Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

759. Odlok o proračunu Občine Lendava za leto 2002, stran 1402.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 26/99, 124/00 in 79/00) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99 in 119/00) je Občinski svet občine Lendava na 30. seji dne 15. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Lendava za leto 2002
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Lendava za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
2. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
.                             v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2002
--------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)              2.267.411
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    990.408
70  DAVČNI PRIHODKI                        862.037
   700 Davki na dohodek in dobiček                473.613
   703 Davki na premoženje                    119.724
   704 Domači davki na blago in storitve             268.700
71  NEDAVČNI PRIHODKI                       128.371
   710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja        19.520
   711Takse in pristojbine                     6.148
   712 Denarne kazni                        3.553
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            3.150
   714 Drugi nedavčni prihodki                  96.000
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      64.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           55.000
   722 Prihodki od prodaje zemljišč in 
   nematerialnega premoženja                    9.000
73  PREJETE DONACIJE                       523.950
   730 Prejete dotacije iz domačih virov              2.450
   731 Prejete dotacije iz tujine                521.500
74  TRANSFERNI PRIHODKI                      689.053
   740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih 
   institucij                          689.053 
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                2.512.120
40  TEKOČI ODHODKI                        370.984
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             122.050
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost         17.454
   402 Izdatki za blago in storitve               216.245
   403 Plačila domačih obresti                   3.500
   409 Rezerve                          11.735
41  TEKOČI TRANSFERI                       563.304
   410 Subvencije                         19.000
   411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom          72.000
   412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam      55.114
   413 Drugi tekoči domači transferi               417.190
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                    1.473.000
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev           1.473.000
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                    104.832
   430 Investicijski transferi                  104.832
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (II.–I.)               244.709
--------------------------------------------------------------------------
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA 
   KAPITALSKIH DELEŽEV                       1.000
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                  1.000
   750 Prejeta vračila danih posojil                1.000
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           –
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV           –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)                  1.000
--------------------------------------------------------------------------
C) RAČUN FINANCIRANJA
--------------------------------------------------------------------------
Skupina/Podskupina kontov                Proračun leta 2002
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                      100.000
50  ZADOLŽEVANJE                         100.000
   500 Domače zadolževanje                    100.000
VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)                      8.019
55  ODPLAČILA DOLGA                         8.019
   550 Odplačila domačega dolga                  8.019
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU 
   (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                  –151.728
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 91.981
XI. NETO FINACIRANJE (VI.+X.)                   92.981
--------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna, prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji ter odhodki po funkcionalni klasifikaciji – po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov so priloga k temu odloku.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Če se po sprejemu tega odloka v proračun vplača nenačrtovani namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata obseg izdatkov uporabnika proračuna oziroma postavka namenskega izdatka. O razporeditvi namenskih prejemkov odloča župan.
4. člen
V okviru posebnega dela bilance odhodkov proračuna Občine Lendava za leto 2002 lahko župan prerazporeja proračunska sredstva, če ugotovi, da posamezna proračunska postavka ne bo iz objektivnih razlogov realizirana v tem koledarskem letu. O izvršenih prerazporeditvah župan šestmesečno poroča občinskemu svetu.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke ter investicijske transfere ne sme presegati 75% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
Ne glede na določila prejšnjih odstavkov, lahko Občina Lendava v letu 2002 prevzame obveznosti pri investiciji izgradnje kanalizacijskega omrežja, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih letih do višine 2.300,000.000 tolarjev.
6. člen
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 1.000.000 tolarjev. O uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena zakona o javnih financah v posameznem primeru do višine 3,000.000 tolarjev odloča župan.
7. člen
Investicije, pri katerih je predvideno sofinanciranje, se lahko izvedejo le do višine, ki je zagotovljena iz lastnih virov.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
8. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži do višine 100,000.000 tolarjev.
Obseg poroštev Občine Lendava za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Lendava, v letu 2002 ne sme preseči skupne višine glavnic 31,000.000 tolarjev.
5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Lendava v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 03200-0001/02
Lendava, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti