Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

768. Odlok o komunalnih taksah v Občini Markovci, stran 1413.

Na podlagi 1., 2. in 4. člena zakona o komunalnih taksah (Uradni list SRS, št. 29/65, 7/70, 7/72 in Uradni list RS, št. 18/91, 57/99), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/98, 31/00, 24/01) in 16. člena statuta Občine Markovci (Uradni list RS, št. 15/99, 110/00) je Občinski svet občine Markovci na 28. redni seji dne 24. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o komunalnih taksah v Občini Markovci
I. SPLOŠNI DEL
1. člen
Odlok predpisuje vrste in višino komunalnih taks na območju Občine Markovci.
V Občini Markovci so predpisane komunalne takse za naslednje predmete in storitve:
1. za reklamne objekte, napise, objave in razglase, ki so postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih,
2. za uporabo javnega prostora za druge začasne namene (postavljanje kioskov, stojnic, zabaviščnih naprav, opravljanje trgovske, gostinske in druge gospodarske dejavnosti zunaj poslovnih prostorov).
2. člen
Takse se določajo v točkah. Višina komunalnih taks za posamezne taksne predmete oziroma storitve je določena v posebnem delu – tarifa komunalnih taks, ki je sestavni del tega odloka.
Spremembo vrednosti točke določi s sklepom na podlagi gibanja rasti življenjskih stroškov enkrat letno Občinski svet občine Markovci do konca meseca decembra, za naslednje leto.
3. člen
Taksni zavezanec je pravna oseba ali posameznik oziroma fizična oseba, ki uporablja predmete ali storitve, za katere so uvedene komunalne takse. Takso odmerja in pobira Občinska uprava občine Markovci.
4. člen
Takse so določene v dnevnih in letnih zneskih.
Taksna obveznost v primerih, ko je taksa določena v letnem znesku, nastane z dnem namestitve taksnega predmeta oziroma z dnem pričetka uporabe, preneha pa s potekom meseca, v katerem je zavezanec pisno obvestil Občinsko upravo občine Markovci o odstranitvi taksnega predmeta oziroma prenehanju njegove uporabe.
Okoliščina, zaradi katere taksnega predmeta zavezanec začasno ni mogel uporabljati, ne vpliva na taksno obveznost.
5. člen
Taksni zavezanec je dolžan nastanek taksne obveznosti prijaviti občinski upravi občine pred začetkom uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta v 15 dneh pred njenim nastankom, prenehanje pa z dnem odstranitve oziroma uporabe le-tega. Prijava taksne obveznosti mora vsebovati: podatke o zavezancu, čas in kraj uporabe oziroma namestitve taksnega predmeta in opis taksnega predmeta (površina, število ipd.).
Taksni zavezanec je dolžan občinski upravi občine prijaviti vsako spremembo, ki bi lahko vplivala na obračun komunalne takse.
Če je za uporabo določenega taksnega predmeta potrebno soglasje oziroma dovoljenje pristojnega organa, je treba takso plačati pred izdajo soglasja oziroma dovoljenja. Izvajanje te določbe zagotovi organ, ki soglasje oziroma dovoljenje izda.
6. člen
Komunalne takse plačujejo zavezanci vnaprej, če ni v tem odloku drugače določeno. Če taksni zavezanec ne plača takse v predpisanem roku, se le-ta prisilno izterja.
O plačilu komunalne takse se taksnemu zavezancu izda ustrezno potrdilo.
7. člen
Takso za pravne in fizične osebe odmerja in pobira režijski obrat občinske uprave občine, izterjuje pa jo Davčna uprava Republike Slovenije – Davčni urad Ptuj, izpostava Ptuj, na podlagi posebne pogodbe.
S posebno pogodbo se na davčni urad lahko prenese tudi odmera, obračun, pobiranje in nadzor nad pobiranjem komunalne takse.
8. člen
Prisilna izterjava komunalnih taks od fizičnih oseb se opravi po predpisih o prisilni izterjavi davkov občanov, prisilna izterjava od pravnih oseb pa po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo neporavnanih denarnih obveznosti pravnih oseb.
Pravica do izterjave neplačane in povrnitve preveč plačane komunalne takse zastara v dveh letih po preteku roka, v katerem bi morala biti plačana oziroma je bila plačana, če gre za vračilo.
9. člen
Komunalne takse plačujejo taksni zavezanci v enkratnem ali dnevnem znesku, ali v letnem znesku, kakor je določeno v tarifi.
V primeru, ko je taksa določena v enkratnem ali dnevnem znesku, jo taksni zavezanec plača vnaprej, oziroma pred izdajo ustreznega dovoljenja. Takse, ki so določene v letnih zneskih, se plačajo prvič ob izdaji ustreznega dovoljenja do konca polletja v katerem je nastala taksna obveznost, vnaprej se plačujejo polletno in zapadejo v plačilo 1.1. in 1.7. v letu z rokom plačila 30 dni.
Okoliščine, da taksnega predmeta zavezanec ni mogel uporabljati, ne vplivajo na taksno obveznost.
10. člen
Komunalne takse se odmerjajo, pobirajo in izterjujejo na podlagi prijav taksnih zavezancev, izdanih dovoljenj pristojnih organov, prijav inšpekcijske službe ter evidence Občinske uprave občine Markovci.
Služba občinske uprave na terenu ugotavlja, ali je uporaba oziroma namestitev taksnega predmeta prijavljena ter preverja resničnost podatkov na prijavah taksne obveznosti.
V primeru, da taksni zavezanec ne prijavi taksne obveznosti in nima ustreznih soglasij, se predmet odstrani na stroške taksnega zavezanca.
Taksno obveznost predpiše Občinska uprava občine Markovci s posebno odločbo.
11. člen
Višina točke za izračun komunalne takse po tem odloku je 200 SIT in se za vsako proračunsko leto revalorizira za odstotek rasti življenjskih stroškov s sklepom občinskega sveta.
Komunalne takse po tem odloku so prihodek proračuna Občine Markovci.
II. KAZENSKE DOLOČBE
12. člen
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik,
– če ne prijavi nastanka taksne obveznosti po tem odloku,
– če v prijavi taksne obveznosti navaja neresnične podatke, ki vplivajo na odmero taksne obveznosti.
Z denarno kaznijo 10.000 SIT se kaznuje posameznik ali odgovorna oseba pravne osebe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
Zavezanci, ki na dan uveljavitve tega odloka že opravljajo taksno storitev oziroma imajo že nameščene taksne predmete, so dolžni taksno obveznost prijaviti Občinski upravi Občine Markovci najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega odloka. Taksna obveznost v tem primeru nastane z dnem začetka veljavnosti tega odloka.
14. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka se v Občini Markovci prenehajo uporabljati določila odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 5/96).
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-04/01-7
Markovci, dne 24. januarja 2002.
Župan
Občine Markovci
Franc Kekec l. r.
             IV. POSEBNI DEL

