Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2002 z dne 1. 3. 2002

Kazalo

845. Sklep o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem, stran 1488.

Na podlagi 30. in 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96), 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 1/98, 102/00) in 16. člena statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) je Občinski svet občine Ravne na Koroškem na 22. redni seji dne 20. 12. 2001 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem
I
Ekonomske cene programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v javnem Vrtcu Ravne na Koroškem so:
                               SIT
I. starostna skupina (od 1do 3 let)            86.165
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)           65.392
II
Predlagan dvig oskrbnin za starše otrok iz Občine Ravne na Koroškem je postopen in pomeni 15% dvig na do sedaj veljavno ceno oskrbnin.
Oskrbnina v dnevnem (9-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
                               SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)           72.012
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)           60.009
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico in kosilom je:
                               SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)           51.677
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)           43.673
Oskrbnina v poldnevnem (4-urnem) varstvu otrok v oddelkih, z malico je:
                               SIT
I. starostna skupina (od 1 do 3 let)           48.603
II. starostna skupina (od 3 do 7 let)           40.102
III
Dnevni strošek prehrane v ceni je:
                               SIT
a) malica                          106
b) kosilo                          234
c) dodatna popoldanska malica, ki ni
vračunana v ceni programa                   80
IV
Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v plačilni razred, ki se določi na podlagi mesečnega dohodka in premoženja na družinskega člana v razmerju do povprečne plače v Republiki Sloveniji v preteklem letu, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo najvišje plačilo za starše.
V
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni ali drugih opravičljivih razlogov, ko starši predhodno najavijo otrokovo odsotnost, se mesečno plačilo staršev zmanjša:
– če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred);
– če je otrok neprekinjeno odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 10% od ostanka plačila;
– če je otrok neprekinjeno odsoten 21 ali več dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 30% od ostanka plačila.
VI
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VII
Starši vpišejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. O načinu plačevanja se starši pismeno dogovorijo z vrtcem ob prvem vpisu otroka oziroma ob ponovnem vpisu otroka.
VIII
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 25% višine njihovega plačilnega razreda kot kritje fiksnih materialnih stroškov.
V primeru, da otroka v času poletnih počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta.
To določilo velja le za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Plačila rezervacije so oproščeni starši, katerih otroci obiskujejo vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo in v poletnih mesecih ne potrebujejo varstva.
IX
V slučaju, ko starši ne upoštevajo časovno trajanje programa v katerega so vključili otroka ali ne pridejo po svojega otroka do zapiralnega časa vrtca, lahko vrtec staršem zaračuna vsako podaljšano uro po 600 SIT.
X
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. S tem sklepom dopolnjujemo sklep, objavljen v Uradnem listu RS, št. 6/02, ki se uporablja od 1. 3. 2002 dalje.
Št. 032-01-1/00-11
Ravne na Koroškem, dne 20. decembra 2001.
Županja
Občine Ravne na Koroškem
Ivana Klančnik l. r.

AAA Zlata odličnost