo delovanje tudi v primeru večjih poškodb omrežja oziroma ob delovanju višjih sil kot so vremenske ujme, strela, potres, poplava ali požar,
– celovitost omrežja; omrežje mora biti zgrajeno tako, da okvara ali izpad dela omrežja ne povzroči tudi prenehanja delovanja in poškodb fizične ali programske opreme tistih delov omrežja, ki jih okvara ni neposredno prizadela, in da se ohranijo podatki v njem,
– zaščita podatkov; omrežje mora biti zgrajeno tako, da ni mogoč dostop do podatkov v njem.
(2) Omrežje mora ustrezati tudi bistvenim zahtevam, ki jih določajo drugi predpisi.
7. člen
(1) Operater omrežja oziroma storitev lahko omeji dostop do omrežja in njegovo uporabo zaradi varnosti omrežja oziroma ohranjanja njegove celovitosti samo na podlagi objektivnih in v naprej znanih kriterijev. Omejitev mora biti proporcionalna in nediskriminatorna ter mora čim manj prizadeti normalno delovanje operaterja, ki dostopa do omrežja.
(2) Operater omrežja oziroma storitev lahko omeji dostop do omrežja in storitev zaradi zaščite podatkov samo v skladu s predpisi o zaščiti osebnih podatkov oziroma samo v primeru, če sta ogroženi tajnost prenesenih sporočil in zasebnost naročnika ali če so ogroženi zaščitni ukrepi operaterja omrežij oziroma storitev, ki zagotavlja dostop do omrežja.
8. člen
Standardi, navedeni v tem splošnem aktu, so na voljo pri slovenskem nacionalnem organu za standarde.
9. člen
Ta splošni akt začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-1/2001-26
Ljubljana, dne 14. februarja 2002.
Nikolaj Simič l. r.
Direktor
                  Priloga

Spisek standardov v tej prilogi je prevzet iz dokumenta "ONP list of standards", 6.
izdaja, Uradni list EU (C) št. 339 z dne 7. 11. 1998.


1. Standardi za zakupljene vode (ZV) manjših hitrosti

1.1 Standardi za analogne zakupljene vode

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
2-žični ZV običajne kakovosti širine govornega pasu    ETS 300 448
4-žični ZV običajne kakovosti širine govornega pasu    ETS 300 451
2-žični ZV posebne kakovosti širine govornega pasu     ETS 300 449
4-žični ZV posebne kakovosti širine govornega pasu     ETS 300 452
----------------------------------------------------------------------------------

1.2 Standardi za digitalne zakupljene vode

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
64 kbit/s                         ETS 300 288
                              ETS 300 288/A1
                              ETS 300 289

2048 kbit/s - E1                      ETS 300 418
(nestrukturiran signal)                  ETS 300 247
                              ETS 300 247/A1

2048 kbit/s - E1                      ETS 300 418
(strukturiran signal)                   ETS 300 419
----------------------------------------------------------------------------------


2. Standardi za zakupljene vode večjih hitrosti

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi

----------------------------------------------------------------------------------
34368 kbit/s - E3                     ETS 300 686
                              ETS 300 687
139264 kbit/s - E4                     ETS 300 686
                              ETS 300 688
Nx155520 kbit/s - STM-N                  ETS 300 299
----------------------------------------------------------------------------------


3. Standardi za fiksna javna telefonska omrežja

Standardi za dodatne storitve

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
Prikaz identitete kličočega (CLIP)             ETS 300 648
Omejitev prikaza identitete kličočega (CLIR)        ETS 300 649
Signalni protokol za podporo CLIP in CLIR         ETS 300 659-1
                              ETS 300 659-2
Storitve z deljenim zaračunavanjem (PRM)          ETS 300 712
----------------------------------------------------------------------------------


4. Dokumenti za paketno komutirane podatkovne storitve

4.1 Dokumenti, ki opredeljujejo direktni dostop

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Dokumenti
----------------------------------------------------------------------------------
Storitev X.25                       ENV 41104 (FS T/31)
                              CEPT T/CD 08-02
                              CEPT T/CD 08-03
                              CEPT T/CAC 2
                              CEPT T/CAC 3
                              CEPT T/CAC 4
----------------------------------------------------------------------------------

4.2 Dokumenti, ki opredeljujejo indirektni dostop

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Dokumenti
----------------------------------------------------------------------------------
Storitev X.28                       CEPT T/CD 08-02
                              CEPT T/CD 08-03
                              ENV 41901
                              ETR 058
Storitev X.32                       CEPT T/CD 08-02
                              CEPT T/CD 08-03
                              ENV 41105 (FS T/32)
                              ETR 059
----------------------------------------------------------------------------------


5. Standardi za ISDN

5.1 Standardi za vmesnike naročniškega omrežja

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
Osnovni dostop (vmesnik S/T)                ETS 300 012
                              ETS 300 125
                              ETS 300 403-2 in 4 do 7
                              EN 300 403-1 in 3
Primarni dostop (vmesnik S/T)               ETS 300 011-1 do 3
                              ETS 300 125
                              ETS 300 403-2 in 4 do 7
                              EN 300 403-1 in 3
Varnost in zaščita (osnovni dostop)            ETS 300 047-1 do 5
Varnost in zaščita (primarni dostop) ETS 046-1 do 5
Podpora paketne terminalske opreme z ISDN (vmesnik S/T)  ETS 300 007
----------------------------------------------------------------------------------

5.2 Standardi za ISDN nosilne storitve

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
Vodovna nosilna storitev 64 kbit/s brez omejitev za signal ETS 300 108
                              ETS 300 350
                              ETS 300 403-2 in 4 do 7
                              EN 300 403-1 in 3
Vodovna govorna nosilna storitev              ETS 300 109
                              ETS 300 350
                              ETS 300 403-2 in 4 do 7
                              EN 300 403-1 in 3
Vodovna 3.1 kHz audio nosilna storitev           ETS 300 110
                              ETS 300 350
                              ETS 300 403-2 in 4 do 7
                              EN 403-1 in 3
Paketna nosilna storitev (kanal D)             ETS 300 049
                              ETS 300 007
Paketna nosilna storitev (kanal B)             ETS 300 048
                              ETS 300 007
----------------------------------------------------------------------------------

5.3 Standardi za ISDN dodatne storitve

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
Prikaz identitete kličočega (CLIP)             ETS 300 089
                              ETS 300 091
                              EN 300 092-1 do 6
Omejitev prikaza identitete kličočega (CLIR)        ETS 300 090
                              ETS 300 091
                              EN 300 093-1 do 6
Neposredno izbiranje (DDI)                 ETS 300 062
                              ETS 300 063
                              EN 300 064-1 do 6
Večštevilčni naročnik (MSN)                ETS 300 050
                              ETS 300 051
                              EN 300 052-1 do 6
Prenosljivost terminala (TP)                ETS 300 053
                              ETS 300 054
                              EN 300 055-1 do 2
Brezplačni telefonski klic (FPH)              ETS 300 208
                              EN 300 210-1 do 3 in 5
                              ETS 300 210-4 in 6
Zaprta skupina uporabnikov (CUG)              ETS 300 136
                              ETS 300137
                              EN 300 138-1 do 6
Predaja klica (ECT)                    ETS 300 367
                              ETS 300 368
                              ETS 300 369-1 do 6
Preusmerjanje klica ob zasedenosti (CFB)          ETS 300 199
                              ETS 300 203
                              ETS 300 207-1 do 6
                              ETS 300 207-1/C1
Preusmerjanje klica, ko ni odziva (CFNR)          ETS 300 201
                              ETS 300 201/A1
                              ETS 300 205
                              ETS 300 207-1 do 6
                              ETS 300 207-1/C-1
Brezpogojno preusmerjanje klica (CFU)           ETS 300 200
                              ETS 300 204
                              ETS 300 207-1 do 6
                              ETS 300 207-1/C1
Zavrnitev s preusmeritvijo (CD)              ETS 300 202
                              ETS 202/A1
                              ETS 300 206
                              ETS 300 207-1 do 6
                              ETS 300 207-1/C1
Meduporabniška signalizacija (UUS)             ETS 300 284
                              EN 300 286-1 do 3 in 5
                              ETS 300 286-4
Identifikacija zlonamernega klica (MCID)          ETS 300 128
                              ETS 300 128/A1
                              ETS 300 129
                              EN 300 130-1 do 6
Konferenčna zveza s pridruževanjem (MMC)          ETS 300 164
                              ETS 300 165
Konferenčna zveza (CONF)                  ETS 300 183
                              ETS 300 183/A1
                              ETS 300 184
                              ETS 300 184/C1
                              EN 300 185-1 do 6
Prikaz identitete priključka v zvezi (COLP)        ETS 300 094
                              ETS 300 096
                              EN 300 097-1 do 6
Omejevanje identifikacije priključka v zvezi (COLR)    ETS 300 095
                              ETS 300 096
                              EN 300 098-1 do 6
Podnaslavljanje (SUB)                   ETS 300 059
                              ETS 300 060
                              EN 300 061-1 do 6
Čakajoči klic (CW)                     ETS 300 056
                              ETS 300 056/A1
                              ETS 300 057
                              ETS 300 058-1 do 6
Dokončanje klica zasedenega uporabnika (CCBS)       ETS 300 357
                              ETS 300 358
                              EN 300 359-1 do 6
Konferenčna zveza treh (3PTY)               ETS 300 186
                              ETS 300 187
                              ETS 300 187/C1
                              EN 300 188-1 do 6
Obvestilo o ceni (AOC)                  ETS 300 178
                              ETS 300 179
                              ETS 300 180
                              ETS 300 181
                              EN 300 182-1 do 6
Fiksna zapora odhodnih klicev (OCB-F)           EN 301 082
Naročniško nadzirana zapora odhodnih klicev (OCB-UC)    EN 301 084
Storitve z deljenim zaračunavanjem (PRM)          ETS 300 712
----------------------------------------------------------------------------------

5.4 Standardi za daljinske storitve

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
Telefonska 3.1 kHz daljinska storitev           ETS 300 111
                              ETS 300 403-2 in 4 do 7
                              EN 300 403-1 in 3
                              ETS 300 082
----------------------------------------------------------------------------------


6. Standardi za komutirana širokopasovna omrežja

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
Uporabniški vmesnik omrežja za
155 Mbit/s                         ETS 300 299
                              ETS 300 300
Uporabniški vmesnik omrežja za
622 Mbit/s                         ETS 300 299
                              ETS 300300
Uporabniški vmesnik omrežja za
34 Mbit/s                         ETS 300 337
                              ETS 300 686
Uporabniški vmesnik omrežja za
140 Mbit/s                         ETS 300 337
                              ETS 300 686
----------------------------------------------------------------------------------


7. Standardi za medomrežno povezovanje

----------------------------------------------------------------------------------
Tehnične značilnosti vmesnikov oziroma storitev      Standardi
----------------------------------------------------------------------------------
Povezovanje ISDN, GSM in javnih komutiranih
telefonskih omrežij (PSTN)                 ETS 300 356-1 do 12
                              ETS 300 356-14 do 19
                              ETS 300 356-19/C1
                              ETS 300 356-31 do 36
                              ETS 300 009-1 do 2
                              ETS 300 008-1 do 2
Povezovanje ISDN in GSM omrežij (dodatni standard)     ETS 300 646-1 do 4
Povezovanje za podporo sledenja v GSM omrežjih       ETS 300 599
                              ETS 300 287-1 do 3
                              ETS 300 009-1 do 2
                              ETS 300 008-1 do 2
Povezovanje inteligentnih omrežij             ETS 300 374-1 do 5 in 9
                              ETS 300 287-1 do 3
                              ETS 300 009-1 do 2
                              ETS 300 008-1 do 2
----------------------------------------------------------------------------------


AAA Zlata odličnost