Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

727. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo, stran 1372.

Na podlagi 185. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 61/00 in 100/00 – odl. US), 30. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) v zvezi z 41. in 101. členom zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 2/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US in 87/01) ter 28. člena zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo
1. člen
V pravilniku o registraciji in označevanju vozil, zrakoplovov in vodnih plovil Ministrstva za obrambo (Uradni list RS, št. 89/01) se v drugem odstavku 3. člena na koncu besedila pika nadomesti s podpičjem in doda dve novi alinei, ki se glasita:
“– serijska številka izdane nalepke o tehničnem pregledu vozila;
– rok veljavnosti nalepke.”.
2. člen
V 14. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Za izdajo veljavne nalepke za tehnični pregled vozila, ki se nahaja v misiji v drugi državi, se lahko izjemoma upošteva kot dokazilo o tehnični brezhibnosti vozila tudi dokazilo izdano na podlagi tehničnega pregleda vozila, opravljenega v drugi državi. O ustreznosti dokazila o tehničnem pregledu v drugi državi odloča prometna služba ministrstva.”.
3. člen
V drugem odstavku 15. člena se za besedo “nalepko” vstavi besede “predpisano s splošnimi predpisi o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil,“.
Doda se tretji odstavek, ki se glasi:
“Motorno ali priklopno vozilo se mora označiti z veljavno nalepko za tehnični pregled v skladu s splošnimi predpisi o tehničnih pregledih motornih in priklopnih vozil.”.
4. člen
Za 15. členom se dodata 15.a in 15.b člen, ki se glasita:
“15.a člen
Veljavna nalepka za tehnični pregled, nalepljena na vozilo, označuje čas, v katerem je veljaven tehnični pregled vozila oziroma čas, ob izteku katerega je potrebno opraviti tehnični pregled vozila.
Veljavno nalepko za tehnični pregled vozila se nalepi na vozilo, če je za vozilo po opravljenem tehničnem pregledu izdan zapisnik, ki ni starejši od 30 dni, na katerem je potrjeno, da je vozilo spoznano kot sposobno za vožnjo v cestnem prometu.
Na nalepki za tehnični pregled se označi, da velja eno leto, šteto od dneva podaljšanja registracije.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, glede označitve roka veljavnosti, se na nalepki označi naslednji rok njene veljavnosti:
– tri leta za lahke priklopnike, šteto od dneva njihove prodaje prvemu dokončnemu kupcu, če je bila zanje izdana “Izjava o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila” (Izjava A) in če še ni poteklo dve leti in enajst mesecev od te prodaje vozila;
– eno leto, šteto od dneva prve registracije vozila, za vozila iz 1. točke tretjega odstavka 188. člena zakona o varnosti cestnega prometa, na nalepki, ki bo veljala v prvem letu po prvi registraciji vozila;
– tri leta, šteto od dneva prve registracije vozila za vozila iz 2. točke tretjega odstavka 188. člena zakona o varnosti cestnega prometa, na nalepki, ki bo veljala v prvih treh letih po prvi registraciji vozila;
– eno leto, šteto od dneva poteka veljavnosti nalepke, ki je nalepljena na vozilo oziroma od dneva poteka veljavnosti prometnega dovoljenja, izdanega na obrazcu prometnega dovoljenja, predpisanega s pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 70/95), za vozila iz prvega odstavka 188. člena zakona o varnosti cestnega prometa;
– šest mesecev, za vozilo iz drugega odstavka 188. člena zakona o varnosti cestnega prometa, šteto od dneva poteka veljavnosti nalepke, ki je nalepljena na vozilo, če je vozilo registrirano oziroma šteto od dneva, ko se nalepka nalepi na vozilo, če vozilo ni registrirano.
15.b člen
Veljavno nalepko za tehnični pregled motornega ali priklopnega vozila izda prometna služba ministrstva, ki določi tudi rok njene veljavnosti. Prometna služba ministrstva predhodno preveri izpolnjevanje pogojev za izdajo nalepke. Veljavno nalepko nalepi na motorno ali priklopno vozilo, vojaška prometna služba oziroma oseba, ki jo pooblasti načelnik generalštaba.
Veljavna nalepka za tehnični pregled se nalepi:
– na vozila, ki imajo vetrobransko steklo, na notranjo stran vetrobranskega stekla, v spodnji desni kot;
– na priklopna vozila, na vidno, neizpostavljeno mesto na šasiji v bližini deklaracijske tablice. Površina na katero se prilepi nalepka, mora biti čista, gladka in brez korozije;
– na traktorje, ki nimajo vetrobranskega stekla, na kovinski del, na vidno mesto poleg armaturne plošče;
– na motorna kolesa in kolesa z motorjem, na vidno mesto poleg rezervoarja za gorivo ali na prednje vilice.”.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-02-23/2001-9
Ljubljana, dne 20. februarja 2002.
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti