Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

758. Odlok o proračunu Občine Kuzma za leto 2002, stran 1401.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 15. člena statuta Občine Kuzma (Uradni list RS, št. 21/99 in 12/01) je Občinski svet občine Kuzma na 26. redni seji dne 15. 2. 2002 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Kuzma za leto 2002
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za proračun Občine Kuzma za leto 2002 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja na ravni občine.
II. VIŠINA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
.                         v tisoč tolarjev
A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2002
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)            189.866
TEKOČI PRIHODKI  (70+71)                 49.897
  70  DAVČNI PRIHODKI                   37.050
  700 Davki na dohodek in dobiček             24.676
  703 Davki na premoženje                 11.212
  704 Domači davki na blago in storitve          1.162
  706 Drugi davki                       –
  71  NEDAVČNI PRIHODKI                  12.847
  710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     4.900
  711 Takse in pristojbine                 2.866
  712 Denarne kazni                      –
  713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          –
  714 Drugi nedavčni prihodki               5.081
  72  KAPITALSKI PRIHODKI                   –
  720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          –
  721 Prihodki od prodaje zalog                –
  722 Prihodki od prodaje zemljišč
    in nematerialnega premoženja               –
  73  PREJETE DONACIJE                  15.092
  730 Prejete donacije iz domačih virov          15.092
  731 Prejete donacije iz tujine                –
  74  TRANSFERNI PRIHODKI                124.877
  740 Transferni prihodki iz drugih
    javnofinančnih institucij             124.877
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)              191.707
  40  TEKOČI ODHODKI                   53.882
  400 Plače in dodatki - zaposleni            14.479
  401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost      4.613
  402 Izdatki za blago in storitve            32.790
  403 Plačila domačih obresti                 –
  409 Rezerve                       2.000
  41  TEKOČI TRANSFERI                  54.123
  410 Subvencije                       900
  411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom      24.630
  412 Transferi neprofitnim organizacijam in
    ustanovam                      13.908
  413 Drugi tekoči domači transferi            14.685
  414 Tekoči tranferi v tujino                 –
  42  INVESTICIJSKI ODHODKI                67.650
  420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev         67.650
  43  INVESTICIJSKI TRANSFERI               16.052
  430 Investicijski transferi               16.052
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)               -1.841
B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
Skupina/Podskupina konta            Proračun leta 2002
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPIT. DELEŽ. (750+751+752)             900
  75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             900
  750 Davki na dohodek in dobiček              900
  751 Prodaja kapitalskih deležev               –
  752 Kupnine iz naslova privatizacije             –
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. 
  DELEŽEV (440+441+442)                     –
  44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV      –
  440 Davki na dohodek in dobiček               –
  441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb         –
  442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
    privatizacije                      –
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE 
  KAPIT. DELEŽEV (IV.-V.)                  900
C) RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov            Proračun leta 2002
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                     –
  50  ZADOLŽEVANJE                       –
  500 Domače zadolževanje                   –
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                   –
  55  ODPLAČILA DOLGA                     –
  550 Odplačila domačega dolga                 –
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA 
  RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -941
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)             941
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                1.841
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov, so priloga k temu odloku.
III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. požarne takse po 59. členu zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93),
2. samoprispevek in drugi prihodki.
4. člen
Na predlog predlagateljev finančnih načrtov neposrednega uporabnika, župan odloča o prerazporeditvah pravic porabe med proračunskimi postavkami v okviru posameznega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna.
Župan v mesecu juliju in konec leta poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2002 in njegovi realizaciji.
5. člen
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke, investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2003 40% navedenih pravic in
2. v ostalih prihodnjih letih 30% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami.
6. člen
Proračunski sklad je:
– račun proračunske rezerve, oblikovanje po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2002 oblikuje v višini 0,5% sredstev od skupno doseženih prihodkov občinskega proračuna. Sredstva se izločajo mesečno po dvanajstinah.
Na predlog Občinske uprave občine Kuzma odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem obvešča občinski svet.
IV. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
7. člen
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo dolgov v računu financiranja, se občina za proračun leta 2002 lahko zadolži v obsegu, ki ne presega 10% realiziranih prihodkov občine preteklega leta, odplačilo glavnice in obresti pa ne sme preseči 5 % realiziranih prihodkov.
V. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
8. člen
V obdobju začasnega financiranja Občine Kuzma v letu 2003, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana.
9. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/01-13
Kuzma, dne 15. februarja 2002.
Župan
Občine Kuzma
Jožef Škalič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti