Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

779. Odlok o podeljevanju priznanj Miroslava Vilharja na področju kulture, stran 1421.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Postojna (Uradni list RS, št. 1/96, 68/97, 31/98, 84/98 in 66/99) je Občinski svet občine Postojna na 34. seji dne 4. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o podeljevanju priznanj Miroslava Vilharja na področju kulture
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se ureja podeljevanje priznanj Miroslava Vilharja za dosežke na področju kulture v Občini Postojna.
2. člen
Priznanji sta:
– plaketa Miroslava Vilharja,
– kipec Miroslava Vilharja.
Priznanji se praviloma podeljujeta občanom Postojne. Lahko pa se podeljujeta tudi drugim, če se ti s kulturo ukvarjajo v Občini Postojna.
3. člen
Vsako leto se lahko podeli le eno plaketo in en kipec. Posamezniku ali skupini se lahko plaketo podeli večkrat, toda le v primeru, da gre za ustvarjalen dosežek, ki se po vsebini razlikuje od dosežka, za katerega je bila plaketa že podeljena. Podelitev kipca Miroslava Vilharja pa je enkratna, kar pomeni, da ga tisti, ki ga je že prejel, ne more prejeti še enkrat.
4. člen
Denarna sredstva za izdelavo priznanj se zagotovijo v občinskem proračunu. V občinskem proračunu se zagotovijo tudi sredstva za izvedbo razpisa in podelitev priznanj.
5. člen
Organizacijska, strokovna in administrativna opravila v zvezi s podelitvijo priznanj opravlja občinska uprava.
6. člen
Predloge za podelitev priznanj lahko podajo posamezniki, društva, krajevne skupnosti, zavodi, izobraževalne ustanove, podjetja in druge organizacije in skupnosti. Predlagatelj zase ne more vložiti predloga za podelitev.
II. KOMISIJA ZA PODELITEV PLAKETE IN KIPCA MIROSLAVA VILHARJA
7. člen
Predloge za podelitev priznanj obravnava Komisija za podelitev Plakete in Kipca Miroslava Vilharja (v nadaljevanju: komisija).
8. člen
Naloge komisije so:
– da izdela kriterije za izbor in dodeljevanje priznanj,
– da objavi razpis za vložitev predlogov za podelitev priznanj,
– da pripravi predlog za podelitev priznanj,
– da posreduje predlog za podelitev priznanj občinskemu svetu v potrditev,
– da izvede natečaj za izbor oblikovalcev priznanj.
9. člen
Občinski svet se lahko odloči tudi za spremembo oblike priznanj, če oblike niso več v skladu s časom in pomenom podeljevanja.
10. člen
Glede sestave in delovanja komisije veljajo določila statuta in poslovnika Občinskega sveta občine Postojna, ki se nanašajo na delovna telesa občinskega sveta.
III. DOLOČBE O POSAMEZNIH PRIZNANJIH
11. člen
Plaketa Miroslava Vilharja se podeljuje kulturnim društvom, kulturnim skupinam, javnim zavodom, drugim ustanovam in posameznikom za njihove ustvarjalne dosežke na področju kulture, s katerimi so bistveno prispevali k razvoju kulture v Občini Postojna in so z njimi kulturo tudi vidno zaznamovali.
Na plaketi je odtis obeležja Miroslava Vilharja. Sestavni del plakete je listina z besedilom sklepa in obrazložitvijo le-tega.
12. člen
Kipec Miroslava Vilharja za življenjsko delo se podeljuje posameznikom, ki so skozi daljše obdobje neprekinjeno aktivno delovali na področju kulture in s svojim delom tudi vidno prispevali k razvoju in položaju kulture v Občini Postojna.
IV. POSTOPEK ZBIRANJA PRIJAV IN OBLIKOVANJA PREDLOGOV ZA PODELITEV PRIZNANJ
13. člen
Priznanji se podeljujeta na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi komisija. Razpis mora vsebovati:
– vrsto priznanja,
– pogoje za podelitev priznanja,
– rok, do katerega se morajo predložiti predlogi,
– navedbo potrebnih podatkov in obrazložitev z zagotovilom o zaščiti osebnih podatkov,
– upravičence, ki lahko posredujejo predloge na razpis.
14. člen
Javni razpis se objavi najmanj tri mesece pred podelitvijo priznanj v lokalnem glasilu.
15. člen
Pisni predlogi morajo biti naslovljeni neposredno na komisijo v zaprti kuverti z oznako “Ne odpiraj”. Odprte kuverte bo komisija zavrnila.
16. člen
Pisni predlogi morajo biti komisiji posredovani v 15 dneh po objavi razpisa. Predloge, ki bodo posredovani prepozno ali bodo posredovani že pred objavljenim razpisom, bo komisija zavrnila.
17. člen
Komisija obravnava prispele predloge in oceni, ali dosežki predlaganih kandidatov, društev, skupin, javnih zavodov in drugih ustanov ustrezajo zahtevam razpisa.
18. člen
V primeru, da nobeden od podanih predlogov ne ustreza zahtevam razpisa, se komisija lahko odloči, da se katero od v razpisu navedenih oblik priznanj ne podeli.
19. člen
Preden komisija začne obravnavati prispele predloge si določi čimbolj objektivne kriterije, po katerih bo lahko ocenjevala prispele predloge. V fazo priprave predlogov lahko vključi tudi zunanje strokovnjake za posamezna kulturna področja, ki pa nimajo pravice glasovanja o predlogih za podelitev. Ob posredovanju predlogov za podelitev priznanj občinskemu svetu mora komisija v svoji obrazložitvi navesti tudi kriterije, po katerih je naredila izbor ter kateri zunanji strokovnjaki so sodelovali pri delu komisije.
20. člen
Komisija po obravnavi vseh, na razpis posredovanih predlogov, sprejme sklep o predlogih za podelitev priznanj in ga posreduje občinskemu svetu. Komisija o predlogih za podelitev odloča s tajnim glasovanjem. Predlog je sprejet, če zanj glasuje več kot polovica članov komisije. Predlogi, ki jih komisija posreduje občinskemu svetu, morajo vsebovati vse potrebne podatke o kandidatih oziroma skupinah in utemeljitev predloga.
21. člen
Komisija in strokovni delavci, ki sodelujejo v delu komisije v času do odločitve občinskega sveta, ne smejo dajati javnosti informacij o vloženih predlogih in predlaganih kandidatih.
V. PODELJEVANJE PRIZNANJ
22. člen
O podelitvi priznanj odloči občinski svet na predlog komisije.
23. člen
Priznanji se podeljujeta v mesecu septembru, to je v mesecu rojstva Miroslava Vilharja.
24. člen
Priznanji se podeljujeta na posebej za ta namen organizirani kulturni prireditvi. Za izvedbo te kulturne prireditve občinski svet imenuje organizacijski odbor najkasneje do konca meseca maja. Naloga organizacijskega odbora je, da pridobi sponzorje, pripravi bilten, ki bo predstavil kulturno dejavnost v občini v času med dvema podeljevanjema (v letu dni) in da poskrbi za neposredno izvedbo prireditve.
25. člen
Priznanji podeljuje župan, v njegovi odsotnosti pa podžupan.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Občina Postojna vodi kronološko evidenco o podeljenih priznanjih. Evidenca vsebuje podatke o predlogih ter podatke o podeljenih priznanjih za posamezno koledarsko leto.
27. člen
V evidenco podeljenih priznanj se vpišejo podatki o predlagateljih, dobitnikih priznanj, obrazložitve, številke sklepov in datum seje občinskega sveta, na kateri je bil sprejet sklep o podelitvi priznanj.
28. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati osmi dan po objavi.
Št. 032-01 – 2/02
Postojna, dne 5. februarja 2002.
Župan
Občine Postojna
Josip Bajc, jur. l. r.

AAA Zlata odličnost