           TARIFA KOMUNALNIH TAKS

            Tarifna številka 1


Za reklamne objekte, napise, objave in razglase, ki so
postavljeni, pritrjeni ali drugače označeni na javnih mestih, se
plača letna taksa:

- do 2 m2                       za 20 točk

- od 2 m2 do 4 m2                   za 40 točk

- JUMBO plakati 12 m2 enostranski           za 70 točk

- JUMBO plakati 12 m2 dvostranski          za 110 točk

Pojasnila:

a) smatra se, da je taksni predmet na javnem mestu oziroma javni
površini, kadar je nameščen tako, da je njegova sporočilnost
usmerjena navzven, v odprt prostor, ne glede na lastništvo
nepremičnine, na katerih je taksni predmet nameščen

b) taksni zavezanci po tej tarifi so pravne in fizične osebe, ki
izvajajo oglaševanje oziroma reklamiranje. Če tako opredeljenih
taksnih zavezancev ni mogoče identificirati, so taksni zavezanci
lastniki taksnih predmetov-objektov oziroma površin, na katerih
je taksni predmet

c) plačila komunalne takse po tej tarifi so v okviru svojih
dejavnosti oproščene objave državnih ter občinskih organov Občine
Markovci, objave političnih strank v predvolilnem obdobju, objave
kulturnih in športnih prireditev, ki jih iz svoje dejavnosti
objavljajo društva s sedežem v Občini Markovci, reklamni panoji
na športnih igriščih, reklamni napisi, ki opozarjajo na naravne
in kulturne znamenitosti ter objave dobrodelnih in humanitarnih
organizacij

d) za taksni predmet se ne šteje ena zakonsko obvezna označba
firme, na zgradbi firme ali na zemljišču, kjer je sedež firme in
ena izven tega območja. Za taksni predmet se po tem odloku ne
šteje označba firme na predstavitvenem panoju, ki se postavlja v
okviru turistično promotivne dejavnosti v občini in katerega
lastnik je občina.

Za taksni predmet se ne šteje plakatiranje na občinskih
plakatnikih.


            Tarifna številka 2

Za uporabo javnega prostora za druge začasne namene, (postavitev
kioskov, stojnic, zabaviščnih naprav, opravljanje trgovske,
gostinske in druge gospodarske dejavnosti zunaj poslovnih
prostorov, za prodajo iz osebnih avtomobilov, kombijev in
tovornjakov - prodaja rib, ozimnice ipd.) se plača dnevna taksa:

- do 5 m2 zavzete površine               za 5 točk

- od 5 m2 do 10 m2 zavzete površine          za 15 točk

- od 10 do 50 m2 zavzete površine           za 30 točk

- nad 50 m2 zavzete površine             za 50 točk

Pojasnila:

a) za javne površine se štejejo pločniki, ceste, zelenice,
parkirišča ter druge vzdrževane in nevzdrževane površine na
območju Občine Markovci

b) taksni zavezanec je uporabnik prostora


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti