Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

717. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-A), stran 1345.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (ZJC-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 14. februarja 2002.
Št. 001-22-4/02
Ljubljana, dne 22. februarja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O JAVNIH CESTAH (ZJC-A)
1. člen
V zakonu o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) se v 51. členu v prvem odstavku črta besedilo “predpisanih največjih”, za besedo “dimenzij” pa se pika nadomesti z vejico in doda besedilo “predpisanih za posamezne vrste vozil”.
V drugem odstavku se beseda “mer” nadomesti z besedo “dimenzij”, za besedilom “mase ali” pa se doda beseda “osnih”.
V tretjem odstavku se v drugem stavku črta besedilo “ali državnih in občinskih cestah”. Za drugim stavkom se doda besedilo “Dovoljenje za izredni prevoz, ki poteka po državnih in občinskih cestah, izda Direkcija za ceste, ki v roku iz prejšnjega stavka obvesti občine, katerih last so ceste, po katerih bo izredni prevoz potekal. V tem primeru občinam pripada sorazmerni delež povračila za izredni prevoz po občinskih cestah.”
2. člen
V 52. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Nadzor iz prejšnjega odstavka za vozila, ki vstopajo v Republiko Slovenijo, opravljajo carinski organi na mejnem prehodu.”
V tretjem odstavku se beseda “četrtega” nadomesti z besedo “tretjega”, beseda “izključi” pa se nadomesti z besedo “izloči”.
Za tretjim odstavkom se doda četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji oziroma z dnem, ko se odpravi mejna kontrola na mejah z državami članicami Evropske unije, se nadzor iz drugega odstavka tega člena izvaja za vozila, ki niso registrirana v državah članicah Evropske unije in, ki vstopajo na njeno območje skozi Republiko Slovenijo.”
3. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-10/91-7/18
Ljubljana, dne 14. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost