Številka 17
Uradni list RS, št. 17/2002 z dne 26. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 17/2002 z dne 26. 2. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

689. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

690. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

691. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. februarja 2002
692. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
693. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
694. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
695. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
696. Sklep o uskladitvi preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov
697. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
698. Sklep o znesku državne pokojnine
699. Sklep o spremembah sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja

OBČINE

Kamnik

700. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu območja B5 Perovo
701. Program priprave zazidalnega načrta območja B25-Fructal

Kranj

702. Statut Lokalne turistične organizacije Kokra

Kranjska Gora

703. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Kranjska Gora
704. Odlok o ureditvenem načrtu Športno prireditveni center (ŠPC) Bezje v Kranjski Gori (območje urejanja Kranjska Gora - Porentov dom, z oznako KG/R4)

Mežica

705. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Mežica
706. Sklep o povprečni gradbeni ceni, povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč in osnovni ceni stavbnega zemljišča v Občini Mežica
707. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Mežica

Mirna Peč

708. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Mirna Peč
709. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v vrtcu v Občini Mirna Peč
710. Sklep o uradnem elektronskem poštnem naslovu Občinske uprave občine Mirna Peč
711. Sklep o ceniku ravnanja z odpadki
712. Odlok o zazidalnem načrtu obrtne cone "Postaja"
713. Program priprave za izdelavo ureditvenega načrta kamnoloma Vrhpeč Cestnega podjetja Novo mesto
714. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Mestne občine Novo mesto za območje Občine Mirna Peč (programska zasnova za ureditveni načrt kamnolom Vrhpeč Cestnega podjetja Novo mesto)
715. Program priprave za spremembo odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za območje naselja Mirna Peč

POPRAVKI

1. Popravek uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja

MEDNARODNE POGODBE

Vlada Republike Slovenije

5. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki določa trgovinske dogovore za določene ribe in ribiške izdelke, k Evropskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani
6. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju med Ministrstvom za pravosodje Republike Slovenije in Ministrstvom za pravosodje Ruske federacije
7. Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o nevračljivi pomoči za projekt skupne baze podatkov slovenske in makedonske borze
8. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 1 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga
9. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 2 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah in dopolnitvah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga
10. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 3 k Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti