Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

742. Program priprave sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro Celje - kare 4, 5, 6, stran 1389.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00 in 108/01) je župan Mestne občine Celje 15. 2. 2002 sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev ZN Staro mestno jedro Celje – kare 4, 5, 6
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet in cilj sprememb in dopolnitev ZN)
S tem programom se podrobneje določijo:
– vsebina in obseg potrebnih posebnih strokovnih podlag in drugih strokovnih nalog, ki jih je potrebno opraviti v postopku priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS, št. 42/86 in naslednji); v nadaljevanju spremembe in dopolnitve ZN,
– subjekti, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze priprave sprememb in dopolnitev ZN
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilec strokovnih aktivnosti priprave sprememb in dopolnitev ZN in način izbora omenjenega nosilca.
2. člen
(vsebina in obseg sprememb in dopolnitev ZN)
Spremembe in dopolnitve ZN se v vsebinskem smislu pripravijo tako, da bodo sestavine tekstualnega in grafičnega dela smiselni izvleček:
– zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 29/95, 44/97 in 9/01),
– navodila o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96).
Spremembe in dopolnitve ZN se nanašajo na območje, ki ga veljavni zazidalni načrt označuje kot kare 4, 5 in 6, to je območje med Prešernovo ulico na jugu, Krekovim trgom na vzhodu, Cankarjevo in Vodnikovo ulico na severu in Gledališko na zahodu.
Spremembe in dopolnitve ZN bodo osredotočene predvsem na problem Mestne tržnice oziroma njeno utesnjenost in prometni režim, ki ga v veliki meri diktira tržnična dejavnost. V vseh treh karejih bodo ponovno preverjene možnosti napajanja »od zadaj« in stacionarnega prometa – garažiranja.
3. člen
(organizacija priprave sprememb in dopolnitev ZN)
a) Nosilca strokovnih aktivnosti bo izbrala Mestna občina Celje – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje z javnim naročilom male vrednosti.
b) Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN se določi:
– župan MOC oziroma za to pristojna strokovna služba (ZPI Celje),
– Odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo MOC.
Naloge nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN so:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela sprememb in dopolnitev ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnutek, predlog):
– odlok o spremembah in dopolnitvah ZN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja in
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje sprememb in dopolnitev ZN.
II. STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE AKTIVNOSTI
4. člen
(veljavna prostorska dokumentacija)
Pri izdelavi sprememb in dopolnitev ZN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 48/90, 18/91, 54/94, 25/98, 86/2001),
– veljavni ZN Staro mestno jedro Celje (Uradni list SRS, št. 42/86, Uradni list RS, št. 76/94, 46/96, 64/96, 38/01).
III. SOGLASJEDAJALCI
5. člen
(postopek priprave soglasij)
V postopku izdelave sprememb in dopolnitev ZN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih soglasjedajalcev.
Nosilec izdelave sprememb in dopolnitev ZN, pridobi pogoje soglasjedajalcev na podlagi strokovnih razgovorov z upravljavci posameznih področij (pisna priprava pogojev ni obvezna).
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo soglasja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN (osnutek sprememb in dopolnitev ZN, ki je že usklajen s stališčem župana do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve).
6. člen
(soglasjedajalci)
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri pripravi sprememb in dopolnitev ZN, so:
– RS, Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS, Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat RS, območna enota Celje,
– Ceste – kanalizacija Celje d.d.,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za varstvo narave, izpostava Celje,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje d.o.o.,
– Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Celje,
– MOC – Zavod za planiranje in izgradnjo Celje.
IV. TERMINSKI PLAN
7. člen
(roki za posamezne faze izdelave sprememb in dopolnitev ZN)
Postopek priprave in sprejema sprememb in dopolnitev ZN bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– Mestna občina Celje izbere v skladu z navodili za oddajo naročil male vrednosti izvajalca (Uradni list RS, št. 44/01) sprememb in dopolnitev ZN do 15. 2. 2002.
– S pripravo osnutka prične izbrani nosilec izdelave sprememb in dopolnitev ZN takoj po podpisu pogodbe.
– Nosilec izdelave bo pripravil osnutek do 30. aprila 2002.
– Župan MOC sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka. Sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS.
– Javna razgrnitev se izvede na sedežu MOC in na sedežu Mestne četrti Center 30 dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee.
– Javna razprava se izvede na sedežu mestne četrti v času trajanja javne razgrnitve.
– Občani, organi in organizacije, mestna četrt ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN.
– Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe ter jih po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo predlaga v sprejem Mestnemu svetu MOC.
– V roku 30 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, nosilec poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
– Župan MOC posreduje, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo, usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme.
V. KONČNI DOLOČBI
8. člen
(finančna sredstva)
Finančna sredstva za pripravo sprememb in dopolnitev ZN so zagotovljena v proračunu MOC (postavka: urbanistična dokumentacija)
9. člen
Ta program priprave sprememb in dopolnitev ZN začne veljati takoj, ko ga sprejme župan MOC.
Št. 35005-3/2002-8
Celje, dne 15. februarja 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti