Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

765. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 1410.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), drugega odstavka 7. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00 in 111/00) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 35. seji dne 25. 2. 2002 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji
1. člen
Cene dnevnih programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
                                             v SIT
----------------------------------------------------------------------------------------------
Dnevni program/        Program     Program  Kombinirani  Razvojni  Vzgojno-
vrtec          1. starostnega  2. starostnega    oddelki   oddelki  varstvena
                obdobja     obdobja                družina
----------------------------------------------------------------------------------------------
Vrtec Ciciban,         74.177      47.767     53.536   196.152
Šarhova 29, Ljubljana
Vrtec Črnuče,          70.476      46.400     53.536      0
Dunajska 400, Ljubljana
Vrtec H. Ch. Andersen,     74.091      48.960     53.536   239.748
Rašiška 7, Ljubljana
Vrtec Jarše,          72.844      46.784     53.536      0
Rožičeva 10, Ljubljana
Vrtec Jelka,          73.845      48.606     53.536      0
Glavarjeva 18a, Ljubljana
Vrtec Ljubljana Center,     70.909      47.015     53.761   172.852
Poljanska 12, Ljubljana
Vrtec Mladi rod,        73.366      47.908     53.536      0
Črtomirova 14, Ljubljana
Vrtec Mojca,          73.173      47.849     53.536      0
Levičnikova 11, Ljubljana
Vrtec Najdihojca,        73.179      49.125     53.536   175.888
Gorazdova 6, Ljubljana
Vrtec O. Župančiča,       72.858      46.836     53.536   215.644
Parmska 41, Ljubljana      74.306      47.918     53.536      0
Vrtec Šentvid,
Ul. pregnancev 6, Ljubljana
Viški vrtci,          74.231      47.790     55.645   169.602   74.231
Tržaška 79, Ljubljana
Vrtec Zelena jama,       75.971      48.139     55.138      0
Zvezna 24, Ljubljana
----------------------------------------------------------------------------------------------
2. člen
V vseh vrtcih iz prejšnjega člena znašajo cene poldnevnih in krajših programov predšolske vzgoje mesečno na otroka:
– poldnevni program do 5 ur dnevno
brez obrokov                     37.986 SIT,
– krajši program do 3 ure dnevno
brez obrokov                     18.682 SIT.
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric v vrtcih iz prejšnjega člena znaša 140 SIT na uro.
3. člen
Mesečni znesek živil za otroke, upoštevan v cenah programov, znaša 7.850 SIT mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 1.648 SIT, kosila 5.181 SIT in popoldanske malice 1.021 SIT. Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otrok od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
4. člen
Dodatni stroški v Vrtcu Najdihojca v nadstandardnem programu Mali princ – Enota Čenča in nadstandardnem programu Aeternia – Enota Biba predstavljajo višje stroške živil in njihove priprave. Dodatni stroški v programu Mali princ in Aeternia znašajo 3.080 SIT mesečno na otroka in jih v celoti plačajo starši otrok, vključenih v te programe.
5. člen
Dodatni stroški v Viških vrtcih v nadstandardnem programu Preventivni program – Enota Na Jamovi nastanejo zaradi manjšega števila otrok v oddelku in boljše kadrovske zasedbe. Dodatni stroški v nadstandardnem programu znašajo 8.256 SIT mesečno na otroka in jih v celoti plačajo starši otrok, vključenih v ta program.
6. člen
Dodatne stroške programa za vsakega otroka s posebnimi potrebami, ki nastanejo zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ter plačila stroškov delavca za dodatno strokovno in drugo pomoč skladno z odločbo pristojnega organa o usmeritvi otroka, določi župan na predlog vrtca.
Razliko med ceno programa, v katerega je vključen otrok s posebnimi potrebami in dodatnimi stroški, vrtcu zagotovi občina, ki je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, skladno z veljavno zakonodajo.
7. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v razvojni oddelek, se zniža plačilo tako, da plačajo 10% cene programa 1. starostnega obdobja v vrtcu, v katerega je otrok vključen.
8. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, ki imajo otroka vključenega v vrtec na območju Mestne občine Ljubljana, in so glede na dohodek na družinskega člana na podlagi lestvice iz četrtega odstavka 3. člena pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih razporejeni do vključno 6. plačilnega razreda, se zniža plačilo tako, da plačajo v dnevnem programu 1. starostnega obdobja in vzgojno-varstveni družini 22% nižje plačilo v svojem plačilnem razredu in v dnevnem programu 2. starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih pa 4% nižje plačilo v svojem plačilnem razredu.
9. člen
Do znižanega plačila iz prejšnjega člena tega sklepa niso upravičeni starši, ki plačujejo do 60% cene programa, v katerega je otrok vključen, zaradi uveljavitve drugih znižanj.
10. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, ki imajo otroka vključenega v vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, in so razporejeni v plačilne razrede po lestvici do vključno 5. plačilnega razreda, plačajo 10% nižje plačilo v svojem plačilnem razredu.
11. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 390 SIT za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
12. člen
Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina Ljubljana po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa.
13. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji št. 604-1/00-3 z dne 23. 10. 2000 (Uradni list RS, št. 100/00).
14. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-1/2002-5
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.

AAA Zlata odličnost