Uradni list

Številka 102
Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 102/2001 z dne 14. 12. 2001

Kazalo

5018. Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas - Poljane, stran 10418.

Na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 19/96 in Uradni list RS, št. 88/00) in 5. točke 7. člena ter 16. člena statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Uradni vestnik Gorenjske, št. 22/99 in Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane na 22. redni seji dne 22. 11. 2001 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas – Poljane
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Gorenja vas – Poljane, s sedežem v Gorenji vasi, Poljanska cesta 87, 4224 Gorenja vas, ustanavlja režijski obrat kot notranjo organizacijsko enoto Občine Gorenja vas – Poljane.
ll. USTANOVITELJ REŽIJSKEGA OBRATA
2. člen
Ustanovitelj režijskega obrata je Občina Gorenja vas – Poljane. Režijski obrat bo v prvi fazi imel zaposlene tri delavce. V nadaljevanju delovanja režijskega obrata je na predlog župana možna dodatna zaposlitev.
3. člen
Med sprejetimi delavci režijskega obrata župan imenuje vodjo, kateri je odgovoren za izvršitev nalog po pravilniku o delovanju režijskega obrata in nalog, katere mu dodeli župan.
4. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Gorenja vas – Poljane. Po predhodnem dogovoru pa lahko deluje tudi izven Občine Gorenja vas – Poljane.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– vodarine,
– kanalščine,
– smetarine,
– najemnine,
– komunalnih taks, katere sprejme Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane,
– sredstev občinskega proračuna.
5. člen
Občina je davčni zavezanec, ki opravlja promet blaga oziroma storitev, od katerega se obračunava in plačuje DDV.
Ne glede na drugi odstavek 41. člena zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98), lahko davčni zavezanec določi odbitni delež ločeno za vsako področje svoje dejavnosti, če vodi ločeno knjigovodstvo za vsako področje dejavnosti in če pridobi dovoljenje davčnega organa.
6. člen
Vse računovodske in knjigovodske storitve za režijski obrat opravlja občinska uprava.
7. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem mestu se določijo v pogodbi o delovnem razmerju.
lll. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
8. člen
a) Režijski obrat opravlja naslednje dejavnosti:
1. gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
2. oskrba s pitno in tehnološko vodo,
3. odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda,
4. oskrba s plinom,
5. javna snaga in čiščenje javnih površin,
6. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin in drugih javnih poti,
7. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje komunalnih naprav,
8. vzdrževanje in varstvo lokalnih, občinskih javnih poti in drugih nekategoriziranih cest,
9. ravnanje s komunalnimi odpadki,
10. upravljanje z javno razsvetljavo v naselju,
11. odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
12. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov,
13. vodenje javnih del,
14. promet in zveze.
b) Režijski obrat opravlja tudi druge dejavnosti:
1. zimska služba,
2. plakatiranje, obveščanje in okraševanje naselja,
3. urejanje in vzdrževanje pokopališča,
4. postavljanje reklamnih objektov,
5. vzdrževanje športno-rekreacijskih objektov,
6. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih objektov,
7. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena dela,
8. odčitavanje vodomerov in obračun vodarine in kanalščine,
9. deratizacija in dezinfekcija, ter zdravstveni nadzor nad pitno vodo iz lokalnega vira in
10. vsa druga vzdrževalna dela.
lV. KONCESIJA
9. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb občina da koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
10. člen
Koncesija se daje za dejavnosti iz 8. člena pod točko a) in b), katere režijski obrat v okviru svojih tehničnih in strokovnih možnosti ne more opravljati. Te določi župan.
11. člen
Občina Gorenja vas – Poljane pridobiva koncesionarje na podlagi odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas – Poljane, ki ga je sprejel Občinski svet občine Gorenja vas – Poljane.
V. KONČNI DOLOČBI
12. člen
Župan izda 30 dni po uveljavitvi tega odloka pravilnik o delovanju režijskega obrata.
13. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati odlok o izvajanju gospodarskih javnih služb v Občini Gorenja vas – Poljane, ki ga je občinski svet sprejel 15. 3. 1996 ter spremenil in dopolnil 15. 9. 2000.
Št. 0200-393-19/01
Gorenja vas, dne 22. novembra 2001.
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l. r.