Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

804. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije
805. Ukaz o podelitvi odlikovanja Častni znak svobode Republike Slovenije

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

806. Uredba o dodeljevanju pomoči gospodarskim družbam v težavah v času priprave programa prestrukturiranja iz sredstev kupnin za namene sanacije

MINISTRSTVA

807. Odredba o valorizaciji zneskov za odmero dohodnine za leto 2001
808. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o določanju zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove
809. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o pripravništvu in o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja
810. Seznam standardov katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s pravilnikom o tlačni opremi
811. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
812. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
813. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
814. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
815. Odločba o imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina
816. Odločba o pooblastitvi Kemijskega inštituta Ljubljana za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
817. Odločba o pooblastitvi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
818. Odločba o pooblastitvi Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije za opravljanje analiz/preskusov inšpekcijskih vzorcev kemikalij ali embalaž za kemikalije
851. Odredba o zgornji meji količine vina za lastno rabo
852. Odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah

SODNI SVET

819. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
820. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
821. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
822. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika okrožnega sodišča
823. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice višjega sodišča
824. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča
825. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
826. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
827. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnika višjega sodišča
828. Sklep o imenovanju sodnika na sodniško mesto višjega sodnika
829. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

830. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
831. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)
832. Razlaga kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPnd)

OBČINE

Beltinci

833. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o organizaciji in izvajanju javne službe pomoč družini na domu in o merilih za določanje plačil storitev
834. Sklep o povišanju ekonomske cene za dejavnosti vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Beltinci
835. Sklep o javni razgrnitvi osnutka zazidalnega načrta za območje obrtne cone v Lipovcih

Brežice

836. Odlok o zazidalnem načrtu Čatež - Savska pot
837. Sklep o določitvi povprečne gradbene cene za m2 stanovanjske površine, povprečnih stroškov komunalnega urejanja zemljišč in vrednosti stavbnega zemljišča na območju Občine Brežice za leto 2002

Gornji Petrovci

838. Akt o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada občine Gornji Petrovci

Horjul

839. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2002

Jesenice

840. Odlok o povprečni gradbeni ceni koristne stanovanjske površine in stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Jesenice za leto 2002

Kamnik

841. Cenik proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja

Metlika

842. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o določitvi povprečne gradbene cene stanovanj, vrednosti zemljišč in povprečnih stroških komunalnega urejanja zemljišč na območju Občine Metlika
843. Pravilnik o izbiri in sofinanciranju redne ljubiteljske kulturne dejavnosti in kulturnih programov na območju Občine Metlika
844. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Metlika

Ravne na Koroškem

845. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem

Škofja Loka

846. Odlok o proračunu Občine Škofja Loka za leto 2002
847. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o podeljevanju priznanj Občine Škofja Loka
848. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, pristojnostih in sestavi odborov in komisij Občinskega sveta občine Škofja Loka

Vransko

849. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Žalec za območje Občine Vransko - dopolnitev v letu 2000
850. Sklep o potrditvi programa CRPOV Občine Vransko - izvedbeni projekti

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

11. Zakon o ratifikaciji Pogodbe o patentnem pravu (MPPP)
12. Zakon o ratifikaciji Ženevskega akta Haaškega sporazuma o mednarodni registraciji modelov (MŽAHSRM)

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku veljavnosti mednarodne pogodbe
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti