Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Pozivi

4991. Poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za dvoje prostih mest sodnikov ustavnega sodišča

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4992. Uredba o določitvi najvišjih cen prevoza potnikov po železnici v notranjem potniškem prometu
5057. Uredba o dopolnitvi uredbe o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine
5058. Uredba o spremembi uredbe o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete

Sklepi

4993. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe podnebja

MINISTRSTVA

4994. Odredba o izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe - Ustni higienik
4995. Odredba o izobrazbi predavateljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu za pridobitev višje strokovne izobrazbe Ustni higienik
4996. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o sodnih tolmačih
4997. Sklep o spremembi vrednosti točke v pravilniku o tarifi za plačilo storitev sodnih izvedencev in sodnih cenilcev
4998. Spremembe in dopolnitve sodnega reda
4999. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o vrednotenju kakovosti in financiranju programa JRO
5000. Pravilnik o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici
5001. Pravilnik o vsebini prijave znamke
5002. Pravilnik o vsebini prijave modela
5003. Pravilnik o vsebini patentne prijave in postopku z deljenimi patenti
5004. Seznam standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o radijski in terminalski opremi
5005. Seznam standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti proizvoda s predpisi o elektromagnetni združljivosti

OBČINE

Bloke

5008. Pravilnik o denarni pomoči za novorojence

Brežice

5009. Odlok o lokacijskem načrtu čistilna naprava Obrežje
5010. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Brežice

Divača

5011. Sklep o začasnem financiranju javne porabe Občine Divača v letu 2002

Dobje

5012. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dobje
5013. Spremembe in dopolnitve poslovnika Občine Dobje

Dol pri Ljubljani

5014. Spremembe in dopolnitve statuta Občine Dol pri Ljubljani
5015. Program priprave zazidalnega načrta za območje urejanja MP 11/1 - Podjetniški center Dolsko
5016. Program priprave sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 za območje Občine Dol pri Ljubljani in družbenega plana Občine Ljubljana Bežigrad za obdobje 1986-1990, za območje Občine Dol pri Ljubljani (programska zasnova za rekonstrukcije križišča "Dolsko" na glavni cesti G2 108, v km 7,320 odseka 1181 Šentjakob-Ribče in programska zasnova za parkirišče kamionov ob cesti G2 108, 1181 Šentjakob-Ribče) in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev s spremembami prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Dol pri Ljubljani za območje križišča "Dolsko" in parkirišča za kamione

Gorenja vas-Poljane

5017. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Gorenja vas - Poljane za leto 2001
5018. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas - Poljane
5019. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Škofja Loka za območje Občine Gorenja vas - Poljane
5020. Sprememba odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas - Poljane
5021. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč v Občini Gorenja vas - Poljane
5022. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Gorenja vas - Poljane
5023. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas - Poljane za leto 2002

Kobarid

5024. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2001
5025. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Tolmin

Kobilje

5026. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Kobilje za leto 2001
5027. Spremembe in dopolnitve akta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v Občini Kobilje
5028. Odlok o spremembi odloka o določitvi volilnih enot za volitve članov v Občinski svet občine Kobilje

Komen

5029. Odlok o proračunu Občine Komen za leto 2001
5030. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Komen za leto 2002
5031. Pravilnik o sofinanciranju športnih dejavnosti v Občini Komen

Lendava

5032. Sklep o začasnem financiranju Občine Lendava za leto 2002

Ljubljana

5006. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejemu prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto V1 Rudnik
5007. Odlok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana

Ljutomer

5033. Sprememba pravilnika za oddajo javnih naročil male vrednosti
5034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o kadrovskem štipendiranju v Občini Ljutomer
5035. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o merilih za določitev oprostitve in olajšave pri plačilu socialno-varstvene storitve "pomoč družini na domu"

Ravne na Koroškem

5036. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Ravne na Koroškem v letu 2002

Semič

5037. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Semič za leto 2001

Slovenska Bistrica

5038. Sklep o začasnem financiranju potreb iz proračuna Občine Slovenska Bistrica v letu 2002

Sodražica

5039. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2001
5040. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Štore

5041. Spremembe in dopolnitve odloka o določitvi pomožnih objektov za katere ni potrebno lokacijsko dovoljenje

Tabor

5042. Sklep o povprečni gradbeni ceni v Občini Tabor v letu 2002
5043. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2002

Vransko

5044. Odlok o načinu financiranja političnih strank v Občini Vransko
5045. Sklep o vrednosti točke za določitev višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Vransko za leto 2002
5046. Sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnega zemljišča v Občini Vransko
5047. Sklep o potrditvi takse za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov

Zavrč

5048. Odlok o spremembah odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2001

Žalec

5049. Odlok o ustanovitvi zavoda Medobčinska matična knjižnica Žalec
5050. Odlok o razdelitvi javnega zavoda Zavod za kulturo Žalec na dva nova zavoda
5051. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Jožeta Potrate Žalec
5052. Odločitev o odpravi razpisa nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec
5053. Razpis nadomestnih volitev članov sveta Mestne skupnosti Žalec

Žetale

5054. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Žetale za leto 2001

Žužemberk

5055. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2001
5056. Sklep o izdajanju odločb na podlagi vloge za znižano plačilo vrtca
AAA Zlata odličnost