Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

772. Odlok o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto, stran 1416.

Na podlagi 30. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 79/99 in 8/00), 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 10. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99 in 22/00), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83, 42/85, 2/86, 47/87, 5/90, Uradni list RS-stari, št. 10/91, Uradni list RS/I, št. 17/91 in Uradni list RS, št. 13/93, 66/93, 39/96, 39/96, 61/96 – odl. US, 35/97, 45/97, 73/97 – odl. US, 35/97, 87/97, 73/98, 31/00, 33/00 – odl. US, in 24/01), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01) in na podlagi 7. in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 34. seji dne 31. 1. 2002 sprejel
O D L O K
o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se urejajo pogoji in načini izvajanja izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina na območju Mestne občine Novo mesto.
Izvajalec izbirne gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina (v nadaljnjem besedilu: izvajalec javne službe) je javno podjetje, ki je registrirano za opravljanje te dejavnosti, ki ga določi občina v skladu s predpisi o gospodarskih javnih službah.
2. člen
Plinovodno omrežje sestavljajo magistralni in primarni plinovodi in naprave, ki služijo za transport in dobavo plina neposredno velikim odjemalcem ter javno plinovodno omrežje in naprave vključno s hišnimi priključki, ki služi za dobavo plina odjemalcem na ravni distribucije.
Hišni priključek je cevovod za dovod plina do posamezne zgradbe s potrebnimi napravami na omrežju in glavnim zapornim elementom na koncu priključka.
3. člen
Odjemalec plina na ravni distribucije (v nadaljnjem besedilu: odjemalec plina) je vsaka fizična ali pravna oseba, ki ji izvajalec javne službe dobavlja plin iz javnega plinovodnega omrežja ob pogojih, predpisanih s tem odlokom in s pravilnikom o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v Mestni občini Novo mesto (v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
Pravilnik iz prejšnjega odstavka tega člena sprejme župan.
4. člen
Magistralni in primarni plinovodi in naprave so v upravljanju izvajalca obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja.
Javno plinovodno omrežje in naprave so v lasti Mestne občine Novo mesto, ki jih kot lastnica prenese v upravljanje izvajalcu javne službe.
5. člen
Izvajalec javne službe in izvajalec obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja zagotavljata varstvo javnih koristi z gospodarjenjem po načelu dobrega gospodarja ter z dajanjem usmeritev, mnenj, soglasij in dovoljenj glede razvoja ali tangiranja omrežja plinovoda ter glede priključevanja na plinovodno omrežje.
II. PRIKLJUČEVANJE NA PLINOVODNO OMREŽJE
6. člen
Priključevanje na magistralni in primarni plinovod in naprave dovoljuje in ureja izvajalec obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja.
Priključevanje na javno plinovodno omrežje dovoljuje in ureja izvajalec javne službe.
Vsi novi uporabniki zemeljskega plina, razen upravičenih, so se dolžni priključiti na javno plinovodno omrežje Mestne občine Novo mesto, v kolikor to dopuščajo zmogljivosti omrežja in je to skladno z zakonodajo.
7. člen
Zavezanec za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje je lastnik, upravljavec ali investitor stavbe, če ga za priključitev zavezuje ta odlok (v nadaljnjem besedilu: zavezanec za priključitev).
8. člen
Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje omogoča priključevanje stavb, je priključitev obvezna za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev oziroma obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči preko 40 KW.
Za nove stavbe in za obstoječe stavbe, ki se jih dograjuje, nastane obveznost priključitve na javno plinovodno omrežje ob dograditvi oziroma ob začetku uporabe stavbe.
Za obstoječe stavbe, ki jih je treba v smislu določil prvega odstavka tega člena obvezno priključiti na javno plinovodno omrežje, je rok priključitve tri leta po tem, ko je izvajalec javne službe pisno obvestil zavezanca za priključitev o možnosti priključitve na javno plinovodno omrežje. Šteje se, da obstaja možnost priključitve, če je javno plinovodno omrežje oddaljeno od objekta največ 100 m.
Za stavbe, v katerih je potrebna vgraditev ali obratovanje toplotnih energetskih naprav skupne moči do 40 KW, nastane obveznost priključitve le, če je to predvideno s prostorskimi izvedbenimi akti ali s programi sanacije ekološkega stanja okolja, ki jih sprejme Občinski svet Mestne občine Novo mesto.
Obveznost priključitve se ne nanaša na že zgrajene stavbe, za katere je urejena uporaba virov energije, ki po veljavnih standardih in normativih ne povzročajo onesnaževanja okolja preko dovoljenih meja.
9. člen
Na območjih, kjer zgrajeno javno plinovodno omrežje omogoča priključevanje objektov, pa le-ti za ogrevanje uporabljajo drugačen vir energije, je njihov lastnik oziroma upravljavec dolžan plačati takso za obremenjevanje okolja, ki je določena glede na skupno moč ogrevalnih naprav in znaša za posamezno vrsto goriva:
– premog 3.000,00 SIT/kW/leto,
– mazut 1.500,00 SIT/kW/leto,
– kurilno olje 1.000,00 SIT/kW/leto.
Taksa je namenjena za izgradnjo javnega plinovodnega omrežja in jo pobira izvajalec javne službe v mesečnih obrokih. Taksa je prihodek proračuna Mestne občine Novo mesto. Obveznost plačila nastane v treh letih od nastanka možnosti priklopa na javno plinovodno omrežje in velja za objekte s skupno nazivno močjo ogrevalnih naprav nad 40 kW.
Plačevanja takse so oproščeni objekti za industrijsko proizvodnjo in objekti, v katerih so ogrevalne naprave v času od uveljavitve tega odloka mlajše od 10 let.
10. člen
Stavbe, za katere po tem odloku ni predpisana obvezna priključitev na javno plinovodno omrežje, se lahko priključijo na javno plinovodno omrežje le po postopku in ob pogojih, ki so s tem odlokom predpisani za obvezno priključitev.
11. člen
Zavezanec za priključitev mora pri izvajalcu javne službe vložiti zahtevek za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje. Zahtevek mora vsebovati vse potrebne podatke in dokumentacijo za odločanje o možnosti in pogojih priključitve.
12. člen
Izvajalec javne službe je dolžan na podlagi pravilno sestavljenega zahtevka in ob izpolnjevanju predpisanih pogojev izdati zavezancu za priključitev soglasje za priključitev v roku 30 dni.
Soglasje za priključitev mora vsebovati tehnične, finančne in organizacijske pogoje in obveznosti, ki jih mora zavezanec za priključitev izpolniti za priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje.
13. člen
Zavezanec za priključitev je dolžan plačati prispevek za priključitev na javno plinovodno omrežje in nositi stroške izgradnje hišnega priključka.
Višino prispevka za priključitev določa izvajalec javne službe glede na skupne stroške izgradnje in sprejete splošne pogoje izgradnje javnega plinovodnega omrežja ter glede na skupno priključno moč plinskih trošil in namen uporabe stavbe.
Plačilo prispevka za priključitev in plačilo drugih stroškov v zvezi z ureditvijo priključka in izvedbo priključitve se uredi s pogodbo.
14. člen
Zavezanec za priključitev mora po izpolnjevanju vseh pogojev iz soglasja za priključitev zaprositi izvajalca javne službe za dovoljenje za priključitev zgrajenih plinskih naprav na javno plinovodno omrežje.
Zahtevku za izdajo dovoljenja za priključitev mora priložiti potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, da so vsa izvedena dela na plinski napeljavi in na plinskih trošilih na stavbi izvedena v skladu s strokovnotehničnimi predpisi, standardi in normativi ter v skladu s pogoji soglasja za priključitev.
15. člen
Izvajalec javne službe sme izdati dovoljenje za priključitev potem, ko je na podlagi predložene dokumentacije in pregleda izvedenih del ugotovljeno, da priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje ne predstavlja nevarnosti glede požara, prometa ter življenja in zdravja ljudi v stavbi in v njeni okolici.
Izvajalec javne službe lahko zavrne izdajo dovoljenja za priključitev, dokler niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega odstavka tega člena. Pred izdajo dovoljenja za priključitev mora izvajalec javne službe vročiti zavezancu za priključitev navodila glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uhajanju plina. Zavezanec za priključitev mora podpisati sprejem navodil in se zavezati, da bo poskrbel za seznanitev uporabnikov objekta z navodili.
16. člen
Stroški prvega pregleda, preizkusov in atestov plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi bremenijo lastnika, upravljavca ali investitorja stavbe. Stroški rednih in izrednih pregledov po priključitvi objekta na javno plinovodno omrežje bremenijo izvajalca javne službe.
17. člen
V dovoljenju za priključitev, ki ga izda izvajalec javne službe potem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, mora navesti imena odgovornih oseb, ki so izvedle pregled plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi.
Dovoljenje za priključitev mora izvajalec javne službe trajno hraniti v svojem arhivu.
18. člen
Pred neposredno priključitvijo stavbe na javno plinovodno omrežje mora bodoči odjemalec plina podpisati izjavo o sprejemanju pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina, ki jih predpisuje pravilnik.
Neposredno priključitev stavbe na javno plinovodno omrežje sme opraviti le pooblaščena oseba izvajalca javne službe.
III. DOBAVA IN PLAČILO PLINA
19. člen
Izvajalec javne službe je dolžan odjemalcem plina dobavljati plin po pogojih, predpisanih s pravilnikom.
O spremembi pogojev dobave plina, do katerih bi prišlo z izvajanjem ukrepov na omrežju s strani izvajalca javne službe, mora izvajalec javne službe pravočasno obvestiti odjemalce plina in jim dati ustrezna navodila glede varnega ravnanja s plinsko napeljavo in plinskimi trošili v stavbi.
20. člen
Količina dobavljenega plina se ugotavlja s predpisanim plinomerom. Izvajalec javne službe mora plinomere redno pregledovati in jih zamenjavati v skladu s predpisi, ki urejajo kontrolo meril.
21. člen
Odjemalec plina je dolžan dobavljene količine plina plačati po pogojih, ki so določeni s pravilnikom in po ceni, ki je določena v skladu z merili in kriteriji za oblikovanje cen plina ter v skladu z veljavnimi splošnimi predpisi in ukrepi, ki veljajo za določanje cen komunalnih storitev.
Merila in kriterije za oblikovanje cen plina sprejme župan.
22. člen
Izvajalec javne službe sme po predhodnem pisnem opozorilu prekiniti dobavo plina odjemalcu plina, če le-ta ni poravnal zapadlih obveznosti za dobavljeni plin v predpisanih rokih.
Izvajalec javne službe sme prekiniti dobavo plina brez predhodnega opozorila, če ugotovi, da je stanje plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi tako, da bi nadaljnja dobava plina ogrožala varnost ljudi in premoženja v stavbi ali njeni okolici.
23. člen
Prepovedan je kakršenkoli neupravičen odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja.
Za neupravičen odjem plina se šteje vsakršen odjem plina, ki je speljan mimo plinomera ali nedopusten poseg na plinomer. Neupravičen odjem plina se odjemalcu plina obračuna po pogojih, ki jih določa pravilnik.
24. člen
Odjemalec plina mora vzdrževati plinske napeljave in plinska trošila v stavbi v brezhibnem stanju.
Izvajalec javne službe ima pravico in dolžnost redno pregledovati plinsko napeljavo in plinska trošila v stavbi, izvajati preizkus brezhibnosti plinske napeljave in plinskih trošil ter izvajati funkcionalni preizkus priključenih plinskih trošil.
Izvajalec javne službe ima pravico do izrednega pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi, kadar obstaja utemeljen sum o nepravilnostih na plinski napeljavi, o brezhibnosti plinskih trošil ali o neupravičenem odjemu plina.
25. člen
Redne in izredne preglede in preizkuse izvajajo pooblaščeni predstavniki izvajalca javne službe, ki imajo za ta opravila pisna pooblastila.
Odjemalec plina je dolžan omogočiti pooblaščenim predstavnikom izvajalca javne službe dostop v prostore stavbe zaradi izvajanja pregleda ali preizkusa plinske napeljave in plinskih trošil ali zaradi odčitavanja, pregleda, vzdrževanja in zamenjave plinomera.
26. člen
Odjemalec plina je dolžan javiti izvajalcu javne službe svoje potrebe po zvečanih ali zmanjšanih količinah plina, kadar bo sprememba presegla 30 % povprečno dobavljenih količin.
Odjemalec plina je dolžan pisno ali osebno odjaviti dobavo plina za določen čas ali trajno, če so za to podani razlogi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka. Odjava mora dospeti na sedež izvajalca javne službe najmanj 7 dni pred predlaganim dnem prekinitve dobave plina.
V primeru odjave plina za določen čas je odjemalec plina dolžan plačevati od porabe neodvisni del stroškov.
27. člen
Odjemalec plina je dolžan nemudoma javiti izvajalcu javne službe vsako zaznano okvaro na javnem plinovodnem omrežju ali na plinski napeljavi v stavbi ter izvesti ukrepe, predvidene s pravilnikom in navodili za obratovanje plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi.
IV. VARSTVO IN RAZVOJ PLINOVODNEGA OMREŽJA
28. člen
Izvajalec javne službe in izvajalec obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja sta na območju Mestne občine Novo mesto dolžna na plinovodnem omrežju izvajati ukrepe, predvidene s posebnimi predpisi, ki prispevajo k varovanju plinovodnega omrežja pred poškodovanjem in ukrepe, ki opozarjajo občane na lego plinovodnega omrežja in morebitne nevarnosti.
29. člen
Plinovodno omrežje ima s posebnimi predpisi določene varovalne pasove, predpisane odmike, omejitve in prepovedi, ki so obvezni za vse subjekte, ki z načrtovanjem posegov ali z izvajanjem dejavnosti tangirajo te varovalne pasove.
Za kakršenkoli poseg v varovalni pas plinovodnega omrežja, razen za redno obdelavo kmetijskih zemljišč, je potrebno soglasje izvajalca javne službe in izvajalca obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja.
30. člen
Izvajalec javne službe in izvajalec obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja dajeta na zahtevo investitorja ali izdelovalca dokumentacije programske in tehnične smernice za izdelavo prostorske izvedbene in projektne dokumentacije za razvojne komplekse in objekte, ki bodo oskrbovani s plinom iz plinovodnega omrežja.
31. člen
Na območju, kjer je že zgrajeno plinovodno omrežje ali se gradnja plinovodnega omrežja načrtuje, je v postopkih izdelave dokumentacije za vse posege v prostor oziroma v postopku izdajanja dovoljenja za posege v prostor, obvezno pridobiti soglasje izvajalca javne službe in izvajalca obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja.
Soglasje mora vsebovati pogoje glede tangiranja plinovodnega omrežja, pogoje in usmeritve glede možnosti priključevanja na plinovodno omrežje in druge usmeritve in pogoje, ki jih mora izpolniti investitor objekta.
32. člen
Izvajalec javne službe in izvajalec obvezne gospodarske javne službe upravljanja prenosnega omrežja sta dolžna v skladu s posebnimi predpisi voditi kataster plinovodnega omrežja za svoje potrebe, za geodetske zadeve pristojnemu občinskemu upravnemu organu pa posredovati podatke za vodenje zbirnega katastra komunalnih naprav.
V. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
Z denarno kaznijo 200.000 SIT se kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če:
– se ne priključi na javno plinovodno omrežje tako kot to določa 8. člen tega odloka,
– ne seznani odjemalcev plina v stavbi z navodili glede varnega ravnanja in ukrepanja pri uporabi plina,
– izvede ukrepe za neupravičen odjem plina z javnega plinovodnega omrežja,
– preprečuje pooblaščenim osebam izvajalca javne službe pregledati plinske napeljave in plinskih trošil v stavbi ali odčitavati, vzdrževati in zamenjati plinomer,
– v predpisanem roku izvajalcu javne službe ne javi podatkov o moči svojih ogrevalnih naprav ali če o teh navede neresnične podatke,
– ne javi zaznane okvare ali če opusti izvedbo ukrepov, predpisanih v 27. členu tega odloka.
Z denarno kaznijo 150.000 SIT se kaznuje posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
34. člen
Z denarno kaznijo od 200.000 SIT se kaznuje izvajalec javne službe, ki stori prekršek, če:
– ne vodi in hrani dokumentacije o priključitvah odjemalcev na javno plinovodno omrežje v skladu z določili 17. člena tega odloka,
– ne obvešča odjemalcev plina v skladu z določili 19. člena tega odloka,
– ne zamenjuje plinomera v skladu z določili 20. člena tega odloka,
– opusti aktivnosti in ukrepe, določene v 28. členu tega odloka,
– ne vodi katastra plinovodnega omrežja v skladu s predpisi.
Z denarno kaznijo 60.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba izvajalca javne službe, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
VI. KONČNE DOLOČBE
35. člen
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o oskrbi naselij s plinom iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 35/92).
Pravilnik o pogojih za dobavo in odjem plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/98) in Merila in kriteriji za oblikovanje cen za prodajo plina iz javnega plinovodnega omrežja v Občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 80/98) se uporabljajta do sprejetja novega pravilnika in meril ter kriterijev za oblikovanje cen, usklajenih z določbami tega odloka.
36. člen
Z uveljavitvijo tega odloka se spremeni 2. točka 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 10/01) tako, da se glasi »2. distribucija zemeljskega plina«.
37. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-11/2000
Novo mesto, dne 31. januarja 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost